I dag fejres verdens vådområder

Ramsar-konventionen blev til for at beskytte fuglene, men har også haft stor betydning for den resterende natur.

I Danmark alene omfatter Ramsar-konventionen 27 forskellige vådområder. Her er det området Skallingen i Nationalpark Vadehavet. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)

Mellem 80 og 90 procent af de vådområder, der fandtes i Danmark for blot 200 år siden, er i dag forsvundet. Det gælder både ådale, søer og kær, moser og vandløb, som gennem årene er blevet inddraget til landbrugsproduktion. Og mens vi her til lands har været i stand til at dæmme op for tilbagegangen i en årrække, er det gået kraftigt tilbage på verdensplan.

Globalt er 64 procent af verdens vådområder helt forsvundet alene siden 1900, med naturkatastrofer som tørke, oversvømmelser, og biologisk tilbagegang som resultat. En problematik, der i dag markeres på World Wetlands Day, som sætter fokus på betydningen af verdens vådområder og som markerer årsdagen for tilblivelsen af Ramsar-konventionen, der oprindeligt havde til formål ”at beskytte vådområder af international betydning, navnlig for vandfugle,” som det formuleres.

Vådområder er den sikre vej til bedre grundvand

- Selvom Ramsar-konventionen handler om at sætte fokus på vådområder, som levesteder for dyr og planter, handler det i høj grad også om vådområder som en ressource for mennesker, siger biolog og naturpolitisk medarbejder i Dansk Ornitologisk Forening Knud Flensted til DR Viden. Han er medlem af det netværk, der rådgiver de danske myndigheder i at overholde Danmarks forpligtelser i forhold til konventionen, som vi tilsluttede os i 1977.

Knud Flensted peger blandt andet på hvordan vores fremtidige drikkevandsressourcer kan sikres, ved at tage den dårligste landbrugsjord ud af produktion og genetablere den som vådområder. - Vådområder er gode til at generere drikkevand og vandkvaliteten er bedre under vådområder og skove, hvor der ikke gødskes og sprøjtes, forklarer han. Og vælger man at skabe grundvandsressourcer under henlagte vådområder, er sidegevinster mange. Foruden drikkevand er vådområderne vigtige levesteder for mange sårbare dyr og planter. Vådområderne er sammen med skovene med til at stabilisere klimaet, idet fordampningen dæmper temperaturudsving.

Ingen konventionen - dårligere natur

Med etableringen af Ramsar-konventionen, begyndte der særligt i den industrielle verden at blive fokuseret på vådområdernes betydning, og den har direkte indflydelse på bevarelsen af nogle af verdens vigtigste naturområder, forklarer Knud Flensted. - Uden konventionen, havde det stået meget værre til, siger han.

Ramsar-konventionens oprindelige sigte var især at beskytte mange vandfugles levesteder, kan dog også tydeligt læses i den hjemlige lovgivning. For eksempel sikrer reglerne en lang række væsentlige lavtliggende havområder fra at blive udnyttet til råstofindvinding og klapning af oprensningsaffald. En beskyttelse, der gælder alle havområder ud til seks meters dybde.

Kattegats dykænder kan glæde sig

- Det betyder blandt andet, at der i Danmark er ret strikse regler for benyttelse af farvandene, fortæller Knud Flensted.

For eksempel i Vadehavet og Kattegat, der hører til blandt verdens vigtigste områder for henholdsvis vadefugle og havdykænder.

- Her fryser vandet sjældent til, så fugle nord- og østfra har mulighed for at raste og søge føde i sikkerhed, uden at føden bliver utilgængelig om vinteren, forklarer han. Det er generelt vigtigt, at vi har lavvandede områder, så de havlevende dykænder kan dykke ned til bunden og søge føde, siger han. De lever især af muslinger og andre bløddyr.

Selvom vi i dag kan sende tilblivelsen af en af de første miljøkonventioner en venlig tanke, har Ramsar – der er opkaldt efter den iranske by, hvor den blev til – langt fra løst problemerne. Man har med konventionen primært fokuseret på de allervigtigste vådområder, der gradvist er blevet bedre beskyttet, mens den generelle tilbagegang for naturen fortsat er en kendsgerning, siger Knud Flensted. Det gælder ikke mindst i Danmark, hvor vandløbene, ådalene og andre lavbundsarealer atter er under intensivt pres fra landbrugets side.Ramsar-konventionen beskytter i alt 27 områder i Danmark på et samlet areal på 6000 kvadratkilometer marine områder og 1400 kvadratkilometer land, der grænser op til vådområder. I alt har 171 lande ratificeret. Dansk Ornitologisk Forening er den danske partner i BirdLife International, der spillede en afgørende rolle under Ramsarkonventionens tilblivelse i 1971.

Facebook
Twitter