Pia Kjærsgaard overrasket over dom

Det er i orden at kalde Pia Kjærsgaards synspunkter racistiske. Det har Højesteret slået fast. Retten går dermed stik mod by- og landsretten, som ellers havde dømt Karen Sunds fra Folkevægelsen mod EU. Pia Kjærsgaard er overrasket over dommen.

Det er i orden at kalde Pia Kjærsgaards synspunkterracistiske.

Det har Højesteret slået fast. Med dommen går Højesteret stikmod de tidligere afgørelser fra by- og landsret.

Højesteret frifinderKaren Sunds, og slår fast at det var i orden at kalde PiaKjærsgaards synspunkter racistiske.2003Vestre Landsretstadfæster i det store hele byrettens afgørelse i maj 2002, hvorSunds derudover bliver dømt til at betale sagens omkostninger på10.000 kr.2002Pia Kjærsgaard vinderinjuriesag mod Karen Sunds i Byretten i Århus. Sunds dømmes til atbetale to dagbøder á 200 kr. og 1000 kr. i ertstatning til PiaKjærsgaard.2000Karen Sunds fraFolkebevægelsen mod EU kalder Pia Kjærsgaards synspunkterracistiske. Pia Kjærsgaard finder Karen Sunds udtalelser såæreskrænkende at hun anlægger injuriesag.1999Racisme-sagen

Højesteretsdommen betyder, at Karen Sunds fra Folkebevægelsenmod EU har fået medhold i, at det er i orden at kalde PiaKjærsgaards synspunkter racistiske.

Citatet der krænkedeKaren Sunds udtalelser faldt i forbindelse med diskussion omnej-kampagnen mod euroen.

- Jeg vil meget nødig identificeres med Pia Kjærsgaardsracistiske synspunkter, sagde Karen Sunds fra Folkebevægelsen modEUs forretningsudvalg.

Pia Kjærsgaard vandtDe udtalelser fandt Pia Kjærsgaard så æreskrænkende, at hun anlagdeinjuriesag mod Karen Sunds. En sag Pia Kjærsgaard vandt -både i By-og Landsret.

Begge steder blev Karen Sunds dømt for at have krænket PiaKjærsgaards ære, og begge steder blev hun idømt to dagbøder á 200kroner - og dertil en erstatning til Pia Kjærsgaard på 1.000kroner.

Karen Sunds,Folkebevægelsen mod EU, frikendt for injurier Foto: DR, © DR

Men Folkebevægelsen mod EU gik videre med sagen, og nu er denaltså blevet prøvet ved landets øverste domstol - og vundet.

Definér ordet racistUndervejs har Pia Kjærsgaard sagt, at hun føler sig meget krænketover at blive beskyldt for at have racistiske synspunkter.

Det er afskyeligt at blive beskyldt for noget sådant, har PiaKjærsgaard sagt.

Omvendt har Karen Sunds og hendes advokat gjort gældende atordet racisme gennem årene er blevet opfattet i en mere og merebred betydning i den offentlige debat. Og at for eksempel DanskSprognævn har svært ved at levere en helt præcis definition påordet racist.

Desuden har de refereret lange passager fra nogle af PiaKjærsgaards politiske angreb på muslimer i Danmark, og det hartilsyneladende påvirket Højesteret så meget, at Sunds nu erfrifundet.

"Efter en samlet vurdering finder Højesteret herefter, at KarenSunds anvendelse af udtrykket "racistiske synspunkter" ikke underde foreliggende omstændigheder må anses for utilbørlig."

OverasketPia Kjærsgaard er overrasket over dommen.

- Jeg fik jo medhold i byretten og ilandsretten og så harHøjesteret altså omstødt den. Det er, fordi man har taget en andenvurdering, som Dansk Sprognævn har afgivet, i stedet for denvurdering, man normalt tager, når det drejer sig om racisme. Det eren devaluering af ordet, man lægger i det fra Højesterets side,siger hun.

//detectBrowser();// Da Pia Kjærsgaard (DF) lagde sag an mod Karen Sunds(Folkebevægelsen mod EU) skete det med henvisning til Straffelovens§267 - den såkaldte injurie-paragraf som lyder:

  • "Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord ellerhandlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for etforhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeresagtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder".

  • I Straffelovens §§ 263-275 står lovens freds- ogæreskrænkelsesbestemmelser nedfældet. Udover §267 om injurierbruges ofte den såkaldte racismeparagraf.

    Straffelovens §266b - racismeparagraffen - lyder således:

  • "Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i envidere kreds fremsætter udtalelser eller anden meddelelse, vedhvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges pågrund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse,tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængselindtil 2 år".

Æreskrænkelser Straffelovens afsnit om æreskrænkelser bliver brugti stigende omfang. I 1992 forsøgte 12 personer at rejse en sag veddomstolene om æreskrænkelser - mens tallet i 2000 var på 31.

Eksempler på andre æreskrænkelsessager:

  • Advokat Hans Boserup er på trapperne med en stævning afintegrationsminister Bertel Haarder, fordi Haarder har udtalt athan gør flygtninge til pengemaskiner.

  • Dansk Folkepartis pressechef, Søren Espersen, tabte i februar2003 en injurisag han havde anlagt mod Tjeck Magazine, som havdeskrevet at Espersen havde været medlem af DNSB, det danskenazistparti.

  • Fire ledere fra Dansk Folkepartis Ungdom blev i oktober 2002dømt for at overtræde racismeparagraffen i en plakat, hvorfundamentalistiske muslimer, massevoldtægter ogkvindeundertrykkelse blev sammenkædet med et multietnisksamfund.

  • Fremskridtspartiets stifter, Mogens Glistrup, blev i august2000 idømt betinget hæfte for racediskriminerende udtalelser i ettv-program.

Andre sagerInjurier, ære ogracisme

Facebook
Twitter