SF - Socialistisk Folkeparti   Dorete Dandanell

Personlige stemmer

2015: 476
2011: 0

Mærkesager

 • Kultur, frivillighed og folkeoplysning

  En mangfoldighed af kulturtilbud, særlig i lokalområderne, binder borgerne sammen og skaber følelsen af at høre til i et område. Det styrker medborgerskabet og fællesskabet. Konkret: Styrket folkeoplysning, "Foreningernes hus", kunst i byrummet, skolehaver(viden om mad og kultur9 og egnsteatersamarbejde.

 • Skat på fiansielle transaktioner

  Det er ikke rimeligt, at aktiegevinster mv. ikke skal beskattes. En relativ beskeden beskatning vil give mange penge i skattekassen - til brug for øget velfærd.

 • Lige adgang til sundhed

  Jeg er bl.a optaget at forbedre vilkårerne for unge kronikere, f.eks. unge med diabetes 1. De har brug for vejledning, evt. psykolog-hjælp, for at lære at leve med en kronisk sygdom.

15 spørgsmål til Dorete Dandanell

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Dorete Dandanell:

  Ideen bag skolereformen er fin, men de såkaldt understøttende timer, der iflg. loven kan bruges til kreative fag, fritidsaktiviteter, idræt, musikskole ,mv. skal integreres meget mere og bedre i den øvrige undervisning. Ellers bliver de understøttende timer bare brugt tilfældigt.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Dorete Dandanell:

  Afgifterne er i forvejen høje, men deter formentlig det bedste middel til at få rygere til helt at holde op!
  Delvist enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Dorete Dandanell:

  Det vil ramme socialt skævt og vil derfor ikke fremme lighed i sundhed.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Dorete Dandanell:

  Erfaringen fra mine 6 år som kommunalpolitiker i Lyngby-Taarbæk er, at med udlicitering vil det blive dyrere og dårligere for borgerne. og at mange ældre i praksis ikke ønsker/kan finde ud af at håndtere et evt. frit valg.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Dorete Dandanell:

  Det er det eneste rimelige. Der er jo ingen job at få. Desuden er det meget svært at få et års sammenlagt arbejde i mange fag.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Dorete Dandanell:

  Ja, netop fordi de og deres underleverandører er underlagt de danske regler på arbedsmarkedet.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Dorete Dandanell:

  Væksten vil komme alle til gode, bl.a i form af bedre ydelser og service, mens skattelettelser vil have den modsatte effekt.Den offentlige sektor er så presset efterhånden, at det særlig på social-,arbejdsmarkeds- og skatteområdet er umuligt at opfylde ønsket om fortsat velfærd, hvis alt bare skal gøres billigere, bedre og mere effektivt.
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Dorete Dandanell:

  Der er til fordel for miljøet, fremkommeligheden, økonomien, byplanlægning, de landskabelige værdier,mv. Ganske enkelt mere bæredygtigt at transportere mange sammen end få ad gangen.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Dorete Dandanell:

  Selvfølgelig skal de forbrydelser straffes, men strafferammerne er høje nok. Intet løses ved at kaste folk længere tid i fængsel. Tværtimod, skal samfundet sætte ind med mere systematisk forebyggelse.
  Delvist uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Dorete Dandanell:

  Der vil ikke ske. Dels er kontanthjælpen i dag på et minimum og dels er der masser af historiske eksempler på, at folk ikke reagerer på den ønskede måde, når de presses på pengepungen. Helt basalt er der heller ikke de jobs til at erstatte kontanthjælpen.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Dorete Dandanell:

  Alle religiøse minoriteter skal behandles på lige fod og med samme respekt som andre borgere. Tolerance over for religiøse skikke vil signalere åbenhed fra det danske samfunds side, som kan medvirke til at hindre ghettodannelser og social isolation.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Dorete Dandanell:

  På den ene side har vi forpligtet os til samarbejdet, så det er hyklerisk, når der hyles op om, at EU bestemmer for meget, når det går imod danske særregler. På den anden side må EU's medlemslande bruge deres medlemskab til at sikre, at EU blander sig i det, der er til EU-borgernes fælles bedste.
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Dorete Dandanell:

  Som udgangspunkt skal bistanden ikke sænkes, men som finanslovsforliget viser, er det ok, at der er skåret på de ordninger, der er møntet på at støtte virksomhederne. Programmerne rettet mod befolkningerne bør ikke beskæres.
  Delvist uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Dorete Dandanell:

  Ja, for ellers vil vækstmulighederne globalt set på sigt være truet, jvf, klimaforandringerne. Det ideale er, at væksten bliver grøn, dvs. der anvendes vedvarende energikilder, miljørigtige byggematerialer, at byggerier tilpasse det omgivende miljø, at skadelige stoffer ikke udledes i naturen, at transport minimeres og at arbejdsvilkårene er ok.
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Dorete Dandanell:

  Man dør ikke af ikke at få kultur, men niveauet for det kulturelle liv viser et lands åndelige stade. Kultur skaber oplevelser, ny viden, begejstrer, glæder, fornøjer, irriterer, provokere og skaber velvære. Det offentlige er forpligtet til at fremme kulturområdet, som alle andre velfærdsområder.
  Helt uenig

Fakta Dorete Dandanell

 • ALDER: 68 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket