Omdiskuteret omfartsvej ved Mariager kan ramme fredskov og vådområder

Det er uheldigt, at omfartsvej til 377 millioner kroner vil ramme natur, mener DN i Mariager.

Det kan gå ud over naturområde, hvis der skal laves en ny omfartsvej ved Mariager. (Foto: christine Nørgaard © DR Nórdjylland)

Det kan få konsekvenser for natur og miljø i området, hvis regeringen og Dansk Folkepartis planer om en ny omfartsvej øst for Mariager realiseres.

Det viser en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet i 2013.

Det er endnu usikkert, hvor vejen præcist skal gå, men af rapporten fremgår det, at vejen vil berøre de to fredskove Kongsdal Skov og Brygger Schwensens Plantage, ’der er udpeget som et stort naturområde og økologisk forbindelse på grund af skovenes store naturværdi’.

Derudover vil projektet berøre et beskyttet vandløb omgivet af lavbundsarealer ved Marenmølle Bæk, to beskyttede stendiger, et beskyttet fortidsminde og drikkevandsinteresser på størstedelen af strækningen.

Endelig vil kystbyggelinjen blive berørt.

Der findes allerede en hovedvej mellem Mariager og Assens, hvor køreturen imellem de to byer tager ni minutter. Ruten leder i forvejen biler, der skal passere byen uden om midtbyen. Den nye omfartsvej skal gå syd om byen.

Vil gribe ind i naturen

Det ærgrer Ole Guldberg, næstformand for Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord, at omfartsvejen vil få naturmæssige konsekvenser.

- Helt overordnet set synes jeg, det er en rigtig god ide, at der kommer en omfartsvej, så vi slipper for trafik gennem Mariager by, men jeg synes ikke, den behøver at være så omfattende, siger han.

- Fredskovene danner jo et stort sammenhængende naturområde, som har betydning for, at dyr kan passere gennem området. Og at man vil lægge vejen i et vådområde langs et beskyttet vandløb, det er også at gribe ind i naturforholdene.

Som alternativ foretrækker Ole Guldberg, at omfartsvejen syd for Mariager stopper lige efter byen og kobler sig på den eksisterende Havndalsvej gennem Alstrup og ikke går hele vejen til Assens.

En undersøgelse vil afdække konsekvenserne

Ifølge forsknings- og samlingschef ved Naturhistorisk Museum Kent Olsen vil de naturmæssige konsekvenser af en ny vej være meget afhængig af de lokale forhold.

De skal derfor undersøges, før man kan sige noget håndfast.

I nogle tilfælde vil det være påkrævet, at man udlægger dobbelt så store naturarealer andre steder, hvis man vælger at sløjfe et område med høj naturmæssig værdi et sted.

Fredskov er dog en meget bred betegnelse og kan dække over mange forskellige typer af skov og behøver ikke at have stor værdi, som det eksempelvis er tilfældet med et skovområde med gamle egetræer.

- En grundig VVM-redegørelse vil belyse, hvad man skal være opmærksom på, hvad man eventuelt taber, og hvordan man kan reducere tabet. Det vil give et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at træffe en beslutning om, hvor vejen eventuelt skal gå, siger han.

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 377 millioner kroner til omfartsvejen. Arbejdet med omfartsvejen skal efter planen påbegyndes i år 2022.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter