Det forenede Europa?

Hvordan skal EU-landene organisere sig i fremtiden, hvor unionen vil bestå af mindst 25 lande? Den skal først og fremmest ændre navn til "Det forenede Europa" - i hvert fald hvis det står til EU-konventsformand Giscard d'Estaing, der nu fremlægger det første udklast til en forfatning for EU.

Efter otte måneders arbejde fremlægger EU-konventet nu officieltsit foreløbige arbejde med at lave udkastet til en kommendeforfatning for EU.

"Det forenede Europa" er det navn, som konventsformand Giscardd'Estaing lægger op til at kalde EU.

Udkastet rummer et forslag som i følge konventsformanden gerneskal holde mindst 20 år og helst 50.

I sidste uge præsenterede Giscard d'Estaing for første gangkonklusionerne for EUs stats- og regeringschefer, ogkonventsformanden hørte i følge ham selv ikke nogle kritiske røstertil det, han fremlagde.

I dag er det så det samlede konvents tur til at høre, hvadGiscard fremlægger.

En EU-præsident

Først og fremmest lægges der op til at ændre det nuværende system,hvor EU-formandskabet går på skift mellem medlemslandene hvert 6.måned til i stedet at have en fast ledelse i form af enpræsident.

Storbritannien, Frankrig og Spanien støtter ideen om enpræsident, mens Tyskland ikke har erklæret sig imod.

Derimod ønsker mindre lande som Finland, Holland, Belgien ogDanmark at styrke EU-Kommissionen i stedet for.

Flertalsafgørelser

I spørgsmålet om hvor afgørelser skal træffes, kan de enkelteEU-lande i dag blokere for en beslutning, fordi der krævesensstemmighed i en lang række tilfælde. Her lægger konventet op tili højere grad at gå over til flertalsbeslutninger. Kun i heltsærlige tilfælde skal der fremover kræves enstemmighed.

Desudover lægger konventet op til, at de nationale parlamenterbliver inddraget på et tidligere tidspunkt i den lovgivningsmæssigeproces i EU.

Traktaten skal være klar i 2004

Giscard d'Estaing går ind for at de nuværende traktater skalerstattes af en enkelt.

I næste uge skal han mødes med Paven i Rom for at diskuterekirkernes og de religiøse organisationers status i en kommendeforfatning.

EU-konventet fortsætter sit arbejde til midt i 2003, hvor detvil fremlægge det endelige resultat af sit arbejde. Den nye traktatskal være klar, når EU formentlig bliver udvidet fra 15 til 25medlemsstater i 2004.

//detectBrowser();// Blev oprettet ved Nice-topmødet i december 2000 oghar 105 medlemmer fra medlemslandene, ansøgerlandene og EU'sinstitutioner. Konventets arbejde skal danne grundlag for en nyregeringskonference i 2004, hvor det forventes at oprettelsen af engrundtraktat vil være på dagsordenen. EU vil til den tid formentligbestå af 25 medlemmer. Baggrund Konventet skal se på: * Kompetencefordelingenmellem EU og medlemsstaterne. * Status for EUýs charter omgrundlæggende rettigheder. * Forenkling af traktaterne med henblikpå at gøre dem lettere at forstå. * De nationale parlamenters rollei den europæiske struktur. Opgaver Tidl. Udenrigsminister og tidl. EU-KommissærHenning Christoffersen er den danske regerings repræsentant ogmedlem af EU-Konventets præsidium. Henrik Dam Kristensen (S) ogPeter Skaarup (DF) er det danske Folketings repræsentanter. Desudener Jens Peter Bonde (MEP) med som repræsentant forEuropaparlamentet. Danske medlemmerEU-Konventet

Facebook
Twitter