OVERBLIK: Se, hvad Togfond-aftalen betyder

Hurtigere tog, en forbindelse til Billund og flere parkeringspladser. Få overblikket over den nye togaftale her.

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om den fremtidige togdrift i Danmark. (© Colourbox)

Enhedslisten, DF og regeringen har netop landet en historisk milliardaftale om fremtidens togdrift i Danmark.

Læs her, hvad den kommer til at betyde:

1 time mellem de største byer

Timemodellen vil betyde 1 times rejsetid i tog mellem Kobenhavn og Odense, Odense og Aarhus, Odense og Esbjerg samt Aarhus og Aalborg

Det skal ske ved:

Ny bane over Vestfyn til 4,9 mia. kr.

Ny bro over Vejle Fjord til 4,3 mia. kr. (hertil kommer 76 mio. kr. til at forøge gennemsejlingshøjden til ca. 40 meter)

Ny bane Hovedgård – Aarhus til 3,4 mia. kr. (midlerne hertil er reserve-ret)

Opgraderinger af de eksisterende strækninger Fredericia – Vejle, Vejle – Horsens – Hovedgård samt omkring Aarhus H til samlet 1 mia. kr.

Opgradering af den eksisterende strækning Aarhus – Hobro til 0,9 mia. kr.

Pulje til perrontilpasninger m.v. på 0,3 mia. kr.

Pris for Timemodellen = 14,8 mia. kr.

Regionale hastighedsopgraderinger

Det er ikke kun de største byer, der kan glæde sig over hurtigere rejsetid - også på disse regionale baner opgraderes en række regionale baner:

16 minutter Aalborg – Frederikshavn 23 minutter Struer – Thisted 14 minutter Langå – Struer 6 minutter Østerport - Helsingør 24 minutter Vejle – Struer 35 minutter Esbjerg – Struer 20 minutter Skanderborg – Skjern 14 minutter Bramming – Tønder 14 minutter Holbæk-Kalundborg 10 minutter Køge Nord – Næstved Ca. 1 minut Tinglev - Sønderborg

Hastighedsopgraderingerne vil medføre kortere rejsetider for de rejsende på regionalstrakningerne i Jylland og på Sjælland.

Pris for regionale opgraderinger = 1.240 mio. kr.

Elektrificering af hele hovednettet

Det danske jernbanenet er nu kun delvist elektrificeret, men med Togfonden DK kan hele hovednettet være elektrificeret i 2024-2026.

Elektrificeringen vil gøre det muligt at tilbyde en sammenhængende betjening med moderne el-tog, og at jernbanen på sigt kan gøres uafhangig af fossile brandstoffer. Det nedbringer CO2-udledningen og partikel-forureningen.

El-togene har en hojere maksimal hastighed og en bedre accelerationsevne.

Pris for elektrificering = 8,7 mia. kr.

Ny bane til Billund

Der etableres en baneforbindelse mellem Vejle og Billund. Banen får stationer ved Billund Lufthavn og nær Legoland.

Transportministeriet vil på baggrund af drøftelser med de lokale parter komme med et oplæg om alternative linjeføringer, herunder en letbane - som var det, der blev stridspunktet ved forhandlingerne i går.

Aftaleparterne vil drøfte oplægget i april 2014.

Pris for projektet = 750 mio. kr.

Forbedring af gods-og passagerkapaciteten i Nordjylland

Nærmere analyser skal vise den mest hensigtsmæssige og fremtidssikrede udmøntning i en forbedring af gods - og passagerkapaciteten i Nordjylland.

Pris for projektet = 110 mio. kr.

Ny Ellebjerg som nyt knudepunkt for gods- og passagertrafik:

For at undgå at godstog fra Sverige mod Ringsted skal krydse passagertog på den nye bane mod Københavns Hovedbanegård, hvilket kan give forsinkelser, etableres der en såkaldt fly-over - en niveaufri skæring, hvor Øresundsbanen på bro føres over den nye bane.

En niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg vurderes at have betydelig trafikal værdi og vil særligt være til fordel for godstogene, men vil også være et første element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken.

For passagertrafikken ligger Ny Ellebjerg endvidere centralt, hvilket gør Ny Ellebjerg oplagt som et nyt trafikknude-punkt for hele hovedstadsområdet - derfor skal der nu etableres de nødvendige perroner, trapper, elevatorer, overdækning mv. på Ny Ellebjerg station

Pris for ny Ellebjerg station = 512 mio. kr.

Jernbanegods på Hirtshals Havn:

Der transporteres i dag store mængder gods på Hirtshals Havn. Med etablering af nyt rangerområde og spor på Hirtshals Havn vil det være muligt at overflytte en del af dette gods til jernbanen.

Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 10 mio. kr. til fremme af samspillet mellem bane og havn på Hirtshals Havn.

Pris som muliggør gennemførelsen af projektet = 23 mio. kr.

Ekstra spor ved Gødstrup Station:

Et ekstra spor ved Gødstrup Station vil forbedre togforbindelserne til det nye regionale supersygehus.

Pris til projektet med henblik på gennemførelse efter Signalprogrammets udrulning på strækningen = 42 mio. kr.

Ekstra kapacitet på banen mellem Herning og Holstebro

Ekstra kapacitet på banen mellem Herning og Holstebro skal undersøges. Formålet med at udbygge kapaciteten på banen er at muliggøre, at der kan køre op til tre tog i timen på banen mellem Herning og Holstebro og dermed – sammen med det ekstra spor ved Gødstrup Station - skabe grundlag for at køre direkte tog mellem Aarhus og Holstebro.

Pris = 50 mio. kr.

Pulje til parkering:

For at sikre, at det bliver attraktivt at skifte fra bil til tog skal der etableres et tilstrækkeligt antal stationsnære parkeringspladser - særligt på de stationer som betjenes af Superlyn.

Der skal igangsætte en særskilt analyse med DSB om udbygning af parkeringspladser ved stationerne i de byer, der betjenes af Superlyn.

Med udgangspunkt i analysens anbefalinger vil parterne medvirke til etableringen af flere parkeringspladser ved stationerne i et fælles statsligtkommunalt samarbejde.

Pris til medfinansiering af kommunale parke-ringspladser ved stationerne = 200 mio. kr.

Forundersøgelse af ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg

En ny direkte bane mellem Aarhus-Galten-Silkeborg mener aftalepartierne vil styrke områdets sammenhæng med banebetjeningen i Østjylland, koblingen til Timemodellen og letbanebe-tjening i og omkring Aarhus.´

Parterne bag aftale om en moderne jernbane støtter op om etableringen af den nye bane.

Pris til en forunder-søgelse af en ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg, herunder belysning af synergi-effekter med Timemodellen = 4 mio. kr.

Læs hele aftaleteksten for TogfondenDK