Rettigheder, retningslinjer og betingelser for DR Panelet

Resultaterne af DR Panelets undersøgelser udgør et vigtigt beslutningsgrundlag for DR's programudvikling, og ved at deltage i DR Panelet får du mulighed for at give udtryk for dine synspunkter om specifikke medierelaterede emner.

I vores retningslinjer og betingelser om brug af dine personoplysninger kan du læse om følgende områder:

 1. 1

  Formål - hvorfor lagrer vi dine personoplysninger

 2. 2

  Typer - hvilke personoplysninger indsamles

 3. 3

  Modtagere - hvem ser dine personoplysninger

 4. 4

  Datahåndtering - hvor er dine data placeret

 5. 5

  Opbevaring - hvor længe bliver dine data gemt

 6. 6

  Samtykke - retten til at trække dit samtykke tilbage

 7. 7

  Dine rettigheder

 8. 8

  Klagemuligheder

 9. 9

  Dataansvar og kontakt

 10. 10

  GDPR og kontakt

1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

DR Panelet håndteres af DR Medieforskning og anvendes til analyser og kvalitetsmålinger af DR’s programmer og produkter samt kortlægning af danskernes medievaner.

Som medlem af DR Panelet giver du samtykke til, at dine svar og oplysninger bliver lagret og brugt af os til analyseformål og til at opfylde vores forpligtelser overfor dig – herunder overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s Databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven), DR’s dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af persondata og juridisk hjemmel for behandlingen samt forpligtelser i henhold til public service-kontrakten.

2. Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger indsamlet i DR Panelet kategoriseres som ”Almindelige personoplysninger” og omfatter oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger).

Ved tilmelding til DR Panelet og ved deltagelse i undersøgelser indsamles følgende typer af oplysninger:

2.1 Kontaktoplysninger – herunder navn og e-mailadresse.

2.2 Demografiske personoplysninger – herunder køn, alder, husstandens postnummer, uddannelsesniveau, beskæftigelse, indkomst samt husstandssammensætning.

2.3 Oplysninger om mediebrug – herunder, men ikke begrænset til selvrapporteret brugsfrekvens af medieapparater og -indhold, opfattelse og vurdering af medieapparater og -indhold m.m.

2.4 Tekniske enhedsoplysninger – herunder, men ikke begrænset til typen af enhed, der anvendes ved besvarelse af DR Panelets undersøgelser, fx browsertype og -id, IP-adresse, geo-lokation på den anvendte enhed m.m.

2.5 Deltager du sideløbende i DR Panelets trafikmåling, indsamles desuden trafikdata på dr.dk og undersider hertil baseret på cookies.

2.6 DR Panelet kan koble de oplysninger, du har afgivet i DR Panelets tilmeldingsundersøgelse med de svar, du efterfølgende afgiver ved deltagelse i vores spørgeskemaundersøgelser, fokusgrupper, enkeltinterview, workshops etc.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Data indsamlet i DR Panelet anvendes som bearbejdede præsentationer og deles udelukkende internt med medarbejdere i DR.

Data rapporteres på personniveau, og svarpersonen vil ikke kunne identificeres enkeltstående i det delte statistiske materiale.

4. Overførsel til modtagere i tredjelande

DR Panelet benytter en survey software-udbyder beliggende i USA. Når du besvarer et spørgeskema online i DR Panelet, overfører vi dermed dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, og dine data er i dermed beskyttet af US Privacy Shield og Swiss-U.S.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger om dig indsamlet i DR Panelets undersøgelser, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Personoplysninger indsamlet i spørgeskemaundersøgelser i DR Panelet slettes inden for 5 år fra indsamlingsdatoen.

Personoplysninger indsamlet ved tilmelding til DR Panelet opbevares så længe, du er aktivt medlem af DR Panelet og efterfølgende op til 5 år fra udmeldingsdato, hvorefter de slettes.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os skriftligt via kontaktoplysningerne i punkt 9.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dit samtykke er samtidig afgørende for din deltagelse i DR Panelet, og tilbagetrækning af dette vil betyde udelukkelse fra at deltage i DR Panelets undersøgelser.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os skriftligt. Du finder kontaktoplysninger i punkt 9.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Undersøgelser, der er afsluttet, vil ikke blive rettet, hvis du fx beder os om at ændre allerede indsamlede oplysninger om dit mediebrug.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne --- bortset fra opbevaring --- med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

9. DR er den dataansvarlige --- hvordan kontakter du os?

DR er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Danmarks Radio

Emil Holms Kanal 20

0999 København C

CVR-nr.: 62786515

Telefon: 35 20 30 40

Du kan endvidere læse mere om, hvordan DR håndterer dine data på https://www.dr.dk/om-dr/dr-og-dine-data/om-dr-og-dine-data.

10. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på en af følgende måder:

Telefon: +45 35 20 30 40

Post: Danmarks Radio

Att. databeskyttelsesrådgiver

Emil Holms Kanal 20

0999 København C