Rockerloven vedtaget

Folketinget har efter en hård debat vedtaget den omstridte lov, der tillader civile agenter og anonyme vidner i en række straffesager. Såvel Advokatrådet som Dommerforeningen har advaret mod loven. De mener at danskernes retssikkerhed er truet.

19 folketingsmedlemmer trykkede på nej-knappen, da der blevstemt om den såkaldte rockerlov her kort over middag.

SF'sretspolitiske ordfører Anna Baastrup frygter forretssikkerheden. Foto: DR, © DR

Det var De radikale, SF, Enhedslisten og Kristeligt Folkepartisammen med fire medlemmer af den socialdemokratiskefolketingsgruppe, der dermed trodsede partilinjen.

Såvel Advokatrådet som Dommerforeningen og Højesteretsforhenværende præsident Niels Pontopidan har advaret modlovforslaget fra justitsminister Lene Espersen(K).

Retssikkerhed intakt

Men folketingsflertallet mener ikke, at retssikkerheden ertruet.

Loven skal nemlig vurderes om to år efter en redegørelse tilFolketinget og så er justitsministeren klar til ændringer, hvisloven virker mod hensigten.

lovforslagetMinisteriets hjemmeside forklarer omJustitsministeriet

Det er også et krav at Rigsadvokaten skal lave retningslinjerfor civile agenter, som løbende skal kontrolleres. En dommer skalgodkende politiets brug af civile agenter.

Det fik Socialdemokratiet forhandlet igennem medjustitsministeren. Derfor stemte partiet for, forklarederetsordfører Morten Bødskov (S) under kraftig kritik fraoppositionen.

Birthe RønnHornbech (V), mener oppositionens argumenter mod loven er forringe.

Rammer ikke kun rockere

Idéen bag loven er, at politiet fremover kan anvende civileagenter, når det efterforsker forbrydelser, som giver over seks årsfængsel.

Det er f.eks. voldtægt, mandatsvig og røveri. Desuden kan endommer bestemme, at forsvareren ikke kan få alt materiale atse.

Selvom loven som populært bliver kaldt Rockerloven, omfatter denikke kun rockerkriminalitet og organiseret kriminalitet.

LovforslagetHelelovforslaget, bilag med mereFolketinget

Loven er primært tænkt i kampen mod rockere, men det er kommetfrem under behandlingen, at brugen af civile agenter og anonymevidner ikke er begrænset til det.

Under debatten i dag i Folketinget fik oppositionen nedstemt toændringsforslag, der skulle sikre at loven kun rammer rockere ogorganiserede kriminelle.

//detectBrowser();//

 • Ændring af agentreglerne i retsplejeloven.

 • Civile personer skal kunne introducere en politiagent i detkriminelle miljø og i den forbindelse f.eks. bestille en vareprøveaf narkotika.

 • Politiets muligheder for at afsløre bagmændene bagnarkotikaleverancer mv. skal forbedres ved at lempe reglerne forpolitiets samarbejde med narkokurerer, der f.eks. afsløres i toldeneller selv henvender sig til politiet (såkaldte kontrolleredeleverancer).

 • Adgang til at hemmeligholde identiteten på enpolititjenestemand, der har været politiagent eller har andresærlige arbejdsopgaver, og som skal afgive forklaring i retten, forat gøre det muligt at anvende den pågældende igen i fremtidigesager.

 • Begrænsninger i forsvarerens og tiltaltes adgang tilaktindsigt.

 • Adgang til at hemmeligholde identiteten på anonymemeddelere

 • Adgang til at hemmeligholde politiets generellebaggrundsoplysninger om kriminelle organisationermv.

Lovforslaget

 • Adgang til at nægte aktindsigt i særligt følsomme oplysningerf.eks. om en anden verserende efterforskning eller om politietsefterforskningsmetoder hvis det ikke giver anledning til væsentligebetænkeligheder.

 • Udvidet adgang til konfiskation af udbytte i narkotikasager ogsager om grov skattesvig, grov momssvig eller indsmugling af særliggrov karakter.

 • Ændring af retsplejelovens regler om telefonaflytningmv.

 • Adgang til at anvende telefonaflytning mv. ved efterforskningaf bagmænd til prostitution.

 • Udvidelse af adgangen til at undlade eller udsætte underretningom telefonaflytning mv.

 • Udvidet adgang til at "aflytte" internetkommunikation mv.(dataaflæsning).

  Kilde: Justitsministeriet.

Lovforslag fortsat

 • Hells Angels har otte afdelinger med fuldgyldige medlemmer - ialt ca. 155 fast tilknyttede personer.

 • Heraf er de 120 deciderede medlemmer, 20 er såkaldte prospects(på vej til at blive fuldgyldigt medlem) og 15 såkaldtehangarounds.

 • Bandidos har 10 fuldgyldige chaptre (afdelinger) og tre løseretilknyttede afdelinger med i alt 115 fast tilknyttedepersoner.

 • Heraf er 81 fuldgyldige medlemmer, 24 personer erprøvemedlemmer, 24 er prospects, og 16 er hangarounds.

 • Hells Angels' støttegrupper er organiseret under navnet Red& White Support Crew, mens Bandidos' støttegrupper erorganiseret under navnet Support X Team.

 • Det vurderes, at Red & White Support Crew består af ca. 35afdelinger med ca. 450 fast tilknyttede personer,

 • mens Support X Team vurderes at bestå af ca. 25 afdelinger medca. 350 fast tilknyttede personer.

  Kilde: Rigspolitiet

Rockerne:Rockere