Statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstale

God aften - og godt nytår!

Det er første gang, at jeg som ny statsminister henvender migtil den danske befolkning på årets første dag. Jeg vil gernebenytte lejligheden til at sige tak for den venlighed, jeg har mødti den korte tid, jeg nu har været statsminister. Jeg vil gøre mityderste for at leve op til den tillid, der er vist mig.

I aftes tog vi afsked med det gamle år. 2001 vil til alle tiderblive husket for den forfærdelige terroraktion mod New York ogWashington.

Den 11. september var en dag, hvor den brutale virkelighedovergik selv de værste fantasier. Det gjorde ondt at se detteangreb på hjertet af den nation, som hele den frie verden skylderså meget.

USA er udpeget som fjende af alverdens terrorgrupper. Det erikke tilfældigt. For USA repræsenterer alt det, som religiøsefanatikere og herskesyge tyranner frygter og foragter. Detamerikanske samfund er bygget på ideerne om personlig frihed,demokrati, menneskerettigheder og religiøs tolerance.

I hele den vestlige verden har vi bygget vores samfund op påtilsvarende værdier. Det er de principper og værdier, som har gjortdet muligt at løfte vor del af civilisationen fra fattigdom tilvelstand.

Det er disse værdier, vi nu skal værne og forsvare.

Vi skal kompromisløst bekæmpe terrorismen. Og den kamp mod detonde skal USA ikke stå ene om.

Danmark har sagt ja til en amerikansk anmodning om militærbistand i Afghanistan. Regeringen er også parat til at bidrage tilen FN-støttet fredsstyrke i Afghanistan. Det betyder, at Danmarksender soldater og fly til Afghanistan her i begyndelsen af det nyeår. Jeg er stolt over, at Danmark kan yde en indsats. Og til jer,der skal afsted, siger jeg: Vi tænker på jer. Vi er taknemmeligeover, at I på denne måde gør en indsats for jeres land og forfrihed og fred i verden.

Jeg sender også mange tanker til danske soldater og politifolk iBosnien, Kosovo, Makedonien og andre af verdens brændpunkter. I gøren stor indsats for at sikre freden. I gør Danmark ære. Og I er medtil at vise, at også et lille land kan gøre en forskel.

I det nye år vil mange øjne være rettet mod Danmark. Den 1. juliovertager Danmark formandskabet i EU. Det bliver en historiskudfordring. Det bliver Danmarks opgave at lede forhandlingerne omudvidelsen af EU. Målet er at beslutte optagelse af alle decentral- og østeuropæiske lande, der er klar. Det skal ske påtopmødet i København til december.

Ved at give landene i Central- og Østeuropa det sidste skubfremad, kan vi åbne for en lys og lovende fremtid. Det er også ivores egen interesse. Når vi handler med dem, handler de medos.

Til syvende og sidst handler udvidelsen dog ikke om tegnebogen,men om sikkerheden.

Ved at få nye demokratier med i EU skaber vi et helt og udeltEuropa. Det er gennem et stadig tættere samarbejde, mere handelover grænserne og mere kendskab til hinandens historie og kultur,at vi bedst sikrer friheden og freden.

Vi skal gribe denne historiske chance. Vi skal sætte nye mål fordet 21. århundrede.

Det gamle århundrede, det 20. århundrede, var præget afklassekamp, folkemord, undertrykkelse, verdenskrige. Det varårhundredet for de totalitære ideologier. Totalitære ideologier, ihvis navn mennesker blev undertrykt og dræbt for en påstået højeresag. Det var kollektivismens århundrede. Systemernesårhundrede.

Lad os gøre det 21. århundrede til frihedens århundrede - prægetaf samarbejde, fred og respekt for det enkelte menneskes liv.

Lad os sætte nye mål for udviklingen af det danske samfund.

Vi brugte det 20. århundrede til at bygge den danskevelfærdsstat. Nu skal vi udvikle den til et modernevelfærdssamfund, som passer til mennesker, der lever i det 21.århundrede.

Kernen i velfærdssystemet er, at samfundet har påtaget sigansvaret for at løse en række opgaver. Det skal vi bevare.

Men det nye skal være, at vi forener det fælles ansvar med enpersonlig frihed til selv at vælge mellem forskelligeløsninger.

Vi har et fælles ansvar for, at vore ældre får ordentlig hjælpog pleje. Men den enkelte skal selv have lov til at vælge hvordan.Derfor skal de ældre have frit valg af hjemmehjælp, plejehjem ogplejeboliger.

Vi har et fælles ansvar for, at de syge får den bedst muligebehandling. Men patienterne skal have frit valg. De skal ikke ståpå venteliste i måneder. Hvis de offentlige sygehuse ikke kan klareopgaven inden for to måneder, skal patienten have ret til at vælgeet privat hospital eller et hospital i udlandet uden, at det kosterpatienten en krone.

Frihed indebærer også et ansvar. En dansk filosof, K.E.Løgstrup, har kaldt det "den etiske fordring". Den enkelte haraldrig med et andet menneske at gøre uden, at han holder noget afdets liv i sin hånd, formulerer Løgstrup det. Med andre ord: Vi haret ansvar over for medmennesket.

I særlig grad har vi et ansvar for de mennesker, som er de mestudsatte i vort samfund: De hjemløse, misbrugerne, desindslidende.

Vi skal gøre mere for at hjælpe de grupper, som har svært ved atfinde fodfæste i samfundet og på arbejdsmarkedet. Ikke ved at gøredem til hjælpeløse klienter. Men ved at udvikle de værdier ogstærke sider, som er i ethvert menneske.

Ansvaret for medmennesket er ikke at gøre sig til det andetmenneskes formynder. Ansvaret for medmennesket er ikke at tageselvstændigheden fra ham eller hende.

Tværtimod er ansvaret for medmennesket at udvikle hans ellerhendes selvstændighed, personlighed og selvrespekt.

I det nye velfærdssamfund skal frihed og fællesskab gå hånd ihånd. På denne måde vil vi sikre, at forandring og tryghed går håndi hånd.

Vi går ind til det nye i fremtiden med det bedste fra fortiden.Fremtiden er ikke en fare, vi skal frygte, men en udfordring viskal udnytte.

Den nye regering vil vise fordomsfri ledelse. Vi ønsker velfærd,der virker. Det afgørende er ikke, om den nødvendige hjælp ogservice kommer fra det offentlige eller fra det private. Detafgørende er, at vi får noget ordentligt for skattekronerne.

Vi er ikke bange for at ryste posen og se, om ikke noget kangøres bedre og anderledes end i dag.

Vi har ingen ideologiske blokeringer. Vi er ikke bundet afsnævre interesser eller hensyn til bestemte grupper.

Vi vil sætte mennesket før systemet. Den enkelte skal havestørre frihed til at forme sit liv. Vi vil gøre op med stivesystemer, umyndiggørelse og ensretning.

Vi tror på, at mennesker er bedst til selv at vælge. Vi behøverikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vore vegne.

I de senere år er der ved knopskydning skudt et sandt vildnis afstatslige råd og nævn og institutioner op over alt. Mange af demhar udviklet sig til statsautoriserede smagsdommere, som fastslår,hvad der er godt og rigtigt på forskellige områder.

Der er tendenser til et eksperttyranni, som risikerer atundertrykke den frie folkelige debat. Befolkningen skal ikke findesig i løftede pegefingre fra såkaldte eksperter, der mener at videbedst. Eksperter kan være gode nok til at formidle faktisk viden.Men når vi skal træffe personlige valg, er vi alle eksperter.

Regeringen vil fjerne overflødige råd og nævn og institutioner.Det bliver en meget omfattende sanering. Vi vil rydde op i dettemellemlag, som tapper ressourcer og fjerner opmærksomhed fra detvæsentlige.

Det vil helt sikkert udløse et ramaskrig fra de berørte. Men detmest nødvendige er at sikre penge til sygehusene, de ældre og andrekerneydelser. Så må mindre vigtige formål vige.

Et moderne velfærdssamfund bygger på et rummeligt fællesskab. Etfællesskab, hvor der er plads til personlig udfoldelse.

Jeg kan bruge et billede fra naturen. Hvis et træ står indeklemti skygge og savner lys, bliver det sært forkrøblet og saftløst. Jomere plads og lys, træet får, desto flottere og rankere står det,og desto mægtigere folder grene og blade sig ud.

Hvis det enkelte menneske står indeklemt i skygge og savnerfrihed, udfordringer og ansvar, bliver det mismodigt, viljeløst oginitiativfattigt.

Jo mere frihed, udfordring og ansvar vi mennesker får, destomere stoute og selvstændige bliver vi, og desto bedre kan viudfolde og udnytte vore evner til gavn for hele fællesskabet.

Lad os udvikle dette rummelige fællesskab, hvor det enkeltemenneske får lov at blomstre.

Nu vil regeringen skabe rammerne. Men rammerne skal fyldes ud afhver enkelt dansker. Det er ikke alt, vi kan klare medlovgivning.

Velstand kommer ikke fra statens gavmildhed, men fra menneskersarbejdsomhed.

Velfærd kommer ikke fra politikernes lyst til at fordeleværdier, men fra borgernes evne til at frembringe værdier.

Fremskridt er ikke noget, en regering kan trylle frem. Det ernoget, vi mennesker selv kan skabe - hvis vi får frihed tildet.

Lad os skabe den fornyelse, som kan løfte det danske samfundfrem mod nye mål.

Godt nytår!