Enhedslisten - De Rød-Grønne   Jens Wenzel Andreasen

Personlige stemmer

2015: 330
2011: 0

Mærkesager

 • 100% vedvarende energi, uden biomasse

  Klimakrisen er ikke til diskussion. Forskerne er for længst gået videre til at undersøge hvor alvorlige følgerne bliver, og hvordan man kan afbøde det værste. Derfor er vi nødt til at sætte omstillingen til vedvarende energi op i højeste gear, vel at mærke ægte VE, i modsætning til afbrænding af træpiller som blot udskyder problemerne med nogle få år. Det er alene et spørgsmål om prioritering.

 • Ophæv finanspagten

  Finanspagten sætter snærende bånd for vores økonomiske handlefrihed. Vi er afskåret fra at træffe fornuftige beslutninger som kan skabe arbejdspladser til alle, hele ned på kommunalt plan. Den økonomiske virkelighed kan ikke måles med et enkelt tal, som underskuddet på de offentlige budgetter. Det som for alvor tæller er arbejdsløsheden. Den skal vi kunne sætte ind over for, med de midler vi har.

 • Bedre og billigere boliger

  Den afgørende forudsætning for en bæredygtig udvikling i hele hovedstadsområdet er gode og billige boliger til alle. Det er sådan vi kan begrænse transport og energiforbrug. Med den seneste finanslov med Enhedslisten ændres planloven så det igen bliver muligt at bygge almene boliger til en rimelig pris, på attraktive byggegrunde nær arbejdspladser og offentlig transport. Det skal udnyttes!

15 spørgsmål til Jens Wenzel Andreasen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Jens Wenzel Andreasen:

  Der er ikke i sig selv noget galt med lange skoledage, men det kræver at man er i stand til at udfylde dem med meningsfuld og udbytterig undervisning. Der er slet ikke fulgt nok ressourcer med til at kunne leve op til dette.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Jens Wenzel Andreasen:

  Rygeloven har haft en god effekt. Men, desværre er det langt overvejende de velstillede som har været i stand til at kvitte tobakken. Der skal hele tiden fokuseres på at hjælpe med rygestop, men for dem der ikke kan stoppe, kan det være en uforholdsmæssig stor omkostning hvis afgifterne sættes op.
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Jens Wenzel Andreasen:

  Det skal ikke være økonomien der sætter grænser for din sundhed.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Jens Wenzel Andreasen:

  Der skal ikke være profit på vores velfærd og pleje.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Jens Wenzel Andreasen:

  Det er blevet urimeligt svært for dem der har en løs tilknytning til arbejdsmarkedet at sikre sig selv og sin familie.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Jens Wenzel Andreasen:

  Det skal ikke være muligt at opretholde en "respektabel" profil, samtidig med at man udliciterer dårlige arbejdsforhold til underleverandører.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Jens Wenzel Andreasen:

  Så enkelt kan det ikke siges. Hvis der bliver flere opgaver, fx flere pasningskrævende ældre, så skal der også flere hænder til at løfte opgaven. Og jeg er ikke imod skattelettelser til de laveste indkomster, som modsvares af højere skat for de rigeste.
  Hverken enig eller uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Jens Wenzel Andreasen:

  Investeringer fremmer trafik, der hvor de bruges. Flere investeringer i offentlig transport vil få flere til at benytte den. Flere motorveje giver mere biltrafik. For at fremme en energibesparelser kræves der investering i den kollektive trafik.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Jens Wenzel Andreasen:

  Grov vold og kriminalitet er stadigt faldende, og det er ikke hårdere straffe der driver den udvikling. Om noget er der behov for klogere straffe, og hurtig domfældelse.
  Helt uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Jens Wenzel Andreasen:

  Højere løn og eventuelt lavere skat til de laveste indkomster er bedre incitamenter.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Jens Wenzel Andreasen:

  Der skal være lige behandling og lige rettigheder for alle.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Jens Wenzel Andreasen:

  Vi skal kunne sætte hårdere krav på miljøområdet og vi skal i højere grad kunne tilgodese sociale og lokale behov, fx når vi udbyder arbejde kommunalt og regionalt. Vores økonomiske politik skal ikke styres fra EU.
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Jens Wenzel Andreasen:

  Nøglen til at undgå konflikter og flygtningestrømme er at bidrage mest muligt til at forbedre velfærden i udviklingslandene.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Jens Wenzel Andreasen:

  Økonomisk vækst er det der ødelægger vores klima og dræner vores ressourcer. I den rige del af verden og altså også i Danmark er vi nødt til at reducere vores forbrug og dermed vores vækst, hvis ikke klimaforandringerne og ressourceforbruget skal løbe løbsk.
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Jens Wenzel Andreasen:

  Når vi i stigende grad skal deles om arbejdet, reducere vores forbrug, og bruge vores fritid, gerne i fællesskab, bliver der stigende behov for kulturelle tilbud. Derfor skal vi snarere øge kulturstøtten.
  Helt uenig

Fakta Jens Wenzel Andreasen

 • ALDER: 50 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Ph.d.-uddannelse

WEB: ballerup.enhedslisten.dk

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket