Det Radikale Venstre   Cheri-Mae M. Williamson

Personlige stemmer

2015: 153
2011: 268

Mærkesager

 • Det socioøkonomiske arbejdsmarked

  vi skal opbygge og refomere, til fordel for et arbejdsmarked, der understøtter den enkeltes mulighed for at klare sig selv. For at leve i sundhed længst muligt og hvis ikke, at kunne rejse sig med støtte fra velfærdssystemet. Til styrkelse af sammenhængskraften og landets forudsætning for at forsørge, de fremtidige generationer.Vejen dertil går gennem et sundt og effektivt arbejdsmarked i balance.

 • Miljø & grænseoverskridende kriminalitet

  Miljøet skal have bedre vilkår ved, at vi nedbringer co2 udledningen og styrker infrakstrukturen, til understøttelse af mere vedvarende energi. Vi skal mindske det grønne fodspor, øge genanvendelsen, satse vind og bølge-energi fremfor skifergas udvinding. DK´s Forbehold skal væk, grænseoverskridende kriminalitet og terror bekæmpes og vi skal ud fra en solidarisk fordelingsnøgle modtage flygtninge.

 • Kvalitet & sundhed i sundhedsvæsnet

  sundhedsvæsnet lider under opgaveglidning og uhensigtmæssig ressource-udnyttelse. Kvaliteten skal tilbage, flere varme hænder fremfor konsulenter. Medarbejdertrivsel skal i front, arbejdsmiljøet prioriteres og fagligheden skal sætte dagsordnen, for kvalitet i pleje og behandling. Kvaliteten i sundhedsvæsnet skal gå via plejere og behandleres evidensbaserede forskning.

15 spørgsmål til Cheri-Mae M. Williamson

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Cheri-Mae M. Williamson:

  Skolereformen har bibragt en sammenhængende skoledag hvor lektie-cafeer, understøtter de ressource svage elevers muligheder og læringsrum. Hvordan den daglige motion & bevægelse inddrages i undervisninger er med forskel, men klart en forbedring kva de stillesiddende aktiviteter der præger nutidens generation.
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Cheri-Mae M. Williamson:

  Det er med cigaretter omvendt proportionalt som med tog billetter. Bliver cigaretterne dyrere, lader flere være og bliver billetterne billigere, kører flere med.
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Cheri-Mae M. Williamson:

  Vi kan undvære tænderne, men ikke livet. Vi har i forvejen svært ved at få de middelaldrende mænd, til at opsøge deres læge, så klart nej. Vi må aldrig komme i den situation, at tidlig opsporing af potentiel livstruende sygdomme, ikke bliver opdaget gr.brugerbetaling. Vi vil potentielt se langt større udgifter på den lange bane. ergo ikke socioøkonomiskt rentabelt.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Cheri-Mae M. Williamson:

  dette område styres af den kommunale fuldmagt og bør som sådan være et åbent tilbud til den enkelte borger - ikke en kvotemæssig betragtning, styret fra Christiansborg. Det rentable ved ulicitering, kan veksle i behov fra egn til egn. Det rentable ligeså, idet der er store omkostninger forbundet med udarbejdelse af udbudsmaterialer.Det offentlige tilbud af kvalitet skal dog altid være at finde, af hensyn til de ressource-svage borgere, for hvem en privat løsning ikke er en mulighed.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Cheri-Mae M. Williamson:

  Dette vil medføre at vi hurtigere har folk tilbage på overførelses indkomster.jeg synes at de forskellige tilbud, der ligger i kølvandet på dagpenge-reformen, samlet set skal tælle, til fordel for gen-optjenings periode. Det skal således tjene til optjenings-meritter at man tager kompetance givende kurser mv. i ledighedsperioden eller fungere som vikar selv på færre timer end fuld tid.
  Delvist uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Cheri-Mae M. Williamson:

  Det er meget vigtigt at vi trods åbne grænser, bekæmper løndumpning, der presser kvalitet og trivsel på vore arbejdspladser, især for de lavestlønnede.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Cheri-Mae M. Williamson:

  Vækst i den offentlige sektor er ikke alfa og omga, så længe der er effektiviserings potentialer at hente. Hovedsagen må være at der effektiveseres de rigtige steder og på den rette måde. Kva den øget levealder og de store generationer vi går i møde, er nul-vækst, set med mine øjne, IKKE muligt. Vi må derfor regne med en mindre løbende vækst i omkostninger for det sociale område. Skatten skal gerne ned på arbejde, ligesom vi skal finde finansiering og veje til at virksomheder, kan styrke deres k
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Cheri-Mae M. Williamson:

  Men der skal et større fokus på priserne og tidsplans overholdelse, der på ingen måde motiverer til den kollektive rejse.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Cheri-Mae M. Williamson:

  Udviklingen omk. Personfarlig kriminalitet skal altid følges og retspraksis skærpes derefter. Men straffe må aldrig stå alene. Den skal altid gå hånd i hånd med det forebyggende og resocialiserende arbejde, så fornyet kriminalitet undgås.
  Hverken enig eller uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Cheri-Mae M. Williamson:

  Tilgengæld vil jeg gerne arbejde for at det i højere grad bliver muligt for kommuner at tilbyde de uddannelses-parate revalidering. Jeg har truffet alt for mange der i den modne alder ønsker at tage et større ansvar for deres eget liv og videre velfærd, men som er bundet af forpligtende omstændigheder, der ligger til hindre. Dette er ikke rentabelt og vi har brug for livslang læring og for at alle hænder i arbejdsstyrken i årene der kommer, er tilpasset efterspørgslen på arbejdsmarkedet.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Cheri-Mae M. Williamson:

  Jeg respekterer at man indretter sig som man vil, på de enkelte institutioner. At man går langt for at imødekomme religiøse minretal er også fint. Dog skal det ikke ske på bekostning af læring om og forståelse af, det samfund, den enkel indgår i. Vi skal inkludere vores medmennesker med viden om vores folk og kultur. Men også gøre det i en respektfuldt tilgang, som kan give tryghed for den enkelte familie, hvis barn eller pårørende skal indgå i et nyt og gerne anerkendende fælleskab.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Cheri-Mae M. Williamson:

  Vi har stemt og et flertal er enig i at vi er en del af EU. Det er godt for DK, at vi som en lille nation, ikke står alene i de store kapital tunge spørgsmål. At vi er en tydelig samarbejdspart, der via vores medlemskab har indflydelse, kan inspirere og der igennem, påvirke de andre nationer. Dette er også et fint forum, for at præge vores handelsmuligheder til andre nationer også udenfor EU (f.eks. på miljøområdet).
  Helt uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Cheri-Mae M. Williamson:

  Det er ikke et mål at gå efter laveste fællesnævner. Vi har indstillet visse projekter som følge af den seneste finanslov, men dette taler ikke for, at vi fortsat skal yde støtte til f.eks det afrikanske kontinent - Vi hindrer jo immigration, som følge af vanskelige levevilkår og investerer, i hvad der kan blive en betydelig vækstfaktor.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Cheri-Mae M. Williamson:

  For de skal gå hånd i hånd, da det ene ikke udelukker det andet.Vores vækst skal være grøn. Grønne bæredygtige teknologier skal sikre DK´s fremtidige eksport marked og således være en del af løsningen, når det gælder økonomisk vækst.
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Cheri-Mae M. Williamson:

  En lille nation må til stadighed forny sig og være i dialog med sin samtid og udviklingen heraf. Kulturen er, med sin diversitet, i høj grad bærer af den dialog. Det er jo også gennem kulturen vi kan komme i dialog med tilflyttere, hvorfor kulturen og mødet mellem mennesker, også er integrationens værktøj. Det er her vi afprøver værdier og med kærlighed revser hinanden - Kulturen styrker sammenhængskraften i samfundet - det skal prioriteres.
  Helt uenig

Fakta Cheri-Mae M. Williamson

 • ALDER: 52 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket