EU-top: FN bør lede terrorbekæmpelse

Lederne fra de 15 medlemslande siger, at USA er i sin fulde ret til at slå igen mod angriberne. Men på længere sigt bør den internationale kamp mod terrorisme støttes af så mange lande i verden som muligt, og den bør udkæmpes i FN-regi.

Den internationale kamp mod terrorisme bør støttes af så mangelande i verden som muligt, og den bør udkæmpes i FN-regi. Detforeslår EU's stats- og regeringschefer i forbindelse med etekstraordinært topmøde i Bruxelles om terrorisme.

Terroren bør ikke alene bekæmpes militært og med politi ogefterretningstjenester, men også via økonomisk og social bistandtil de fattige områder i verden, hvor terrorismen har sin grobund,siger EU-cheferne.

Dermed adskiller EU sig i sin holdning til kampagnen modterrorisme markant fra USA's reaktion på terrorbomberne i New Yorkog Washington i sidste uge. Her er de sociale og økonomiskeaspekter ikke nævnt.

Samtidig besluttede EU-toppen at stramme op på tidsplanen forEU's egen indsats mod terrorisme.

Lederne fra de 15 medlemslande gentog tidligere EU-erklæringerom Europas fulde solidaritet med USA og det amerikanske folk efterde storstilede terrorangreb mod New York og Washington i sidsteuge, og at USA er i sin fulde ret til at slå igen modangriberne.

I samme åndedrag understregede EU-lederne, at den internationaleterrorisme ikke må føre til en sidestillelse af fanatisketerrorister og den arabiske og muslimske verden.

- Vi har en forpligtelse til at bekæmpe terrorismen, som kun kanbekæmpes internationalt, sagde statsminister Poul Nyrup Rasmussenefter topmødet.

På lidt længere sigt foreslår EU-lederne, at kampen modterrorismen skal understøttes af en FN-konvention mod terrorismemed størst mulig tilslutning fra verdens lande.

På kort sigt vil EU-landene gennemføre en pakke af initiativer iform af ny lovgivning og forstærket politisamarbejde, somEU-justitsministre lagde frem torsdag.

Blandt initiativerne er en fælleseuropæiske definition afterrorisme og fælles straframmer for terrorkriminalitet. EU skalogså have et fælles udleveringssystem, så retsforfølgelsen afterrormistænke kan blive mere effektiv end i dag. På topmødetbesluttede EU-lederne, at de fælles strafferegler ogudleveringsregler skal forhandles på plads senest 7. december, såreglerne kan træde i kraft til nytår.

Det blev også besluttet, at EU-landenes efterretningstjenesterskal udarbejde en liste over terrororganisationer, som skal lettemyndighedernes indsats for at følge og bekæmpe terroren.

EU-landenes egne efterretningstjenester skal intensivere deressamarbejde gennem det europæiske politisamarbejde, Europol, ogfinansieringen af terroren skal have særlig opmærksomhed.

Alle EU-lande skal hurtigst muligt ratificere FN's konvention ombekæmpelse af finansiering af terrorisme. Danmark er blandt delande, der endnu ikke har ratificeret denne konvention.

- Vi har set, at enkeltlande i mange år forgæves har forsøgt atafdække de finansielle netværk. FBI har forsøgt på det i årevis,sagde Poul Nyrup Rasmussen.

EU-ledernes terrorudspil er et svar på den amerikanske regeringsønske om hjælp i kampen mod terroren. I de seneste dage har enrække europæiske ledere besøgt præsident George W. Bush og andremedlemmer af den amerikanske regering, og topmødet blev indledt meden rapport om Washington-besøgene.

- Der er en meget stærk forståelse hos os alle for, at Amerikassituation også er vores situation, sagde statsministeren efter athave lyttet til blandt andre Frankrigs præsident, Jacques Chirac,Storbritaniens premierminister, Tony Blair, Tysklandsudenrigsminister, Joschka Fischer, og Belgiens udenrigsminister,Louis Michel, der alle har været i USA efter terrorangrebene.

Facebook
Twitter