Regeringen: Bilka i Horsens må blive

Bilkas kunder kan fortsat handle i Horsens. Justitsminister Lene Espersen har besluttet at godkende det tillæg til områdets regionplan, der lovliggør det omstridte supermarked. De Samvirkende Købmænd raser og vil anlægge erstatningssager.

Bilka i Horsens får lov at blive stående.

Det besluttede justitsminister Lene Espersen i dag efterindstilling fra embedsmænd i Miljøministeriet.

Lene Espersen: Derfor fredes BilkaLæs også

Beslutningen betyder, at Lene Espersen godkender et tillæg tilregionplanen for Vejle amt, som lovliggør det omstridteBilka-varehus.

Lene Espersen ser ingen risiko for, at afgørelsen om Bilka iHorsens åbner for fremtidige omgåelser af lokalplaner, som detskete i Horsens.

Det kan "bestemt" ikke ske, siger hun med henvisning til, atBilka-sagen er en helt konkret og enkeltstående sag.

Nederlag til Hedegaard

Med dagens beslutning lider miljøminister Connie Hedegaard nederlagi sagen om det ulovligt opførte varehus.

Vejle Amt lægger op i marts til enlovliggørelse af et uforandret Bilka via et nyt regionplantillæg. Imaj bliver Miljøminister Connie Hedegaard (K) taget af Bilka-sagenfordi der er tvivl om hendes habilitet. Sagen flyttes tiljustitsministeriet, hvor justitsminister Lene Espersen d. 30. majbeslutter at godkende det nye regionplantillæg der lovliggørbyggeriet.200522. april stadfæster en enigHøjesteret Landsrettens dom. Siden Højesteretsdommen har HorsensKommune arbejdet på at lovliggøre Bilka. Connie Hedegaard udnævnestil miljøminister og melder ud at hun under ingen omstændighederagter at lovliggøre Bilka. Miljøministeren vil i stedet ændrevarehusets bygninger, så de 14.000 kvadratmeter forretning bliverlavet om til 4500 kvadratmeterdagligvarebutik.200427. marts slår Bilka Horsensdørerne op for første gang. 22. juni afgør Vestre Landsret med treenige dommere, at det var i strid med loven, da Naturklagenævnetgav Horsens Kommune grønt lys til at give dispensation om bygningaf Bilka. Naturklagenævnet anker tilHøjesteret.20012. marts giver Horsens Kommunetilladelse til Bilka projektet på grundlag af lokalplan 93. Sagenblev påklaget til Naturklagenævnet, som den 11. august samme årtræffer afgørelse om, at Horsens Kommune fik grønt lys til at givedispensation til byggeriet. Vejle Amts Købmandsforening indbringerNaturklagenævnets afgørelse for Vestre Landsret. Købmandsforeningenfrygter store økonomiske tab ved etableringen af enBilka-forretning centralt i Horsens.1999Daværende miljøminister Svend Auken(S) får vedtaget et såkaldt "centerforbud" i planloven, for atværne om mindre butikker i forhold til de mange nye storesupermarkeder. Skillelinien mellem lille og stor i denne sammenhæng3.000 kvadratmeter. Denne lov gælder ikke lokalplaner, som ervedtaget før 1997.1997Horsens Byråd vedtager Lokalplan93, som gælder et gammelt industriområde tæt ved bycentrum og havn.Af lokalplanen fremgår det, at der skal etableres et supermarked +plads til 12-20 specialforretninger samt kontorer og boliger påområdet. Dette projekt slår dog fejl, og grunden står ubenyttethen.1991Bilka-sagen

I fredags mistede hun sagen, som efter aftale mellemstatsminister Anders Fogh Rasmussen og Hedegaards partileder,vicestatsminister Bendt Bendtsen i stedet blev overført tiljustitsminister Lene Espersen.

Miljøministerens reaktion på overflytningen af sagen til LeneEspersen i fredags var en afdæmpet protest.

Men allerede 24. maj sagde Miljøministeriets egne embedsmænd ien notits, at Connie Hedegaard selv burde have bedt om at slippe afmed den, da der kunne stilles spørgsmål ved hendes habilitet.

Købmænd anlægger sag

Justitsministerens beslutning om at frede Bilka skaber vrede hos DeSamvirkende Købmænd (DSK), som i 2004 fik Højesterets ord for, atvarehuset er opført i strid med lokalplanen for området.

Derfor vil købmændene nu anlægge erstatningssager over forHorsens Kommune og Naturklagenævnet.

DSK vil have dækket de tab, som købmænd og brugser i Horsens ogomegn er blevet påført siden etableringen af Bilka i Horsens forover fire år siden.

Det siger direktøren for DSK, John Wagner, der samtidig kaldersagen for en juridisk og politisk skandale.

- Horsens Kommunes og Vejle Amts de sidste fem år og senestregeringens problemer med at tackle sagen viser jo klokkeklart, atder er tale om en både juridisk og politisk skandale, som må krænkemanges retssikkerhed, siger han.

Justitsminister: Korrekt juridisk afgørelse

Købmændene er i deres gode ret til at anlægge en retssag, mentilladelsen til Bilka er både juridisk og sagligt særdelesvelbegrundet, siger Lene Espersen.

Hun afviser her, at beslutningen har været påvirket af, atborgerne i Horsens er glade for Bilka-varehuset.

- Det kan jeg klart svare nej til. Der er tre klare grunde tildet. Der var givet de fornødne tilladelser, Dansk Supermarkedhandlede i god tro, og det ville koste et trecifret millionbeløb,hvis lovliggørelsen af varehuset skulle ske ved, at det blev revetned. Det ville være et eksorbitant værdispild, mener LeneEspersen.

Facebook
Twitter