SF - Socialistisk Folkeparti   Trine Schøning Torp
Valgt

Personlige stemmer

2015: 2494
2011: 0

Mærkesager

 • Fokus på mennesker, fællesskab og natur

  Der er brug for et opgør med det menneskesyn, hvor menneskets og fælleskabets værd alene gøres op i effektivitet, produktivitet og målbare præstationer. Vores miljø, klima og natur kalder også på et opgør med et ensidigt fokus på effektivitet og produktion. Øget vækst og velstand skal ikke ske ved at undergrave de ressourcer, vi har. Sund vækst er grøn vækst.

 • Finansskat og bekæmpelse af skattely

  Danmark går hvert af glip af mia kroner fra multinationale selskaber, som ikke betaler skat i Danmark, men finder skattely i andre EU lande. Denne usolidariske skattespekulation skal bekæmpes ved en mere gennemsigtig skattelovgivning i EU. Finansspekulation har været direkte årsag til den økonomiske krise. Vi skal derfor arbejde for en europæisk skat på finansielle transaktioner.

 • Mindre ulighed i sundhed og uddannelse

  Der er markante forskelle mellem den vestlige del og den østlige del af Nordsjælland, når det f.eks. gælder sundhed, uddannelse og indkomst. Jeg ønsker et samfund, der hænger bedre sammen, og hvor livsmuligheder ikke afhænger af, hvor man bor. Derfor skal der bl.a arbejdes for flere uddannelsesmuligheder og bedre transport på tværs af Nordsjælland, og kortere rejsetid til København.

15 spørgsmål til Trine Schøning Torp

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Trine Schøning Torp:

  Skoledagene er for lange, hvis de kun består af undervisning. Men hvis eleverne kan få hjælp til deres lektier og hvis undervisningsformen også indeholder aktiviteter udenfor klasselokalet, kan den længere skoledag blive en fordel. Men folkeskolereformen er langt fra velfungerende endnu. Intentionerne i den er gode, men ressourcerne til den er for få.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Trine Schøning Torp:

  Sammenlignet med mange andre europæiske lande, er prisen på cigaretter i DK ikke høj. Prisen har betydning for, om unge begynder at ryge, og kan også motivere rygere til at stoppe. Men vi skal samtidig være opmærksomme på, at en prisstigning rammer socialt skævt.
  Delvist enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Trine Schøning Torp:

  Jeg ønsker fri og lige adgang for alle til vores sundhedssystem. Derfor støtter jeg ikke brugerbetaling på disse grundlæggende sundhedsydelser. Ved betaling risikerer vi, at sygdomme ikke opdages og behandles i tide.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Trine Schøning Torp:

  Omsorg og pleje bør være en del af vores fælles offentlige velfærd. Udlicitering skal give profit, og profit får man ved at levere lidt mindre, end man giver ud. Erfaringerne viser, at det ofte betyder dårligere kvalitet, eller at medarbejderne betaler prisen ved ringere løn- og arbejdsvilkår. Udlicitering er også medskyldig i, at vores arbejdsmarked ikke længere er så rummeligt, hvis man ikke kan yde 150% - det medfører nedslidning og flytter mennesker til offentlig forsørgelse i stedet for. Ud
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Trine Schøning Torp:

  Genoptjeningsperioden skal halveres, så den igen bliver på 26 uger, og det skal være nemmere at genoptjene retten til dagpenge ved vikariater, jobrotation, sæsonarbejde mm
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Trine Schøning Torp:

  Danmark er attraktivt for virksomheder pga vores fælles velfærdssystem, som sikrer tryghed og uddannelse, og pga vores arbejdsmarked, som sikrer fleksibilitet og fælles ansvar for løn- og arbejdsvilkår. Det skal udenlandske virksomheder ikke undergrave.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Trine Schøning Torp:

  Vores velfærd er under pres, ikke mindst pga en markant stigning i sundhedsudgifterne. Hvis ikke, vi vil forringe daginstitutioner, folkeskoler, ældreomsorg eller hjælp til udsatte mennesker, må der ske en vækst i den offentlige sektor. Hvis der skal gives skattelettelser, bør det gives til de lavestlønnede.
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Trine Schøning Torp:

  Med togfonden og letbaneprojekter er der allerede planlagt store forbedringer for den kollektive trafik i og mellem de store byer. Men der er mange andre steder i landet brug for investeringer i kollektiv trafik, så rejsetid og fleksibilitet kan forbedres, f.eks. på tværs af Nordsjælland. Investeringer til fordel for privatbilisme bør ske, hvis det kan mindske kø og risiko for ulykker.
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Trine Schøning Torp:

  Der er ikke dokumentation for,at hårdere straffe mindsker den personfarlige kriminalitet. Det bør derfor prioriteres højere at beskytte og hjælpe ofrene for disse traumatiske oplevelser. Og hvis vi vil sætte hårdt ind overfor kriminalitet, må vi også sætte hårdt ind overfor årsagerne til, at mennesker ender med at begå kriminalitet.
  Delvist uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Trine Schøning Torp:

  At sænke kontanthjælpen vil skabe større fattigdom. Mennesker kommer i arbejde, hvis der er jobs at få, og de har de rette kvalifikationer. Ideen om økonomiske incitamenter for at arbejde bygger på en forenklet opfattelse af menneskers motivation. Vi motiveres af meget andet end straf og belønning, og langt de fleste vil gerne deltage og bidrage, hvis de får muligheden for det.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Trine Schøning Torp:

  Der skal være plads til mangfoldighed, og vi skal derfor også have overskud til at tage hensyn til hinandens forskelligheder. Så længe det ikke går over det arbejde, der skal gøres. Men jeg tror på, at det sagtens kan håndteres lokalt uden indblanding fra Christiansborg
  Delvist uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Trine Schøning Torp:

  EU samarbejdet skal bruges til at finde løsninger på de problemer, som ikke kan løses i de enkelte lande, f.eks. menneskehandel, forbrugersikkerhed, miljø- og klimaudfordringer osv. Men vi skal stadig sørge for, at beslutninger træffes så tæt på den enkelte borger som muligt, når det er mest hensigtsmæssigt.
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Trine Schøning Torp:

  Solidaritet bør gå på tværs af grænser. Lighed, social retfærdighed og en grøn fremtid sikres kun, hvis vi har globalt udsyn. Derfor bør vi også internationalt bekæmpe fattigdom, fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Trine Schøning Torp:

  Danmark har før vist, at vi ved at være på forkant i udviklingen af grøn teknologi, vedvarende energi mm har skabt eksport og vækst. Vækst skal ikke ske på bekostning af miljø og klima. Beskyttelse af natur og miljø bør tværtimod have større fokus, da ødelæggelser vil have katastrofale konsekvenser langt ud i fremtiden.
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Trine Schøning Torp:

  Mennesker lever ikke af vand og mad alene. Kunst og kultur er med til at udvikle os som mennesker og give os livskvalitet og mental sundhed. Kunsten og kulturen bidrager også til vores fælles historie og demokrati. Kulturen har ofte gået forrest i nogle af de samfundsforandringer, vi i dag sætter pris på. Kulturstøtten skal gives, så den både støtter den brede folkelige kultur, og de mere nicheprægede kulturtilbud.
  Helt uenig

Fakta Trine Schøning Torp

 • ALDER: 49 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: sf.dk/dine-politikere/folketingskandidater/nordsjaelland/trine-torp