Alternativet   Rasmus Nordqvist
Valgt

Personlige stemmer

2015: 1328
2011: 0

Mærkesager

 • DANMARK SOM FORGANGSLAND FOR BÆREDYGTIG

  Vi har en tæt underskov af dygtige iværksættere, der står på spring for at prøve nye projekter af. Det skal vi være glade for og understøtte i vores politik. Derfor er det min ambition, at vi bliver foregangsland for bæredygtigt iværksætteri og skabelsen af nye grønne arbejdspladser. Vi skal genfinde den sociale opfindsomhed, der gjorde at Danmark var med helt fremme da vi skabe andelsbevægelsen.

 • ET PROGRESSIVT EUROPA

  EU skal spille en langt mere progressiv rolle i forhold til en bæredygtig omstilling. Vi vil arbejde inden for EU på at ændre prioritering, således at bæredygtighed vægter tungere end BNP-vækst. Det kan vi gøre sammen med andre progressive kræfter fra Nord- og Sydeuropa. Fandtes EU ikke i dag skulle det opfindes, men vi skal skabe et EU, der trækker medlemslandene i den bæredygtige retning.

 • LEVENDE OG INNOVATIVE LOKALMILJØER 

  Individets effektivitet sættes før livsglæde og den omsorg, som kun et stærkt fællesskab kan tilbyde. Resultaterne er tydelige: Storbyerne lokker og landområderne affolkes. Det er ikke godt nok. Jeg tror på, at landområderne er en essentiel del af fremtiden. Vi bliver nødt til at udnytte landområdernes store sammenhængskraft og skabe levende lokalmiljøer.

15 spørgsmål til Rasmus Nordqvist

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Rasmus Nordqvist:

  Med den nuværende reform bliver dagene for lange for børnene. Dermed ikke sagt at man ikke kan indrette skoledage så det på ingen måder ville være problem, eksempelvis med en større del af dagen, der går til kreative, musiske og bevægelsestimer.
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Rasmus Nordqvist:

  Man ved fra flere undersøgelser at det vil nedsætte antallet af rygere mærkat, derfor skal man selvfølgelig benytte sig af en sådanne tilgang.
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Rasmus Nordqvist:

  Jeg syntes vi skal være glad for det velfærdssamfund vi har opbygget og værne om netop det som jeg vil kalde kernevelfærden, hvilket sikrer os alle lige adgang til eksempelvis sundhedsvæsnet.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Rasmus Nordqvist:

  Jeg mener at vi skal væk fra tanken om at udlicitering er vejen frem. I Alternativet tror vi på at vi skal se nye veje og lede efter nye partnerskaber, ikke hvor vi erstatter det offentligt med private aktører, men hvor vi ser på nye former for samarbejde. Det er blandt andet det vi kalder for den 4. sektor.
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Rasmus Nordqvist:

  Det er tydeligt for mig at den dagpengereform man har indført har gjort at en masse mennesker er kommet i klemme. En hurtig måde at hjælpe rigtig mange mennesker er ved at forkorte optjeningsperioden. Men det er klart at man på længere sigt bliver nød til at se på, hvordan et system der passer til vores tid med de udfordringer vi har i dag, kan skrues sammen. På længere sigt ønsker Alternativet en markant forenkling af det nuværende system, så sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanth
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Rasmus Nordqvist:

  Som virksomhed har man selvfølgelig ansvar for hvordan ens underleverandører opfører sig, det være i Danmark eller i andre lande.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Rasmus Nordqvist:

  En større offentlig sektor er ikke nødvendigvis at fortrække, men det er en mindre heller ikke. For Alternativet er det vigtigste at genskabe en arbejdsglæde og sænke et urimeligt pres på medarbejderne i den offentlige sektor. Så det er klart at der i dele af den offentlige sektor skal ansættes flere, men til gengæld bliver der i dag brugt et urimeligt antal timer på kontrol og registrering - tænk hvis vi ændrede vores offentlige system til et tillidssystem.
  Hverken enig eller uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Rasmus Nordqvist:

  Der er trods vores beskedne størelse store forskelle på vores land. I dele af landet er det afgørende at kunne køre i sin bil, i andre er det ikke. Der skal skabes de bedste muligheder for at man kan vælge cykel, el-cykle og offenlig transport alle de steder hvor der overhoved giver mening. Det vil kræve investeringer, som gør at vi måske skal sætte en motorvej på hold.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Rasmus Nordqvist:

  Jeg mener ikke at straf hjælper til at skabe et mere tillidsfuldt og tryktsamfund. Derimod kan fængselsstraf fører til øget fremmedgørelse, marginalisering, psykiske skader, samt styrkelsen af kriminelle identiteter og kontaktnetværk. Der er selvfølgelig et element hvor man kan tale om at retsfølelsen kræver en form for straf, men det niveau mener jeg allerede at vi har i straffeloven idag.
  Helt uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Rasmus Nordqvist:

  Her vil jeg gerne citere fra Alternativets politiske program, som siger det så tydeligt som det kan sige: Alternativet ønsker at forenkle det nuværende system. Kontanthjælpen skal erstattes af en fast basisydelse uden særlige kontrolforanstaltninger, og vi ønsker desuden et opgør med den gensidige forsørgelsespligt for sam- boende, ikke-gifte partnere. Borgerne bør behandles som individer, og der må ikke skabes urimelige barrierer for at modtagere af sociale ydelser kan flytte sammen med nye p
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Rasmus Nordqvist:

  Jeg har rigtig stor tiltro til de mennesker der leder vores offentlige institutioner og er sikker på, at de tager de hensyn der skal tages for at dagligdagen og institutionen fungerer.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Rasmus Nordqvist:

  Helt grundlæggende mener jeg at hvis EU ikke fandtes skulle vi opfinde det idag. Rundt i Europa i dag ser vi flere og flere stemmer der øsnker at forandre ikke bare nationalstaterne men også det forpligtende samarbejde som EU er. Det mener jeg vi skal gå aktivt ind i, så EU ikke bliver en maskine men derimod en forandringsmotor for at vi kan skabe et langt mere menneskelige og miljømæssig bæredygtigt Europa.
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Rasmus Nordqvist:

  Jeg mener at det er rigtig vigtigt at vi arbejder for at skabe bedre vilkår, også for mennesker, der er født i lande der ikke er ligeså rige og priviligerede som vores. Ulandbistand er én vej, selvfølgelig skal det understøttes af samhandel, samarbejde og udveksling på alle mulige andre planer.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Rasmus Nordqvist:

  I min optik står vi overfor en altoverskyggende udfordring nemligt hvordan vi kan skabe en fremtid, der er bæredygtig socialt og miljømæssigt. Vi bliver nødt til at skabe et nyt vækstbegreb der i stedet for den økonomiske vækst vi måler idag er skruet sammen, så det er med til at understøtte en seriøs bæredygtig omstilling. Dette kræver en ændring, så der ikke udelukkende måles på økonomi, men også på den sociale og miljømæssige tilstand. Vi kan blandt andet måle på trivsel og livsglæde, men o
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Rasmus Nordqvist:

  For mig er et mangfoldigt, levende kunst- og kulturliv helt afgørende for, at vi som enkeltindivider og samfund kan udvikle vores menneskelige selvindsigt, intellektuelle udsyn og historiske hukommelse. Mange af vores kulturinstitioner er allerede skåret så tæt ind til benet som de kan, og derfor mener jeg at der er et behov for at se på om kulturområdet ikke netop kunne have behov for en saltvandsindsprøjtning.
  Helt uenig

Fakta Rasmus Nordqvist

 • ALDER: 44 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: www.rasmusnordqvist.dk

VIDEO: tv.alternativet.dk/vi-abner-dorene-for-demokratiet