Dansk Folkeparti   Kenneth Kristensen Berth
Valgt

Personlige stemmer

2015: 1348
2011: 1534

Mærkesager

 • Ikke flere flygtninge til omegnen

  Københavns Omegns Storkreds er et af de områder i landet, der har den største koncentration af udlændinge med ikke-vestlig baggrund. Hvis integrationen skal have en chance for at lykkes, skal vi ikke have flere flygtninge til området. Regeringens lempelser har allerede ført til en enorm tilstrømning af asylsøgere. Den stramme udlændingepolitik skal genindføres.

 • Genindførelse af grænsekontrollen

  Sverige, Tyskland, Frankrig og Holland er blot nogle af de lande, der enten hele tiden eller det meste af tiden opretholder grænsekontrol ved en række grænseovergange. Danmark skal naturligvis også genetablere grænsekontrollen, så vi kan stoppe kriminelle, asylansøgere og terrorister i at få adgang til Danmark.

 • Trafikale problemer i storkredsen

  De problemer bliver større, når Femern Bælt-forbindelsen efter planen åbner i 2021. Hovedstaden risikerer at blive en flaskehals for tung lastvognstrafik. Derfor skal der etableres en ring 5, der kan føre den del af trafikken, som ikke skal over Øresundsbroen, uden om hovedstadsområdet og nordpå til overfarten i Helsingør.

15 spørgsmål til Kenneth Kristensen Berth

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Kenneth Kristensen Berth:

  Det er ikke længden af skoledagen, der er afgørende, men hvor meget lærdom, eleverne tager med hjem. Her har den danske folkeskole ikke præsteret specielt godt de senere år. Der skal mere fokus på fagligheden i folkeskolen, og det skal være rart at gå i skole - det er det kun, hvis der slås ned på mobning, chikane og sabotage af undervisningen.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Kenneth Kristensen Berth:

  Hvis man hæver afgiften på grænsehandelsfølsomme varer, så fører det blot til, at varerne købes i udlandet - og Danmark går glip af indtægter fra afgifterne - og det selvom der er fastsat et maksimum for, hvor mange cigaretter, der må indkøbes syd for grænsen på 800 stk.
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Kenneth Kristensen Berth:

  Visse grupper i samfundet går for lidt til læge, og derfor opdages deres alvorlige sygdomme for sent. Jeg er bekymret for, at det netop er de samme grupper, der vil tænke sig om en ekstra gang, inden de tager til lægen, hvis det koster penge. Dertil kommer, at det risikerer at blive en glidebane, hvor man langsomt indfaser brugerbetaling flere steder i sundhedsvæsenet.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Kenneth Kristensen Berth:

  Der skal som tilfældet er i dag være frit valg for den ældre mellem kommunen og private udbydere af ældrepleje. Derved sikres at den ældre får det tilbud, som den ældre vurderer passer bedst til vedkommende.
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Kenneth Kristensen Berth:

  Genoptjening af dagpenge og dagpengerettens længde bør afhænge af, hvor godt det går i samfundet. Lav vækst og høj arbejdsløshed bør således tilsige lang dagpengeret og slækkede krav til genoptjening. Med andre ord bør dagpengene være konjunkturafhængige.
  Delvist enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Kenneth Kristensen Berth:

  Virksomheder skal ikke kunne bruge udenlandske leverandører til at omgå danske regler.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Kenneth Kristensen Berth:

  Det er afgørende, at der er rigeligt med midler til at kunne styrke ældreomsorgen og sundhedsvæsenet. Først i det tilfælde kan skattelettelser komme på tale. Skattelettelser skal i så fald gives, så de kommer de lavestlønnede til gavn.
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Kenneth Kristensen Berth:

  Der er behov for eksempelvis at etablere en ring 5, der fører biltrafikken vest om Københavns Omegn og nordpå, når Femern-forbindelsen åbner. Alternativet hertil er, at trafikken på motorring 3 og 4 vil sande fuldstændig til på grund af den øgede trafikmængde, som Femern-forbindelsen afføder. Det betyder naturligvis ikke, at kollektiv trafik er uvigtigt - men der er afsat rigtig mange penge til at forbedre den kollektive trafik i de senere år - og tiden er altså inde til, at der også bliver brug
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Kenneth Kristensen Berth:

  Gennemsnitsstraffen for seksuelle overgreb mod børn er i snit 11 måneder og gennemsnitsstraffen for voldtægt på voksne er 22 måneder. Begge dele er fuldstændigt latterligt lave tal, som på ingen måde virker afskrækkende eller yder retfærdighed til offeret. Også på grov vold er straffene for lave. Udlændinge, der begår vold eller voldtægt skal udvises af landet.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Kenneth Kristensen Berth:

  Hvis det skal være mere attraktivt at arbejde frem for at gå ledig, skal det ske ved at hæve beskæftigelsesfradraget - ikke ved at sænke ydelser.
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Kenneth Kristensen Berth:

  Offentlige institutioner skal hvile på dansk kultur og danske traditioner. Det nytter ikke noget, at man afskaffer svinekød i daginstitutioner, indfører halalmad på vores hospitaler, lukker svømmehaller for mænd for at muslimske kvinder kan svømme alene og afstår fra at læse visse bøger i gymnasiet af frygt for at støde muslimer. Hvis vi ikke engang selv er så begejstrede for vores egen kultur, at vi vil stå ved den, hvordan får vi så mennesker med rod i en anden del af verden, til at ville bliv
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Kenneth Kristensen Berth:

  Danmark er duksen i EU i forhold til at implementere EU's regler i dansk lovgivning. Det behøver vi bestemt ikke være. Det er f.eks. pudsigt, at regeringen siger, at EU forbyder os at have grænsekontrol, mens Sverige fastholder grænsekontrollen ved Øresundsbroen og bl.a. Tyskland, Frankrig og Holland også fastholder grænsekontrollen ved en række grænseovergange.
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Kenneth Kristensen Berth:

  Ulandsbistanden er den eneste udgift på statens budget, der bare vokser og vokser i takt med bruttonationalproduktet. I 2006 udgjorde Danmarks ulandsbistand 13,3 mia. kr. - det var i 2014 vokset til 16,3 mia. kr. På andre områder sparer regeringen, men udviklingsbistanden må man tilsyneladende ikke spare på, selvom det er tvivlsomt, hvor meget bistanden overhovedet gavner.
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Kenneth Kristensen Berth:

  Hvis vi ikke har økonomisk vækst, bliver vi alle sammen fattigere. Faktum er at Danmark relativt set er blevet fattigere i forhold til en stribe lande (f.eks. Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Storbritannien), fordi vi har relativt lav økonomisk vækst. Det kan ikke vare ved, hvorfor der skal satses på at skabe bedre rammevilkår for de erhvervsdrivende og øge forbruget blandt danskerne. Det betyder ikke, at miljø er ligegyldigt. Det er f.eks. vigtigt at værne om de danske grundvandsressourcer
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Kenneth Kristensen Berth:

  Livsvarige ydelser til kunstnere skal afskaffes og der skal ses nøjere på, hvad vi giver tilskud til - der går mange penge til kunstprojekter med et meget snævert publikum.
  Delvist enig

Fakta Kenneth Kristensen Berth

 • ALDER: 42 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.berth.nu

Nyhedsoverblikket