OVERBLIK Støjbergs nye forklaring stemmer ikke med dokumenterne

Integrationsminister Inger Støjberg har skiftet forklaring i sagen om den ulovlige instruks om unge asylpar, men hendes ny forklaring flugter ikke med sagens dokumenter.

Det er vanskeligt at finde belæg for Inger Støjbergs nye forklaring i sagen om den ulovlige instruks. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Ja, det var mig, der gav myndighederne instruks om at adskille alle asyl-par under 18 år fra hinanden. Jeg fjernede selv de undtagelser, som embedsmænd havde skrevet ind i teksten, inden instruksen blev sendt ud. Men på det tidspunkt vidste jeg ikke, at instruksen dermed blev ulovligt.

Sådan lyder integrationsminister Inger Støjbergs første forklaring i sagen, da dagbladet Politiken for en lille måneds tid siden udkommer med en artikel under overskriften "Inger Støjberg gav ulovlig ordre trods advarsler fra embedsmænd".

- Jeg var ikke bevidst om, at det her var ulovligt, da vi sendte instruksen ud. Da jeg bliver gjort opmærksom på, at det her ikke er lovligt i forhold til konventionerne, så retter jeg ind, forklarer ministeren fx samme dag til DR Nyheder.

I sin forklaring nummer 1 vedstår ministeren altså, at det er hende, der har givet den ulovlige instruks, men forklarer samtidig, at hendes embedsmænd på det tidspunkt fortalte hende, at instruksen om at adskille alle par - uden undtagelse - var helt i orden og lovlig.

- Det er under forudsætning af og med den opfattelse, at det her er lovligt. Og det er også det, embedsværket mener, tilføjer hun.

Skifter forklaring

Da ministeren efterfølgende bliver kaldt i samråd i Folketinget den 1. juni i år, kommer hun imidlertid med en anden forklaring.

Her siger hun nu tværtimod, at hun aldrig har afgivet nogen form for instruks.

Hun fjernede godt nok de afgørende linjer i teksten selv, så der stod, at alle unge asylpar uden undtagelse skulle skilles ad. Men det var ikke ment som en instruks. Det var blot ment som en pressemeddelelse, der skulle sende et signal til offentligheden, forklarer hun nu.

- Det her bliver sendt ud som en pressemeddelelse. Der tilgår ikke Udlændingestyrelsen eller andre en instruks, siger hun på samrådet.

Ministeren vidste nemlig godt allerede dengang, at det ville være ulovligt at adskille alle par uden undtagelse - sådan som hun skrev i meddelelsen - forklarer hun videre. Det var derfor heller ikke meningen, at hendes embedsmænd skulle gøre, som hun skrev. Tværtimod.

Derfor blev Udlændingestyrelsen samme dag mundtligt orienteret om, at den ikke skulle følge ministerens officielle meddelelse om at adskille alle par, men derimod fortsat lade visse par blive sammen alligevel, lyder ministerens forklaring nummer 2:

- På dagen, hvor pressemeddelelsen bliver sendt ud, der bliver det også mundtligt kommunikeret til Udlændingestyrelsen, at der jo kan være tilfælde, hvor parrene ikke skal adskilles. Altså dermed, at vi skal overholde dansk ret og selvfølgelig også internationale konventioner, siger hun på samrådet den 1. juni 2017.

Ombudsmand: Jeg har ikke modtaget dokumentation herfor

Men en sådan mundtlig besked er aldrig ført til referat nogen steder. Ingen har her skrevet ned, at de skulle have givet Udlændingestyrelsen besked om fortsat at foretage en individuel vurdering af den enkelte families sag trods ministerens meddelelse om det modsatte.

Spørgsmålet er derfor, om der findes andet materiale sagen, der kan vise, at ministerens forklaring nummer 2 vitterligt er den rigtige? Altså at hun ikke udsendte nogen form for instruks, men at Udlændingestyrelsen tværtimod fik at vide, at den ikke skulle følge ordlyden i ministerens meddelelse.

For at kunne behandle sagen, har Folketingets Ombudsmand bedt ministeriet om at få alle sagens dokumenter udleveret. Og han konkluderer på den baggrund, at der ikke findes en sådan dokumentation.

- Der findes således ikke i det sagsmateriale, som jeg har modtaget, nogenlunde samtidig dokumentation for, at det allerede den 10. februar 2016 blev 'lagt til grund som en klar forudsætning', at det i visse tilfælde ville være i strid med gældende ret at adskille parrene, skriver ombudsmanden i sin redegørelse.

Materialet peger derimod på en lang række punkter i retning af den modsatte forklaring: At ingen par skulle have lov til at blive sammen, præcis som der står i ministerens skriftlige besked.

To e-mails og en pressemeddelelse udgør ’ministerens instruks’

For det første fremgår det af en e-mailkorrespondance, at ministeriet samme dag, som pressemeddelelsen bliver offentliggjort, to gange sender meddelelsen videre til Udlændingestyrelsen, der får ansvar for at skille asylpar ad. Med den ene e-mail sender ministeriet tillige en oversigt over alle de asylsøger-par under 18 år, der findes på det tidspunkt.

Over for ombudsmanden omtaler ministeriet selv gentagne gange instruksen som "ministerens instruks", og han konkluderer derfor herom i sin redegørelse:

- Som sagen er oplyst, må jeg forstå, at pressemeddelelsen og de to e-mails tilsammen udgjorde ministerens instruks til Udlændingestyrelsen om praksisændringen, skriver ombudsmanden.

At hendes eget ministerium og ombudsmanden begge kalder instruksen for ”ministerens instruks”, har integrationsministeren hidtil ikke haft indvendinger imod.

Udlændingestyrelsen videregiver undtagelsesfri instruks

For det andet sender Udlændingestyrelsen senere samme dag også ministerens undtagelsesfri besked videre til Røde Kors og de andre operatører, der driver landets asylcentre. Udlændingestyrelsen citerer i den forbindelse ministerens meddelelse og understreger også over for operatørerne, at der ikke er nogen undtagelser.

- Beslutningen fra ministeren betyder, at ingen mindreårige fremover må indkvarteres sammen med en ældre ægtefælle eller samler, dette uanset om der er fællesbørn (...) Vi vil derfor snarest muligt varsle flytninger i samtlige disse sager, skriver Udlændingestyrelsen til operatørerne, skriver Udlændingestyrelsen den 10. februar 2016.

Allerede samme dag beskriver Udlændingestyrelsen altså ministerens beslutning som en undtagelsesfri instruks.

Udlændingestyrelsens forklaring modsiger umiddelbart ministeren

For det tredje, skriver en medarbejder i Udlændingestyrelsen i en intern notits, at vedkommende den selv samme dag, den 10. februar 2016, bliver ringet op af en medarbejder fra ministeriet, der tillige giver styrelsen en mundtlig instruks om at adskille de asylpar omfattet af personkredsen nævnt i ministerens meddelelse. Dvs. alle asylpar under 18 år.

Denne notits har Udlændingestyrelsen valgt selv at fremsende som dokumentation til Folketingets Ombudsmand.

For det fjerde har Udlændingestyrelsen ligeledes i en skriftlig udtalelse til ombudsmanden gentaget det samme budskab. Altså at styrelsen over telefonen fik en sådan mundtlig instruks om at følge ministerens meddelelse og ikke at gøre nogen undtagelser.

- Instruksen betød således, at ingen mindreårige fremover måtte indkvarteres sammen med en ældre ægtefælle eller samlever, og at dette skulle gælde uanset om parret måtte have fællesbørn, skriver Udlændingestyrelsen i sin forklaring til ombudsmanden.

Dermed modsiger styrelsen tilsyneladende ligefrem ministerens forklaring nummer 2 om, at styrelsen tværtimod blev mundtligt orienteret om, at den skulle gøre undtagelser og altså ikke skulle følge ordlyden af det, ministeren havde skrevet.

De to dokumenter fra Udlændingestyrelsen er først skrevet over hhv. én og to måneder efter, styrelsen modtog ministerens meddelelse den 10. februar 2016. Rent kildemæssigt er der altså ikke tale om en samtidig dokumentation, men om at ansatte i Udlændingestyrelsen har nedskrevet en notits og har beskrevet forløbet i et brev, efter ombudsmanden i slutningen af marts sidste år er gået ind i sagen.

Justitsministeriet blev tilkaldt i sagen

For det femte fremgår det af en aktindsigt i Justitsministeriets journaloversigter, at medarbejdere i Udlændinge- og Integrationsministeriet 9 dage efter, ministerens har udstedt sin meddelelse, beder Justitsministeriet om komme med "uformelle bemærkninger" til ministerens kategoriske og undtagelsesfrie besked.

En anmodning der i visse situationer kan være et tegn på, at en ministers egne jurister har vanskeligt ved at få ministeren til at rette ind efter loven og derfor forsøger at hente opbakning hos justitsministeriet folk.

Justitsministeriet skriver et notat og svarer også Udlændinge og integrationsministeriet. Men da der ikke er givet aktindsigt i selve svaret, kan vi ikke læse, hvad Justitsministeriet svarer. Ifølge dagbladets Politikens kilder, skulle Justitsministeriets jurister imidlertid have advaret om, at det var ulovligt at følge ministerens meddelelse. En juridisk vurdering, som integrationsminister Inger Støjberg dog ikke vælger at følge.

Det bekræfter hun tilsyneladende selv som led i sin forklaring nummer 1. Det er helt normalt at være uenig med Justitsministeriets jurister, lyder hendes svar, da DR Nyheder fx spørger hende, hvorfor hun ikke retter ind, da Justitsministeriets jurister siger, at det er ulovligt.

- Det er rent faktisk sådan, at når sager som de her kører, så er der jo masser af diskussion også juristerne imellem. Det er altså bare helt normal praksis. Derfor kan der godt i en periode være diskussioner også imellem ministerier om, hvordan noget skal udformes, siger ministeren den 21. maj i år.

Minister skriver selv til folketinget om kategorisk beslutning

For det sjette gentager integrationsminister Inger Støjberg endnu en gang selv, et par uger efter hun har udsendt sin meddelelse, at hun personligt har bedt om at få alle par adskilt. Denne gang gør hun det i et skriftligt svar til folketinget i slutningen af februar 2016.

- Jeg [har] i sidste uge anmodet Udlændingestyrelsen om at ændre praksis således, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet kan bo sammen med en ægtefælle eller samlever. Det gælder også, hvis parret har et eller flere fælles børn. (...) Umiddelbart efter Udlændingestyrelsens høring af indkvarteringsoperatørerne blev ét par adskilt, og de er nu indkvarteret hver for sig. De øvrige mindreårige asylansøgere, der i dag lever sammen med deres ægtefælle eller samlever, vil ligeledes blive indkvarteret adskilt, skriver ministeren til folketinget den 24. februar 2016

Også her gentager ministeren altså selv, at hun har bedt om at alle par bliver adskilt uden undtagelse.

Røde Kors beder om lov til at dispensere fra kategorisk krav

Efter en lille måneds tid beder Røde Kors - for det syvende - om lov til at i visse situationer at dispensere fra kravet om, at asyl-par under 18 år skal adskilles fra hinanden. I et brev til Udlændinge- og Integrationsministeriet skriver Røde Kors, at par uden børn nu allerede er adskilt, og at Udlændingestyrelsen i den kommende uge også vil adskille "de par, der har børn."

Røde Kors oplyser ministeriet om, at reaktionerne fra parrene har været voldsomme.

- Alle har reageret med stor modstand og frustration (...) over afgørelsen, som af alle parter opleves som et voldsomt overgreb på deres personlige frihed. Der har været megen gråd, besvimelser, selvmordstrusler og selvskadende adfærd. Der har været et selvmordsforsøg med indtag af piller og 3 ud af de 8 unge kvinder har været med ambulance til nærliggende hospital af psykosociale grunde, skriver Røde Kors i begyndelsen af marts 2016.

I brevet til ministeriet gengiver Røde Kors interview med fem familier med børn og konkluderer derfor, at der behov for kunne dispensere fra de nye regler.

- For de unge par der har børn, finder vi det dybt bekymrende, at børnene uden forudgående individuel vurdering af familiens situation, skal adskilles fra den ene af deres forældre. (...) Røde Kors håber på baggrund af ovenstående, at ministeriet vil overveje at dispensere for udgangspunktet om adskillelse af par (...) i de sager, hvor de unge par har børn, skriver Røde Kors til ministeriet.

Da integrationsminister Inger Støjberg et par uger senere er kaldt i samråd om sagen midt i marts 2016, fastholder hun imidlertid, at alle par som udgangspunkt skal skilles ad.

- Det er min klare holdning, at alle mindreårige asylansøgere skal være indkvarteret adskilt fra deres eventuelle ægtefælle eller samlever, gentager ministeren på samrådet den 15. marts 2016.

Minister fastholder at par på 17 og 18 år ikke skal bo sammen

Ministeren åbner dog nu for første gang i det tilgængelige materiale op for, at der i helt særlige situationer kan gives dispensation til par, som de danske myndigheder fx selv har givet lov til at blive gift i Danmark med et såkaldt kongebrev.

To ordførere spørger derfor gentagne gange på samrådet ministeren, om hvorfor hun så ikke vil lade det være op til en individuel vurdering af hver enkelt familie, så fx et ungt par på 17 og 18 år, der elsker hinanden og har et barn, begge kan få lov til at blive boende sammen med barnet. Men det ønsker ministeren – for det ottende – ikke.

- Hvis vi nu fx har et par, der er 17 og 18, og man tydeligt kan se, at de er meget glade for hinanden, så vil jeg heller ikke afskære dem fra at se hinanden i fx i dagtimerne. Men jeg vil som udgangspunkt simpelthen ikke acceptere, at man bor sammen, før man er over 18, så længe man er i asylsystemet, svarer ministeren på samrådet den 15. marts 2016.

Ministeren afviser altså her midt i marts 2016 fortsat, at lade unge par på 17 og 18 år, der elsker hinanden, blive boende sammen på samme asylcenter. 11 måneder senere i februar 2017 må hun dog medgive over for folketinget, at det ligefrem er ulovligt at adskille sådanne par og nægte dem at bo sammen.

- Der skal fx gøres en undtagelse, hvis der er tale om et par på hhv. 17 og 19 år, hvor der ikke foreligger tvang, forklarer ministeren folketinget nu den 7. februar 2017.

Her forklarer ministeren nu ganske modsat, at sådanne par har ret til at bo sammen, bl.a. ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

- Undtagelsesmuligheden skyldes, at ordningen skal administreres i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, herunder artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om retten til respekt for bl.a. familieliv, udtaler ministeren den 7. februar 2017.

Men helt frem til den 15. marts 2016 fastholder ministeren altså offentligt, at også disse par som udgangspunkt skal skilles ad og bo hver for sig.

Jeg har fået et hak i tuden for en meget meget restriktiv linje

Først den 28. april 2016, dvs. to en halv måned efter ministeren har udstedt sin undtagelsesfrie og ulovlige besked, beslutter Udlændingestyrelsen, at den vil gå ind og genbehandle de afgørelser, den har truffet om at adskille flygtningepar fra hinanden og placere dem på hvert sit asylcenter. En genbehandling af sagerne, der over de efterfølgende måneder fører til, at en række adskilte par nu får lov til at bo sammen igen alligevel.

Men det sker altså først efter, at Folketingets Ombudsmand en måned tid tidligere er gået ind i sagen, efter et ungt par har henvendt sig til ham. Og det har integrationsminister Inger Støjberg - for det niende - selv medgivet fra Folketingets talerstol, dagen efter ombudsmanden nu her i år har offentliggjort sin redegørelse i sagen for første gang. En redegørelse, der tydeligt konkluderer, at ministerens instruks af 10. februar 2016 er ulovlig.

- Der blev lagt en meget meget restriktiv linje. Det har jeg så fået et hak i tuden - klip i øret - for i går af ombudsmanden. Og det må jeg så leve med, forklarer ministeren i februar 2017.

Minister på Facebook: Jeg bad om at få parrene skilt

At det var hende, der instruerede sine embedsmænd i at adskille alle par, vedkender integrationsminister Inger Støjberg sig for det tiende også selv endnu en gang så sent som for tre uger siden. Da Politiken den 21. maj 2017 udkommer med forsidehistorien, "Inger Støjberg gav ulovlig ordre trods advarsler fra embedsmænd", sætter ministeren sig til tasterne og gentager, at hun selv traf den beslutning, som nu offentligt er kendt ulovlig.

- Jeg bad om at få parrene adskilt. Den beslutning blev kendt ulovlig af ombudsmanden, og jeg blev tvunget til at ændre praksis, skriver ministeren på sin Facebook-profil.

Nyt samråd kan kræve nye forklaringer

Alt i alt er det altså umiddelbart vanskeligt at finde dokumentation for ministerens seneste og nye forklaring i sagen. Dvs. forklaring nummer 2 om, at hun tværtimod aldrig har givet instruks om at adskille alle parrene fra hinanden, men at det blot var noget, hun skrev i en pressemeddelelse for at sende et signal til offentligheden.

- Det her bliver sendt ud som en pressemeddelelse. Der tilgår ikke Udlændingestyrelsen eller andre en instruks, lyder ministerens forklaring som sagt på samrådet den 1. juni 2017.

I det hele taget er det ikke nogen let sag at få ministerens forklaring nummer 2 her til at passe med de mange andre udsagn og dokumenter fra ministeriet, fra Udlændingestyrelsen og fra ministeren selv. Men det er muligt, ministeren kan forklare det med endnu en ny forklaring, når hun den 23. juni i næste uge skal i samråd om sagen endnu en gang.

Facebook
Twitter