Liberal Alliance   Søren Kreilgaard

Mærkesager

 • Færre regler - mere sund fornuft

  Politkere blander sig i alting. Det skal stoppes. Borgerne skal have lov at leve deres liv som de selv synes. Politikere skal ikke være smagsdommere.

 • Vi ønsker mere fokus på EU's kerne

  Vi ønsker en frihandelsaftale med USA. Vi ønsker et fortsat fokus på og udvikling af arbejdsmarkedets fri bevægelighed. Vi ønsker mere fokus på EU's kerne: Fred, samarbejde og frihandel. Vi er imod overimplementering af EU-direktiver. Vi er i mod bankunionen.

15 spørgsmål til Søren Kreilgaard

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Søren Kreilgaard:

  Heldagsskolen har allerede betydet, at hver femte familie har droppet et barns eftermiddagsaktiviteter i det frie foreningsliv. Det er en utilgivelig udvikling, og der er brug for at lave skolereformen om
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Søren Kreilgaard:

  Stigende afgifter på cigaretter vil medføre øget grænsehandel og give banderne nye profitable markeder
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Søren Kreilgaard:

  Vi ønsker ligesom Velfærdskommissionen, og i overensstemmelse med erfaringerne fra vores nabolande, at indføre en beskeden brugerbetaling som supplement til skattefinansieringen, der fortsat skal være det bærende princip. I 2012 havde danskerne ca. 7 lægekontakter pr. person. Nordmændene havde ca. 5,1 og svenskerne 1,6. Brugerbetaling er altså ikke primært en finansieringskilde, men skal øge ansvarsbevidsthed og målrette ydelserne mod dem, der har et reelt behov
  Helt enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Søren Kreilgaard:

  Udliciteringer kan både medføre markante besparelser og en bedre opgaveløsning, hvorfor Produktivitetskommissionen også har anbefalet, at mere af ældreplejen udliciteres til private virksomheder.
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Søren Kreilgaard:

  Man gør arbejdsløse en bjørnetjeneste ved at slække på dagpengekravene. Jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det atter at vinde fodfæste
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Søren Kreilgaard:

  Kædeansvar giver to alvorlige problemer. Dels er det et problem for retssikkerheden, at det i praksis vil være noget nær umuligt for privatpersoner og virksomheder at sikre sig, og dels er det en underminering af det danske arbejdsmarkedssystem, hvor arbejdsmarkedets parter fastlægger og håndhæver løn- og arbejdsvilkår
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Søren Kreilgaard:

  Produktivitetskommissionen har gjort det krystal klart, at det kan hentes store effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor uden at det går ud over kvaliteten i opgaveløsningen. F.eks. har kommissionen udtalt, at "Alene ved at udbrede bedste praksis vil der formentlig være et potentiale for produktivitetsforbedring på mindst 10 pct. På langt sigt er potentialet endnu højere
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Søren Kreilgaard:

  Valget imellem kollektive trafikløsninger og privatbilisme er falsk, for der er ikke en af de to tilgange, der for sig selv kan tackle de transport udfordringer vi står overfor. F.eks. er mange familier helt afhængige af bilen for at få en travl hverdag, med børn der skal hentes og bringes, indkøb og meget mere, til at hænge sammen
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Søren Kreilgaard:

  I dag straffes en voldtægt typisk med 1,5 til 2,5 års fængsel. Det støder vores retsopfattelse og det er en hån mod ofrene, at man ikke tager den type voldsomme krænkelser mere alvorligt
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Søren Kreilgaard:

  Danmarks kontanthjælpsniveau er langt højere end i Sverige, Tyskland, Holland og England. Det kan umiddelbart virke sympatisk med en høj kontanthjælp, men det har nogle negative konsekvenser F.eks. fastholder høje ydelser folk i systemet, og de høje ydelser gør Danmark fattigere
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Søren Kreilgaard:

  Det er problematisk, når rationelle argumenter udfordres af religiøse hensyn. Vi skal naturligvis ikke have politisk detailstyring af decentrale institutioner, som selv ved bedst, hvordan man med fordel kan indrette sig, men samtidig står det helt klart, at der i et demokratisk samfund som vores skal være plads til religionskritik
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Søren Kreilgaard:

  EU skal koncentrere sig om frihandel, fred og frihed. Det betyder, at der er en masse områder, hvor EU med fordel kan lade kompetencen vende tilbage til de nationale parlamenter. Der er f.eks. hverken brug for nye fælles skatteregler eller for fælles skolefrugtsordninger
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Søren Kreilgaard:

  Liberal Alliance mener, at Danmark skal arbejde for international frihandel, så verdens fattigste lande får bedre mulighed for selv at hæve deres økonomier og leveforhold. I øvrigt mener vi, at Danmark bør følge FN's målsætning om, at verdens rigeste lade skal give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Søren Kreilgaard:

  Liberal Alliance ønsker gennem miljøpolitikken at sikre, at ingen ved forurening krænker andres private ejendom eller helbred. Forureneren må principielt bære de fulde omkostninger ved at rense efter sig. Men vi ser alt for mange eksempler på, at miljøindsatser går forud for den sunde fornuft. F.eks. betyder spildevandlovgivning, at der påbydes kloakering i det åbne land uden at forurening er dokumenteret. Der bør skeles mere til proportionerne i miljøpolitikken. At bruge 18 mio. kr. på en motor
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Søren Kreilgaard:

  Offentlig støtte bør kun komme på tale der, hvor vigtige kulturtilbud ellers ville forsvinde, fordi Danmark er et lille sprogområde og dermed udgør et begrænset marked. Vi ønsker naturligvis at fortsætte støtten til den nationale kulturarv
  Helt enig

Fakta Søren Kreilgaard

 • ALDER: 49 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse