Liberal Alliance   Michael Melchert

Personlige stemmer

2015: 228
2011: 0

Mærkesager

 • 1700 kr. mere hver måned af din løn.

  Jeg vil arbejde for et dobbelt så stort bundfradrag, så bundfradraget bliver på 7.000 kr. Det vil give ca. 1700 kr. mere udbetalt hver måned, eller knap 20.000 kr. mere om året, som er sparet i skat. Ved at lette skatten mærkbart i bunden, får danskere større økonomisk frihed, til selv at bestemme over deres egne penge.

 • Nej til Euro og fælles finanspolitik.

  EU's arbejde for fredsskabelse og frihandel har bidraget positivt til velstand og fremgang i Danmark og resten af Europa. Men EU har udviklet sig i en retning væk fra kerne områderne til regelstyring, bureaukrati, omfordeling og centralisme. EU skal tilbage til kerneområderne og ikke blande sig i nationalstaternes politik. Euro, bank- og finanspolitiske områder skal Danmark ikke deltage i.

 • Frigør politiet til forbrydelser.

  På den københavnske vestegn er Glostrup og Albertslund de 2 kommuner i Danmark, som har flest tilfælde af vold pr. indb. Politiet er politisk bundet på måltal om, hvor mange trafikbøder og hvor mange penge de skal nå at have ind i deres fotovogne hvert år. Jeg vil arbejde for, at politiet igen kan være lovens lange arm, og ikke SKATs forlængede langefingre i vores lommer. Politiet skal frigøres.

15 spørgsmål til Michael Melchert

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Michael Melchert:

  Heldagsskolen har allerede betydet, at hver femte familie har droppet et barns eftermiddagsaktiviteter i det frie foreningsliv. Det er en utilgivelig udvikling, og der er brug for at lave skolereformen om.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Michael Melchert:

  Vi skal ikke straffe rygerne med øgede afgifter. Det er folks eget valg hvad og om de vil ryge, ikke statens. Derfor skal fx E-cigaretter med nikotin og snustobak heller ikke forbydes. Endvidere vil stigende afgifter på cigaretter blot medføre øget grænsehandel og give banderne nye profitable markeder.
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Michael Melchert:

  Velfærdskommissionen forslår at indføre en beskeden brugerbetaling for lægebesøg, hvilket kan være en god ide viser erfaringerne fra vores nabolande, Sverige og Norge. Ved en betaling på 130 kr. og max 1300 kr. om året, kan der spares 3.4 milliarder om året. Undtaget er kronisk syge og særlige behandlingskrævende patienter. I 2012 havde danskerne ca. 7 lægekontakter pr. person. Nordmændene havde ca. 5,1 og svenskerne 1,6. Det forudsættes dog, at Liberal Alliances forslag om dobbelt bundfra
  Delvist enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Michael Melchert:

  Udliciteringer kan både medføre markante besparelser og en bedre opgaveløsning, hvorfor Produktivitetskommissionen også har anbefalet, at mere af ældreplejen udliciteres til private virksomheder.
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Michael Melchert:

  Dagpengekravene og optjeningsreglerne er gode som de er i dag. Vi skal i stedet sikre langt flere arbejdspladser, så den 1 årige optjenings periode er realistisk for alle. Liberal Alliance har fået beregnet vores politiske udspil af finansministeret, hviket viser vores politik vil skabe 124.000 nye arbejdspladser.
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Michael Melchert:

  Udenlandske virksomheder der arbejder som underleverandører i Danmark, skal som alle andre overholde danske regler om løn, moms og skat. Men kædeansvar giver to alvorlige problemer. Dels er det et problem for retssikkerheden, at det i praksis vil være noget nær umuligt for privatpersoner og virksomheder at sikre sig, at underleverandøren holder sig indenfor loven, og dels er det en underminering af det danske arbejdsmarkedssystem, hvor arbejdsmarkedets parter fastlægger og håndhæver løn- og ar
  Hverken enig eller uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Michael Melchert:

  Skattelettelser er vigtigere. Finansministeriet har regnet på Liberal Alliances skattelettelser, som ved indførelse vil skabe 124.000 nye job. Ved vækst i den offentlige sektor, skal man i stedet betale mere i skat. Produktivitetskommissionen har gjort det krystal klart, at der kan hentes store effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor, uden at det går ud over kvaliteten i opgaveløsningen. Fx. har kommissionen udtalt, at "Alene ved at udbrede bedste praksis vil der formentlig være e
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Michael Melchert:

  Valget imellem kollektive trafikløsninger og privatbilisme er falsk, for der er ikke en af de to tilgange, der for sig selv kan tackle de transport udfordringer vi står overfor. Fx. er mange familier helt afhængige af bilen, for at få en travl hverdag til at hænge sammen, hvor børn skal hentes og bringes, der skal laves indkøb og meget mere. Vi skal derfor investere i begge transportformer, og priorteringen skal vægtes fra gang til gang.
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Michael Melchert:

  Vi skal trække en tykkere streg i sandet, og sige tydeligere til kriminelle, at vi ser strengere på forbrydelserne, end vi tidligere har gjort. Endvidere skal vi sætte ekstra hårdt ind overfor kriminelle, der allerede har været dømt tidligere. Forbrydelser hvor der er et offer som lider overlast, skal straffes hårdere end i dag. I dag straffes en voldtægt typisk med 1,5 til 2,5 års fængsel. Det støder vores retsopfattelse og det er en hån mod ofrene, at man ikke tager den type voldsomme kræ
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Michael Melchert:

  Det skal altid bedre kunne betale sig at arbejde, end at få kontanthjælp. Desværre er der på flere områder, hvor kontanthjælpen er bedre eller på niveau, med et lavtløns job. Dette er selvfølgelig helt forkert, og skal straks laves om, så der igen altid er en gevinst ved at arbejde, fremfor at gå passiv på kontanthjælp. Danmarks kontanthjælpsniveau er langt højere end i Sverige, Tyskland, Holland og England. Det kan umiddelbart virke sympatisk med en høj kontanthjælp, men det har nogle negati
  Helt enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Michael Melchert:

  Religion hører ikke til i det offentlige rum, hvis den kræver særhensyn, som andre skal indrette sig under. Det er problematisk, når rationelle argumenter udfordres af religiøse hensyn. Vi skal naturligvis ikke have politisk detailstyring af decentrale institutioner, som selv ved bedst, hvordan man med fordel kan indrette sig, men samtidig står det helt klart, at der i et demokratisk samfund som vores skal være plads til religionskritik. Vi skal fastholde, at religion er en privat sag, og der
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Michael Melchert:

  EU's arbejde for fredsskabelse og frihandel har bidraget positivt til velstand og fremgang i Danmark og resten af Europa. Men EU har udviklet sig i en retning væk fra kerne områderne til regelstyring, bureaukrati, omfordeling og centralisme. EU skal tilbage til kerneområderne og ikke blande sig i nationalstaternes politik. Euro, bank- og finanspolitiske områder skal Danmark ikke deltage i. Der er derfor fx hverken brug for nye fælles skatteregler eller for fælles skolefrugtsordninger fra
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Michael Melchert:

  Liberal Alliance mener, at Danmark skal arbejde for international frihandel, så verdens fattigste lande får bedre mulighed for selv at hæve deres økonomier og leveforhold. I øvrigt mener vi, at Danmark bør følge FN's målsætning om, at verdens rigeste lade skal give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand.
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Michael Melchert:

  Økonomisk vækst kan give os bedre råd til at forbedre miljøet afgørende. Derfor er økonomisk vækst og forbedret miljø ikke hinandens modsætninger, tværtimod. Jo rigere et land er, jo bedre vil der være råd til miljøtiltag og indsatser. Liberal Alliance ønsker gennem miljøpolitikken at sikre, at ingen ved forurening krænker andres private ejendom eller helbred. Forureneren må principielt bære de fulde omkostninger ved at rense efter sig. Men vi ser desværre alt for mange eksempler på, at
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Michael Melchert:

  Offentlig støtte bør kun komme på tale der, hvor vigtige kulturtilbud ellers ville forsvinde, fordi Danmark er et lille sprogområde og dermed udgør et begrænset marked. Vi ønsker naturligvis at fortsætte støtten til den nationale kulturarv.
  Helt enig

Fakta Michael Melchert

 • ALDER: 47 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: www.melchert.la

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=s1emMj1ozhM

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket