Sønderlemmende kritisk rapport: Politiet ind i kvotesagen

Rigsrevisionen udtrykker usædvanlig hård kritik af Miljø- og Fødevareministeriets administration af fiskekvoter. Flere forhold er så alvorlige, at ministeriet har meldt dem til politiet.

Miljø- og Fødevareministeriet får hård kritik for sin administration af fiskekvoteordningen. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Rigsrevisionen retter nu en harmdirrende kritik af Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af den danske ordning med fiskekvoter. Det fremgår af en ny rapport, som offentliggøres i morgen.

Ministeriets forvaltning af de såkaldt omsættelige fiskekvoter er igennem en årrække og under skiftende ministre fra Venstre og Socialdemokratiet blevet administreret ”meget kritisabelt”, og ministeriet har direkte modarbejdet Folketingets intentioner om at begrænse antallet af de såkaldte kvotekonger.

Dermed er de danske fiskekvoter – stik imod Folketingets hensigter – blevet koncentreret på ganske få hænder.

Samtidig har Rigsrevisionen i forbindelse med sin undersøgelse af ministeriets forvaltning observeret en række forhold, ”der kan indikere ulovligheder”. Derfor er politiet nu blevet anmodet om at indlede en efterforskning. Det drejer sig bl.a. om dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

Kritisabelt og utilfredsstillende

Alt det fremgår af en beretning fra Rigsrevisionen om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri, som statsrevisorerne skal behandle i morgen, men som DR Nyheder allerede i dag er i besiddelse af.

Rigsrevisionen skriver bl.a.:

- Rigsrevisionen finder, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab har været meget kritisabel og ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder, hedder det i beretningen.

- Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at ministeriets indsats for at undersøge, om reglerne blev overholdt, har været mangelfuld, og at ministeriet på den baggrund har videregivet forkerte oplysninger til Folketinget.

- Samlet set vurderer Rigsrevisionen, at ministeriet i en årrække har anvendt ufuldstændige data, skiftende beregningsgrundlag og forkerte registreringer af kvotehandler og kvoteejerskab ved opgørelsen af koncentrationen for IOK-kvoterne, hedder det videre i beretningen, som med IOK-kvoter henviser til sild, makrel og industrifisk.

Mulige ulovligheder

Rigsrevisionen tog selv initiativ til undersøgelsen af fiskekvoteordningen i maj sidste år og satte sidste punktum i denne uge.

I beretningen fremgår det desuden, at Rigsrevisionen i sin undersøgelse er blevet opmærksom på ”en række forhold, der ikke bare dokumenterer ministeriets utilfredsstillende forvaltning, men også kan indikere ulovligheder”.

I sin gennemgang af køb og salg af fiskekvoter har Rigsrevisionen således konstateret, at ”der er underskrifter på en række dokumenter, der tydeligvis ikke stammer fra den person, der burde have underskrevet dette dokument”.

- Hvis der foreligger det fornødne forsæt, er der således begået dokumentfalsk i forhold til ministeriet, hedder det i Rigsrevisionens beretning.

Politiet anmodet om at gå ind i sagen

Samtidig konstaterer Rigsrevisionen ”mulige overtrædelser af fiskeriloven” i en gennemgang af flere fiskeriselskaber.

- Ved gennemgangen af en række transaktioner har Rigsrevisionen konstateret flere eksempler på fiskere, der i deres indberetninger til ministeriet disponerer, som om de ejer fartøjer og kvoter, som de ikke reelt er ejere af. Der er således tale om, at de giver en offentlig myndighed forkerte oplysninger, hvilket er strafbart, både hvis der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed, skriver Rigsrevisionen i sin beretning.

Rigsrevisionen har ligeledes fundet indikationer på ”stråmandsvirksomhed” i en gennemgang af lejeopgørelser og overførsler mellem fartøjer.

Hvis en sådan virksomhed er etableret med henblik på at omgå reglerne for kvotekoncentration, er der tale om en strafbar handling, konstaterer Rigsrevisionen.

Miljø- og Fødevareministeriet har på foranledning af Rigsrevisionens undersøgelse selv anmodet politiet om at indlede en efterforskning af de forhold, der nævnes i beretningen.

Politisk konsekvens

Rigsrevisionen har i sin undersøgelse af de danske fiskekvoter fokuseret på perioden fra 2002, da Folketinget vedtog en fiskerireform, som indførte omsættelige kvoter, og frem til sidste år.

I den periode har i alt otte forskellige ministre siddet som den øverst politisk ansvarlige for fiskeriet i Danmark. Fem af dem har repræsenteret Venstre, tre af dem Socialdemokratiet.

Allerede i sidste uge fik Rigsrevisionens beretning dog en politisk konsekvens, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) valgte at fratage miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fiskeriet som ressortområde.

I en pressemeddelelse fra Statsministeriet fremgik det, at fiskeriområdet ville blive overført til minister for ligestilling og nordisk samarbejde Karen Ellemann (V), og at hun nu får til opgave at rydde op og opbygge en helt ny Fiskeristyrelse.

Løkke nævnte samtidig, at det i en kommende beretning fra Rigsrevisionen vil fremgå, at "forvaltningen af de såkaldt omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende, og det er jeg nødt til at tage bestik af".

Dagen efter blev to ledende embedsmænd i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen frataget deres stillinger og sat til andet arbejde i Miljø- og Fødevareministeriet.