Liberal Alliance   Poul V. Jensen

Personlige stemmer

2015: 470
2011: 681

Mærkesager

 • Bedre velfærd – flere skal kunne klare s

  Alt for mange udelukkes fra arbejdsmarkedet og behøver hjælp fra staten. Det kan og bør vi gøre bedre ved at give flere muligheden for at klare sig selv. Løsningen er at gennemføre reformer, der skaber vækst. Derved øges beskæftigelsen og flere får muligheden for at klare sig selv. Og jo flere der kan klare sig selv, desto flere ressourcer får vi til at hjælpe dem, der ikke kan klare sig selv.

 • Bevar retsforbeholdet

  Danskerne skal beskyttes mod EU love vedtaget i Sydeuropa. Gældende love i Danmark skal vedtages af det til enhver tid siddende folketing, hvor danskerne har reel demokratisk indflydelse og kan på virke debatten.

 • Stop stigningen i grundskylden

  Boligejerne opkræves store stigninger i grundskylden de kommende år. Grundskylden skal som minimum fastfryses på nuværende niveau, så ingen boligejere pålægges urimelige skattestigninger.

15 spørgsmål til Poul V. Jensen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Poul V. Jensen:

  De lange skoledage betyder begrænset mulighed for fritidsaktiviteter. Allerde nu har hver 5. familie droppet et barns eftermiddagsaktiviteter. En udvikling der skal tages alvorligt og derfor skal skolereformen laves om.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Poul V. Jensen:

  Stigende afgifter vil medføre øget grænsehandel.
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Poul V. Jensen:

  En beskeden brugerbetaling på eksempelvis kr. 100 pr. lægebesøg, er i overensstemmelse med Velfærdskommisionens anbefaling.
  Helt enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Poul V. Jensen:

  Produktivitetskommisionen anbefaler at flere opgaver i ældreplejen udliciteres til private virksomheder, med henblik på en bedre opgaveløsning samtidig med at det kan medføre store besparelser.
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Poul V. Jensen:

  Jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det at komme ind på arbejdsmarkedet igen.
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Poul V. Jensen:

  Kædeansvar er en underminering af den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter fastlægger og håndhæver løn- og arbejdsvilkår. Herudover er det et problem for retssikkerheden, at det i praksis vil være næsten umuligt for privatpersoner og virksomheder at sikre sig.
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Poul V. Jensen:

  Produktionskommisionen har konkluderet, at der kan hentes store effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor uden at det går ud over kvaliteten i opgaveløsningen. Fx har kommisionen udtalt, at "Alene ved at udbrede bedste praksis, vil der formentlig være et potentiale for produktivitetsforbedring på mindst 10 %. På lang sigt er potentialet højere"
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Poul V. Jensen:

  Mange familier er helt afhængige af bilen for at en travl hverdag til at fungere. Børn der skal hentes og bringes på vej til og fra arbejde, indkøb og meget mere.
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Poul V. Jensen:

  Det er en hån mod ofrene, at fx en voldtægt straffes med 1,5 til 2,5 års fængsel.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Poul V. Jensen:

  Danmark har en højt kontanthjælpsniveau i forhold til fx Sverige, Tyskland, Holland og England. Det høje kontanthjælpsniveau har nogle negative konsekvenser. Fx fastholder høje ydelser folk i systemet, og de høje ydelser gør Danmark fattigere.
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Poul V. Jensen:

  Vi skal ikke have politisk detailstyring af decentrale institutioner, som selv ved bedst.
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Poul V. Jensen:

  EU skal koncentrere sig om frihandel, fed og frihed.
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Poul V. Jensen:

  Danmark skal arbejde for international frihandel, så verdens fattigste lande får bedre mulighed for selv at hæve deres økonomier og leveforhold. Danmark bør følge FN´s målsætning om, at verdens rigeste lande skal give 0,7 % af BNI i udviklingsbistand.
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Poul V. Jensen:

  Forurening må ikke krænke andres helbred eller privat ejendom. Forureneren må selv bære de fulde omkostninger ved at rense op efter sig. Der bør skelnes mellem proportionerne i miljøpolitikken. At bruge 18 mio. kr. på en motorvejsbro til hasselmus er et eksempel på brug af offentlige midler til miljøindsatser, der ikke står mål med miljøeffekten.
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Poul V. Jensen:

  Danmarks nationale kulturarv skal fortsat støttes, men øvrig støtte skal kun ydes, hvor vigtige kulturtilbud ellers vil forsvinde, fordi Danmark udgør et lille sprogområde og dermed udgør et begrænset marked.
  Helt enig

Fakta Poul V. Jensen

 • ALDER: 60 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig

WEB: www.poulvjensen.dk

BLOG: poulvjensen.blogspot.com