SF - Socialistisk Folkeparti   Arly Eskildsen

Personlige stemmer

2015: 309
2011: 365

Mærkesager

 • Moderne og medicinlet psykiatri.

  Ventetider til udredning og behandling for kræft og psykisk sygdom skal væk. Psykiatrien skal moderniseres med vægt på en medicinlet og tvangsfri behandling baseret på dialogstyret behandling, samtaleterapi, social indsats og pårørendeinddragelse.

 • Nej til euro'en.

  Danmark har allerede stemt nej til euro'en tre gange. SF har hele tiden været kritisk over for de liberalistiske spilleregler, som er knyttet til euroen. Det drejer sig om rigid budgetdisciplin, slap regulering af finanssektoren og alt for snævre muligheder for sociale hensyn, grønne investeringer og jobskabelse. SF’s kritik af euroen er ikke blevet mindre relevant med tiden.

 • Invester i børn og skoler.

  Forskning viser, at gode normeringer er den vigtigste enkeltfaktor for børnenes læring. Der er en klar sammenhæng mellem veluddannet personale og dagtilbuddets kvalitet. De fysiske rammer – inde som ude – skal være i orden. To voksne i klassen i de første skoleår er helt afgørende for, at børnene får en god skolestart. Efteruddannelsen af lærere og pædagoger skal styrkes.

15 spørgsmål til Arly Eskildsen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Arly Eskildsen:

  vi skal have en skole med en mere aktiv og lærerig skoledag med plads til nye undervisningsformer, varierende aktiviteter, bevægelse og lektiehjælp.
  Hverken enig eller uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Arly Eskildsen:

  Højere afgifter på røg og hjælp til rygere i form af fx. rygestopkurser er det, som hjælper.
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Arly Eskildsen:

  Vi skal have lige adgang til sundhed. Derfor skal vi ikke have afgifter på sundhed. Dog: OK med gebyr for udeblivelse fra undersøgelse og behandling - det er ikke i orden, når folk optager plads for andre.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Arly Eskildsen:

  Værdig ældreomsorg med tilvalgsmuligheder tilpasset den ældres egne behov. Jeg arbejder for mere omsorg i ældreplejen og hjælp til et aktivt seniorliv. Slut med minuttyranni, stopure og unødvendig bureaukrati. Bedre vilkår for ældre demente og deres pårørende.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Arly Eskildsen:

  Alt for mange mister ikke bare deres job, men også retten til dagpenge. Ja til kortere genoptjening og længere dagpengeperiode. Frem for flere topskattelettelser til de rigeste.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Arly Eskildsen:

  I modsat fald er vi til grin for vores egne penge. Vi skal sikre, at de milliardstore investering i infrastrukturprojekter giver job til danskerne.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Arly Eskildsen:

  Jeg vil arbejde for, at kommunerne får et økonomisk råderum, der sikrer den fortsat udvikling af den borgernære velfærd. Til gavn for børnefamilier, skolebørn, ældre, arbejdsløse, syge og socialt udsatte. Dagpengene og andre sociale ydelser skal ikke forringes. Det er socialt uretfærdigt, øger uligheden og mindsker trygheden. Jeg vil arbejde for mere velfærd, mindre ulighed og styrkelse af de sociale fællesskaber. Valget er let: Tag parti for arbejdet for at skabe et mere lige og retfærdigt
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Arly Eskildsen:

  Den kollektive trafik skal udbygges og effektiviseres, bl.a. gennem etablering af ny letbaner i hovedstadsområdet.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Arly Eskildsen:

  Vi har alle den følelse, at vold og voldtægt skal følges af en hårde straffe. Men skærpet straf mindsker ikke volden. Det gør forebyggelse og behandling.
  Hverken enig eller uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Arly Eskildsen:

  De sociale ydelser til fx. dagpenge, sygedagpenge, førtidspension og kontanthjælp skal ikke forringe. Det bringer ikke flere i arbejde - det gør derimod en målrettet indsats for at skabe flere nye job.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Arly Eskildsen:

  Som udgangspunkt skal vi ikke tage hensyn til nogle religiøse holdninger. Men gensidig respekt af hinandens forskellighed har aldrig skadet i et tolerant og demokratisk samfund.
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Arly Eskildsen:

  Jeg går ind for et forpligtende internationalt samarbejde, også i EU. Men jeg har altid og er fortsat meget skeptisk overfor EU's stadig mere overnationale karakter.
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Arly Eskildsen:

  Jeg kæmper for mere lighed og mindre uretfærdighed i Danmark og globalt. Vi har et meget rigt samfund og skal naturligvis vise vores medmenneskelighed også på global plan.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Arly Eskildsen:

  En ambitiøs indsats mod klimaforandringerne og nedbringelse af CO2-udledning skal ske gennem omfattende investeringer i vedvarende energi. Grundlæggende behøver der ikke at være en modsætning mellem en bæredygtig udvikling, grøn og økonomisk vækst.
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Arly Eskildsen:

  Uden kultur - hvad kæmper vi egentlig for. Vi har brug for en mangfoldig kulturliv.
  Helt uenig

Fakta Arly Eskildsen

 • ALDER: 64 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: arlyeskildsen.dk