Liberal Alliance   Carsten Zacho

Personlige stemmer

2015: 209
2011: 0

Mærkesager

 • Mindre skat - mere vækst

  Danmark har verdens højeste skattetryk. Det udhuler levestandarden, dræner konkurrenceevnen og koster os tusinder af job. Derfor skal ingen betale skat af de første 7.000 kroner, de tjener hver måned. Topskatten skal væk og registreringsafgiften på biler fjernes. Det skal være billigere at være selvstændig og drive virksomhed i Danmark, så selskabsskatten skal sænkes til 12,5%.

 • Fred, Samarbejde og Frihandel

  EU er efterhånden blevet et bureaukratisk "monster" som udstikker lovgivning på de mest besynderlige områder. Det skal stoppes. EU skal fokusere på Fred, Samarbejde og Frihandel i Europa. Ingen bankunion eller EURO til Danmark, og stem NEJ til ophævelse af vores forbehold.

 • Fastfrys grundskylden

  Grundskylden stiger i 2015 med hele 6,4%, hvilket er mere end lønnen og pensionen. Husejere er typisk familier, som har mange udgifter til børnenes institutioner og fritidsinteresser. Husejere betaler både grundskyld og ejendomsværdiskat. To skatter til et hus, udgør tilsammen en stor beskatning. Derfor skal grundskylden som minimum fastfryses.

15 spørgsmål til Carsten Zacho

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Carsten Zacho:

  Den tvungne heldagsskole skal gøres frivillig. Heldagsskolen har allerede betydet, at hver femte familie har droppet et barns eftermiddagsaktiviteter i det frie foreningsliv. Det er en utilgivelig udvikling, og der er brug for at lave skolereformen om.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Carsten Zacho:

  Alle ved at det er usundt at ryge, og når nu mange hygger sig med en cerut, hvorfor skal de så beskattes yderligere. Stigende afgifter på cigaretter vil blot medføre øget grænsehandel og give banderne nye profitable markeder.
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Carsten Zacho:

  Der skal naturligvis tages hensyn til dem, der ofte har brug for gå til lægen pga. f.eks. en kronisk sydom, eller som har en meget beskeden økonomi. Og skatterne skal tilsvarende ned. Ellers er det blot en skattestigning og det er jeg imod. Vi ønsker ligesom Velfærdskommissionen, og i overensstemmelse med erfaringerne fra vores nabolande, at indføre en beskeden brugerbetaling som supplement til skattefinansieringen, der fortsat skal være det bærende princip. I 2012 havde danskerne ca. 7 lægekont
  Helt enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Carsten Zacho:

  De ældre skal have muligheden for at vælge andre udbydere end kommunen. Der er mange ældre som eksempelvis hellere vil på et privat plejehjem. Udliciteringer kan også medføre markante besparelser og en bedre opgaveløsning, hvorfor Produktivitetskommissionen også har anbefalet, at mere af ældreplejen udliciteres til private virksomheder.
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Carsten Zacho:

  Dagpenge skal være en kortvarig ydelse som hjælper folk som er blevet arbejdsløse,til de finder et nyt job. Man gør arbejdsløse en bjørnetjeneste ved at slække på dagpengekravene. Jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det atter at vinde fodfæste.
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Carsten Zacho:

  Kædeansvar giver to alvorlige problemer. Dels er det et problem for retssikkerheden, at det i praksis vil være noget nær umuligt for privatpersoner og virksomheder at sikre sig, og dels er det en underminering af det danske arbejdsmarkedssystem, hvor arbejdsmarkedets parter fastlægger og håndhæver løn- og arbejdsvilkår
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Carsten Zacho:

  Vi har en af verdens største offentlige sektorer, præget af bureaukrati og tossede projekter. Det skal der gøres noget ved. Produktivitetskommissionen har gjort det krystal klart, at det kan hentes store effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor uden at det går ud over kvaliteten i opgaveløsningen. F.eks. har kommissionen udtalt, at "Alene ved at udbrede bedste praksis vil der formentlig være et potentiale for produktivitetsforbedring på mindst 10 pct. På langt sigt er potentialet endnu
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Carsten Zacho:

  En god infrastruktur for både privatbilisme og den kollektive trafik, er at foretrække. Valget imellem kollektive trafikløsninger og privatbilisme er falsk, for der er ikke en af de to tilgange, der for sig selv kan tackle de transport udfordringer vi står overfor. F.eks. er mange familier helt afhængige af bilen for at få en travl hverdag, med børn der skal hentes og bringes, indkøb og meget mere, til at hænge sammen.
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Carsten Zacho:

  I dag straffes en voldtægt typisk med 1,5 til 2,5 års fængsel. Det støder vores retsopfattelse og det er en hån mod ofrene, at man ikke tager den type voldsomme krænkelser mere alvorligt. Og så længe de kriminelle voldsforbrydere er bag tremmer, laver de ikke flere ulykker.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Carsten Zacho:

  Kontanthjælpen skal være en midlertidig løsning, indtil man har fundet et nyt job. Danmarks kontanthjælpsniveau er langt højere end i Sverige, Tyskland, Holland og England. Det kan umiddelbart virke sympatisk med en høj kontanthjælp, men det har nogle negative konsekvenser F.eks. fastholder høje ydelser folk i systemet, og de høje ydelser gør Danmark fattigere.
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Carsten Zacho:

  Så længe hensyn til religiøse minoriteter ikke koster skatteyderne flere penge, eller påvirker andre mennesker negativt, er det umiddelbart ikke et problem. Når vi i børnehaven havde sammenskudsgilde, så satte vi blot et skilt med en gris i det mad som indeholdt svinekød. Intet problem. Det er problematisk, når rationelle argumenter udfordres af religiøse hensyn. Vi skal naturligvis ikke have politisk detailstyring af decentrale institutioner, som selv ved bedst, hvordan man med fordel kan indre
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Carsten Zacho:

  Nej tak til EURO og bankunioner. EU skal koncentrere sig om frihandel, fred og frihed. Det betyder, at der er en masse områder, hvor EU med fordel kan lade kompetencen vende tilbage til de nationale parlamenter. Der er f.eks. hverken brug for nye fælles skatteregler eller for fælles skolefrugtsordninger.
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Carsten Zacho:

  Liberal Alliance mener, at Danmark skal arbejde for international frihandel, så verdens fattigste lande får bedre mulighed for selv at hæve deres økonomier og leveforhold. I øvrigt mener vi, at Danmark bør følge FN's målsætning om, at verdens rigeste lade skal give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand.
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Carsten Zacho:

  Økonomisk vækst og teknologisk udvikling er forudsætningen for bedre miljø. Dog skal skovsvin og andre som smider affald i naturen, have større bøder. Vi gider ikke at se al det affald som blot er dårlig opdragelse. Liberal Alliance ønsker gennem miljøpolitikken at sikre, at ingen ved forurening krænker andres private ejendom eller helbred. Forureneren må principielt bære de fulde omkostninger ved at rense efter sig. Men vi ser alt for mange eksempler på, at miljøindsatser går forud for den s
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Carsten Zacho:

  Når Statens Kunstfond giver 300.000,- af vores skattepenge til et dukkeparti som stiller op til valget, så er grænsen nået. Offentlig støtte bør kun komme på tale der, hvor vigtige kulturtilbud ellers ville forsvinde, fordi Danmark er et lille sprogområde og dermed udgør et begrænset marked. Vi ønsker naturligvis at fortsætte støtten til den nationale kulturarv.
  Helt enig

Fakta Carsten Zacho

 • ALDER: 51 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket