Om DR Dialogfora

Her kan du læse om DR Dialogfora og historien bag de 10 dialogfora.

Hvad er et dialogforum?

DR har 10 dialogfora, der hver især er tilknyttet et af DRs Distrikter. DRs Distrikter dækker tilsammen hele Danmark.

Et dialogforum består af mellem otte til 15 medlemmer, der har det til fælles, at de er engagerede mennesker, der har valgt at være en del af DRs øjne og ører for en tre-årig periode. I den periode skal de gå dialog med både hinanden og med DR om 'DR specifikke emner' og de skal have et særligt fokus på den regionale dækning.

Fire af pladserne i hvert dialogforum er besat af lytter- og seerorganisationerne, mens de øvrige medlemmer er valgt på baggrund af en personlig ansøgning. Alle medlemmer af DRs dialogfora er ligeværdige deltagere i dialogen om DR, uanset om de er valgt via ansøgning eller indstillet af lytter- og seerorganisationerne.

Medlemmerne i et dialogforum mødes med DR fire gange om året. Der er to regionale møder i hvert distrikt, hvor man diskuterer DRs regionale programmer og tilbud på dr.dk. Der er et årligt regionalt temamøde, hvor der typisk bliver sat fokus på udvalgte programområder indenfor dele af DRs samlede programvirksomhed. Og engang om året bliver alle medlemmer inviteret til DR Dagen, hvor de sammen med DRs øverste ledelse drøfter DRs programmer og dialogforaenes virke.

Dialogforummets historie

DRs første dialogforum så dagens lys i foråret 2004. Tidligere blev DRs programmer diskuteret i to offentlige råd: Public service-rådet, som drøftede de landsdækkende programmer, mens de amtslige programråd havde særligt fokus på den regionale dækning.

I 2001 blev Public service-rådet og de amtslige programråd nedlagt. Public service-rådets opgaver blev flyttet til Radio- og tv-nævnet, mens de amtslige programråds opgaver fremover skulle varetages i en direkte dialog mellem borgerne og hhv. DR og TV 2.

For at sikre denne dialog valgte DR at oprette et antal dialogfora. Det blev besluttet, at et dialogforum skulle bestå af både almindelige borgere og medlemmer af lytter- og seerorganisationerne.

Dialogen med danskerne er beskrevet i DRs public servicekontrakt for 2015 - 2018.

Her står der at: ”DR skal sikre en dialog med befolkningen, herunder særlig med lytter- og seerorganisationerne, om såvel den landsdækkende som den regionale programvirksomhed. Denne dialog skal finde sted i organiseret form. DR skal afholde mindst to årlige møder med lytter- og seerorganisationerne m.fl. samt offentlige konferencer/høringer m.v.” (Afsnit 9: Dialog med Danskerne)

Forventninger til medlemmer af dialogforum

DR har i dag 10 dialogfora med 8-15 medlemmer i hvert. Fire af pladserne i hvert forum er besat af lytter- og seerorganisationerne, mens de øvrige medlemmer er valgt på baggrund af en personlig ansøgning.

Alle medlemmer af DRs dialogfora er ligeværdige deltagere i dialogen om DR, uanset om de er valgt via ansøgning eller indstillet af lytter- og seerorganisationerne.

DR forventer at medlemmerne deltager i følgende:

 • Regionale møder Formålet med de regionale møder er to gange årligt at diskutere DRs regionale programmer og tilbud på regionens hjemmeside.

 • Regionalt temamøde Cirka en gang om året afholdes et regionalt temamøde, hvor emnet kan være et eller flere udvalgte programområder inden for DRs samlede programvirksomhed - fx nyheder, sport, drama, kultur, underholdning, musik eller børneprogrammer. Temamødet kan eventuelt blive holdt sammen med ’naboregionerne’.

 • DR Dagen Én gang om året bliver alle medlemmer af DRs 10 dialogfora inviteret til DR Dagen, hvor de sammen med DRs ledelse drøfter DRs landsdækkende programmer og dialogforaenes virke.

 • dr.dk/dialog

 • Medlemmerne af DRs dialogforum har deres egen hjemmeside på dr.dk/dialogforum. Her findes referater fra møder, debattere forskellige emner samt læse artikler fra DR Dagen, DRs møder med lytter- og seerorganisationerne m.m.

Hvem gør hvad i dialogforum

Udgangspunktet for arbejdet i et dialogforum er DRs programmer og med særligt fokus på den regionale dækning.

Dialogforaenes medlemmer

 • Lytter til P4 og/eller bruger de regionale sider på www.dr.dk

 • Vælger formand og næstformand på det første møde.

 • Vælger ordstyrer og referent til de enkelte møder. Referenten sender mødereferat til godkendelse hos dialogforummets formand/næstformand og DRs regionale ledelse inden det sendes til øvrige medlemmer.

 • Kommer med forslag til emner på fremtidige møder til formanden.

Den lokale formand

 • Udarbejder forslag til dagsorden, som bliver aftalt med DRs distriktsledelse.

 • Deltager i et introduktionsmøde i DR Byen i første halvår 2013.

 • Vælger sammen med de øvrige formænd to repræsentanter til at deltage i et formøde med DR Kommunikation om programmet for DR Dagen.

 • Er synlig i den lokale debat om DR og derigennem være med til at synliggøre DRs dialogforum.

DRs ledelse i distriktet (redaktionschefen)

 • Laver mødeplan og indkalder til møder efter aftale med formanden.

 • Sørger for det praktiske i forbindelse med mødet.

 • Hvis møderne strækker sig ind over normal spisetid, bliver der serveret et let måltid i forbindelse med mødet.

 • Dækker evt. transportudgifter enten med offentlig transport eller efter Statens (og dermed DRs) laveste takst for kilometergodtgørelse.

 • Modtager godkendt referat og sender det til DR Kommunikation og Presse.

DR Kommunikation og Markedsføring

 • Skaber de overordnede rammer og retningslinjer for Dialogforaene.

 • Sørger for at referater bliver lagt på dialogforummets hjemmeside, dr.dk/dialog.

 • Planlægger DR Dagen i dialog med repræsentanter fra formandskredsen og formandskabet for sammenslutningen af lytter- og seerorganisationerne (SLS).

 • Står for at afholde DR Dagen.

 • Dækker udgifter i forbindelse med DR Dagen herunder medlemmernes transportudgifter enten med offentlig transport eller efter Statens (og dermed DRs) laveste takst for kilometergodtgørelse.

DRs dialog med danskerne

DR er landets eneste fuldt licensfinansierede og dermed brugerbetalte mediehus. Licensen fastsættes af Folketinget, betales af danskerne og forpligter DR til at levere public service tilbud af høj kvalitet på alle platforme.

96 procent af befolkningen bruger DRs radio, tv eller net i løbet af en uge, og med en seerandel på knap 34 procent blev 2014 det stærkeste for DR TV siden 2004. I en international medievirkelighed, hvor alle har mange valgmuligheder, er det danske indhold under pres. Det betyder, at DR skal ”op på tæerne” for fortsat at sikre, at DR lever op til borgernes høje og individuelle krav til DR.

Den direkte dialog og kontakt med danskerne er selvsagt central for DRs virke. Den finder sted døgnet rundt både i forbindelse med programmer og mange andre aktiviteter på fladerne.

DR får omkring 300.000 henvendelser om året fra brugerne, der enten skriver eller ringer til DRs Program- og Licensservice. Hertil kommer brugernes dialog om og med DR på nye medier som fx Facebook, debat på dr.dk og ved direkte henvendelser til DRs redaktioner. DRs medieforskning er i direkte og systematisk kontakt med brugerne og har udviklet en række professionelle værktøjer til at undersøge målgruppernes tilfredshed, ønsker og behov.

Men danskerne har også mulighed for at gå direkte i dialog med DR gennem et af DRs 10 Dialogfora. Når man er medlem af et dialogforum, mødes man med DRs ledelse for at diskutere oplevelser, holdninger og ideer til, hvordan DR kan løfte public service-opgaven endnu bedre.

DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. Opgaven er at styrke den demokratiske og individuelle handlekraft, at stimulere kulturen og skabe fælles dansk identitet. Og derfor er den direkte og løbende dialog med omverden så vigtig for DR.

Lidt tal på DRs dialog med lyttere, seere og brugere

 • DR får i alt cirka 300.000 henvendelser om året bl.a. til DR Licens- og Programservice.

 • I DR Panelet (www.dr.dk/panelet) bliver 15.000 medlemmer jævnligt bedt om at vurdere DRs tv, radio og nettilbud.

 • På Facebook og tilsvarende sociale medier kan man kommentere, diskutere og gå i direkte dialog om en række af DRs programmer.

 • DR laver dagligt lytter-, seer- og brugermålinger, så vi ved hvor mange, som bruger os, og hvordan de bedømmer kvaliteten af de enkelte programmer.

 • Gennem fokusgrupper m.m. bliver danskerne bedt om at vurdere nuværende programmer og nye programudviklingstiltag.

 • Lytter- og seernes redaktør gør to gange om året status på henvendelserne til DR og behandler klager over DRs programvirksomhed.

 • DRs øverste ledelse har to årlige møder med Sammenslutningen af Lytter- og Seerorganisationer i Danmark (SLS), hvor DRs programmer bliver drøftet.

 • DR afholder årligt to offentlige public service-høringer, der er åbne for alle, og hvor der bliver sat fokus på et aktuelt tema.

Facebook
Twitter