Retningslinjer til produktioner med børnemedvirkende

Download alt her

(Foto: STV Production A/S © Type 2)

Indholdsfortegnelse

Introduktion

DR har længe haft fokus på børnemedvirkende og DR’s håndtering af disse. Der har imidlertid ikke eksisteret generelle retningslinjer for håndtering af børnemedvirkende i både interne og eksterne produktioner til børnemålgruppen.

Børn, der arbejder i underholdningsbranchen, er ikke beskyttet af arbejdsmiljøloven på samme måde som andre børn, der arbejder. I januar 2017 udgav Børnerådet rapporten ”Der skal være én, der kun passer på børnene”. Undersøgelsen, som er et studie af børn, der arbejder i underholdningsbranchen, viser, at børn ofte oplever urimelige arbejdsvilkår samt at nogle børn slet ikke er beskyttet af lovgivningen. På baggrund af rapporten efterlyste Børnerådets formand bedre beskyttelse og håndhævelse af loven.

DR har i efteråret 2017 deltaget i et stormøde – indkaldt af beskæftigelsesministeren – om beskyttelse af børn i underholdningsbranchen. Som opfølgning på stormødet nedsatte Arbejdstilsynet en arbejdsgruppe bestående af deltagerne på stormødet med det formål at samle op på de konkrete idéer, der kan forbedre børns vilkår i underholdningsbranchen. Arbejdsgruppen mødtes første gang i december 2017, hvor DR fremlagde retningslinjerne og tankerne bag.

De overordnede rammer vedrørende retningslinjerne er fremlagt og drøftet med Producentforeningen, som støtter op om initiativet.

Rapport: ”Der skal være én, der kun passer på børnene"

Retningslinjer for produktioner med børnemedvirkende

I forbindelse med produktioner med børnemedvirkende i produktioner henvendt til børnemålgruppen har DR udarbejdet ’Retningslinjer for produktioner med børnemedvirkende’, som er gældende for både interne og eksterne produktioner. DR er opmærksom på, at børn kan medvirke i programmer, hvis målgruppe er ældre end børnemålgruppen. Retningslinjerne vil dog i første omgang vedrører produktioner henvendt til børnemålgruppen.

Det overordnede koncept

Retningslinjerne består af en række elementer, hvoraf nogle er obligatoriske og andre er ikke obligatoriske. Omfanget af udvalgte obligatoriske elementer kan desuden drøftes. Derfor foretager DR altid en vurdering af det enkelte projekt i samarbejde med producenten, hvor rollefordeling også aftales. Således vil det variere fra produktion til produktion i hvilket omfang flere af elementerne skal medtages. Det vil ved hver produktion reguleres i kontrakten, såfremt udvalgte elementer udgår, der er behov for at uddybe udvalgte elementer, eller hvis der er behov for at tilføje elementer, der ikke er beskrevet i retningslinjerne.

Projektvurderingen foretages af DR’s redaktør og foretages ud fra følgende vurderingsparametre:

 • Omfang: Er der tale om en mindre eller større produktion? Hvor meget tid/optagedage forventes det, at den børnemedvirkende afsætter?

 • Genre: Er det en faktaproduktion, fiktionsproduktion eller er der tale om nyheder?

 • Emne: Er der tale om et særligt følsomt emne inden for den pågældende genre?

 • Periode: Vil produktionen forhindre den børnemedvirkende i at deltage i sin skolegang mv.?

 • Eksponering, herunder sociale medier: Det drøftes, om barnet i særlig grad vil blive massivt eksponeret, herunder om det kan være skadeligt for barnet at medvirke.

 • Alder: Barnets alder medtages også i vurderingen.

Det vurderes også fra produktion til produktion, om der stilles særlige krav til kompetencer, uddannelse, alder mv. ved de respektive medarbejdere, som skal løse de forskellige opgaver. Fx om sociale medier (private konti) skal håndteres af en person med særlig viden vedrørende digitale medier mv.

Det bemærkes, at DR har et øget fokus på og er særligt opmærksomme på udfordringerne vedrørende sociale medier, herunder de faldgruber som aktualiseres ved børns tilstedeværelse på disse platforme.

Oversigt over elementer

 • Aftaleindgåelse

 • DR’s etik

 • Opstartsmøde mm. producent og DR

 • Casting

 • Arbejdstilladelse

 • Forsikring

 • Børneattester

 • Arbejdstid/plan for børnemedvirkende

 • Premøde mm. producent og forældre

 • Kontraktmøde

 • Børneansvarlig (kan drøftes)

 • Udarbejdelse af plan for tilstedeværelse på og håndtering af private sociale medier-konti (kan drøftes)

 • Social medie-medarbejder (kan drøftes)

 • Orienteringsmøde for medvirkende vedrørende presse og sociale medier (kan drøftes)

 • Orientering til DR

 • Evaluering til DR

 • Den gode afslutning

 • Øvrige særvilkår (kan drøftes)

 • Klageindgivelse (til børn/forældre)

Aftaleindgåelse

Ved aftaleindgåelse henvises der til ’Retningslinjer for produktioner med børnemedvirkende’, herunder vurderingen af de pågældende program. Desuden opfordrer DR producent til at orientere sig i relevante links og videoer med hhv. børne-, unge- og familiepsykolog, Ulla Dyrlev og ekspert i børn og sociale medier, Lykke Møller Kristensen.

DR’s etik

Jf. DR’s etik henvises der i forbindelse med børnemedvirkende til:

 • Kapitel 3: ”Aftaler med medvirkende” underafsnit ”Medvirkende under 18 år”, side 19 og underafsnit ”Beskyttelse af børn”, side 21.

 • Kapitel 10: ”Børn og unge” underafsnit ”Børn som medvirkende”, side 36-37.

Download hele DR's etik her.

Opstartsmøde ml. producent og DR

Ved opstartsmødet diskuterer producent og DR relevante emner, praktik og eventuelle problematikker, der skal rettes opmærksomhed på. Det diskuteres også i hvilket omfang børneattester er relevante. DR indkalder efter aftaleindgåelse.

Casting

I de produktioner, hvor de børnemedvirkende skal castes, skal DR godkende castings forud for kontraktmøde. Selve castingerne foretages af producent. Det bemærkes, at der er særlige forhold vedrørende casting ifm. MGP.

Arbejdstilladelse

Det kræver tilladelse fra politiet, når børn under 13 år skal arbejde. Producent er således ansvarlig for at indhente arbejdstilladelser for børnemedvirkende under 13 år. Ansøgningsblanket kan tilgås her.

Forsikring

Vedrørende forsikring henvises der til pkt. 1.12 i DR’s standardkontrakter: "Det påhviler Producenten at holde Produktionen, dens hold og medvirkende forsvarligt forsikret i overensstemmelse med branchesædvane og produktionens risikoprofil."

Børneattester

Nedenstående stammer fra DR’s etiske retningslinjer og forholder sig til børneattester (side 37-38). Det er et krav, at der foreligger børneattester fra de medarbejdere, der fast skal færdes med børn under 15 år. Det er producentens ansvar at indhente børneattesterne.

Børneattester

 • DR skal sikre et miljø, hvor der er tryghed for børn, der medvirker i programmer, eller er medlem af DR’s børne- og ungdomskor.

 • Derfor indhenter DR børneattester. De er med til at forhindre, at personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, kan få et børnerelateret job.

 • Børneattester indhentes med samtykke ved ansættelse eller beskæftigelse af medarbejdere, der fast skal færdes blandt børn under 15 år.

 • Dette gælder både medarbejdere, der er:

 • Indhentelse af børneattester gentages hvert tredje år.

 • Børneattester indhentes af den producerende chef på blanketter fra Rigspolitiet. De opbevares i medarbejdernes personalemapper.

 • Blanketten kan downloades på www.politi.dk eller ved at kontakte Rigspolitiet (3314 8888 / mail: adm-kr@politi.dk) og sendes derefter til:

  Rigspolitiet, Kriminalregisteret, Børneattester, Polititorvet 14, 1780 København V.

Arbejdstid/plan for børnemedvirkende

Børn/unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige beskyttelsesregler for unge. Reglerne skelner mellem, om de unge går i skole eller ej, og varierer efter de unges alder. Få mere information om regler for arbejdstid, hviletid og fridøgn gældende for børn under 18 år her.

På baggrund af reglerne skal producent forud for opstartsmøde mm. producent og DR udarbejde en så realistisk som mulig plan for den børnemedvirkende ift. optagedage, andre relevante datoer, tidspunkter mv., som vedrører den børnemedvirkende. Ved opdateringer af planen skal DR underrettes, således at DR er bekendt med den børnemedvirkendes arbejdstid. For yderligere relevant information henvises der til: ”Bekendtgørelse om unges arbejde”, som omfatter beskæftigelse af unge under 18 år ved arbejde for en arbejdsgiver.

Premøde ml. producent og forældre

Ved større produktioner skal der forud for kontraktmødet afholdes et møde med forældre uden børn. Forældrene skal her forberedes på, hvad deres barn går ind til. Det er forældrenes ansvar, at barnet passer lektier, skole mv. Ved større produktioner, som er placeret i skoletiden, er forældre i den forbindelse ansvarlig for at indhente en udtalelse fra skolen, hvor skolen bekræfter, at de er orienteret om barnets medvirken i produktionen.

I forbindelse med indhentning af tilladelse opfordrer DR til, at det drøftes, hvordan barnets medvirken – afhængigt af emne – kan ”påvirke” relationen til klassekammerater og medføre reaktioner fra dem – det kan eksempelvis være ved programmer vedrørende emner, der går særlig tæt på, fx ”Den er til dig, far”. I den forbindelse opfordres der til at indgå ”lærersamarbejde/dialog” med barnets klasselærer eller andre relevante medarbejdere fra barnets skole i de tilfælde, hvor der er behov for tættere samarbejde med skolen/barnets klasse.

Det bør desuden til premødet drøftes, hvilke arrangementer og lignende, som barnet skal medvirke i. Emner som sociale medier, socialitet, fritid og økonomi (hvor det er aktuelt) kan med fordel også drøftes her. DR’s ”Guidelines – Sociale medier” vil desuden blive uddelt.

Til mødet deltager forældre og producent. Producent er ansvarlig for indkaldelse, dagsorden mv., og det er op til producent, hvor lang tid forud for produktionsstart, at mødet indkaldes. DR opfordrer til, at der tages referat ved mødet, som sendes til barn og forældre.

DR deltager ikke i kontraktmødet.

Kontraktmøde

Producent er ansvarlig for at invitere til og afholde et kontraktmøde mellem barn, forældre og producent. I den forbindelse skal producent været opmærksom på, om der er delt forældremyndighed, og om det er nødvendigt at indhente samtykke fra den ene forælder.

DR deltager ikke i kontraktmødet.

Børneansvarlig

Producent skal stille en børneansvarlighed til rådighed. Den børneansvarlige skal være til stede for barnet på set i hele optageperioden. Forældre og barn skal i denne periode altid kunne komme i kontakt med den børneansvarlige. I forlængelse af ovenstående er det et krav, at der indhentes børneattest fra den børneansvarlige.

Producent og DR kan i fællesskab definere den børneansvarliges arbejdsopgaver i den enkelte produktion, men den børneansvarlige er som minimum ansvarlig for:

 • At sikre børnenes trivsel på produktionen

 • Løbende kontakt til forældre/barn herunder at give produktionsleder besked, hvis der er forhold, der skal have særlig opmærksomhed.

 • Lektiehjælp og kontakt til skole i forhold til, hvad barnet går glip af mv. (Det er forældrenes overordnede ansvar at sikre, at barnet ikke misvedligeholder sin undervisningspligt).

 • At sikre sikker og tryg transport i de tilfælde af produktionen, hvor der indgår transport.

Det skal være muligt at komme i kontakt med den børneansvarlige under optagelserne, redigering og i forbindelse med udsendelsesperioden samt 14 dage (hvis ikke andet aftales) efter, det sidste program er udsendt.

Udarbejdelse af plan for tilstedeværelse på og håndtering af private sociale medier-konti

Producenten er ansvarlig for i samarbejde med producentens social medie-medarbejder at udarbejde en plan for tilstedeværelse på og håndtering af sociale medier ift. den medvirkendes private konti. Planen skal diskuteres med DR på opstartsmødet mellem producent og DR. I forlængelse heraf er det vigtigt at være opmærksom på de medvirkendes konti både før, under og efter udsendelse. Det gælder både producentens social medie-medarbejder og for DR’s social medie-redaktion.

I forbindelse med udarbejdelsen af planen er producent ved prioriterede indsatser velkommen til at kontakte DR Presse for telefonisk rådgivning/opklaring. Det kan desuden blive aktuelt med dialog med sociale medie-redaktionen.

Planen skal udover til DR sendes til den børnemedvirkende samt forældre.

Producenten skal sørge for at overvåge og at rådgive ift. de medvirkendes private profiler. Dette sker på baggrund af planen.

DR’s social medie-redaktion er ansvarlig for monitorering af debatten mv. på DR’s egne Facebook-sider.

Alt indhold vedrørende programmer (billede, video, tekst mv.) udgives af DR’s social medie-redaktion. På den måde styrer DR timing, tryk og tonen omkring et givent program og dets medvirkende. Såfremt personangreb eller lign. forekommer, har DR mulighed for at agere hurtigt og beskytte de medvirkende. Producent og medvirkende er velkomne til at dele DR’s indhold på deres egne sider/profiler, men det er ikke tilladt selv at lægge indhold ud.

Der henvises i den forbindelse til DR’s ”Guidelines – Sociale medier” vedrørende anbefalinger til almindelig brug af sociale medier.

Social medie-medarbejder

Producent skal stille med en social medie-medarbejder, som er ansat til at beskæftige sig med og guide børnene i fornuftigt ’opførsel’ på sociale medier. I den forbindelse skal medarbejderen være særlig opmærksom på medvirkende, der optræder i produktioner i gråzonen mellem fiktion og fakta.

Social medie-medarbejderens opgave er at håndtere de problematikker, der opstår på sociale medier, herunder hjælpe børnene med privatisering af deres profiler på sociale medier. Denne vejledning til børnene sker på baggrund af den plan, som udarbejdes af producent, social medie-medarbejderen og i prioriterede indsatser DR Presse. Det er nødvendigt, at denne konkrete plan udarbejdes, da det er et flydende område. DR og producent vil til opstartsmødet diskutere en konkret social medie-plan for produktionens børnemedvirkende. Således at DR og producent er enige om retning og rammer i forhold til sociale medier og de børnemedvirkende. Herefter guider social medie-medarbejderen børnene og overtager desuden al monitorering uden om DR’s brands. Det er social medie-medarbejderen, som de børnemedvirkende skal tage fat i, hvis de oplever noget ubehageligt på Facebook, Instagram mv.

I forbindelse med premødet med forældre i forhold til, hvad børn kan forvente sig, når de medvirker i et DR-program, vil gode råd ift. sociale medier blive uddelt.

DR har ikke ansvar for børnenes sociale medier profiler forud for, under og efter optagelser/udsendelse medmindre andet er aftalt.

Orienteringsmøde for medvirkende vedrørende presse og sociale medier

Forud for udsendelse afholder DR i samarbejde med producenten et orienteringsmøde for de medvirkende, hvor der, i det omfang det giver mening, ved DR Presse vil blive orienteret om presse og sociale medier. Her vil generelle gode råd om pressehåndtering samt gode råd ift. sociale medier blive uddelt.

Producent og DR aftaler fra produktion til produktion, hvorvidt det er aktuelt med et orienteringsmøde, samt hvem der er ansvarlig for indkaldelse mv.

Tilstede er også producentens social medie-medarbejder. Der orienteres om overordnede råd ift. sociale medier og om planen vedrørende de medvirkendes private konti, som producenten er ansvarlig for at udarbejde.

I forhold til pressehåndtering gælder det, at alle pressehenvendelser håndteres af DR Presse. Der vil ved prioriterede indsatser blive tilknyttet en fast medarbejder til at varetage dette.

Der henvises i den forbindelse til DR’s ”Guide til sociale medier” vedrørende anbefalinger til almindelig brug af sociale medier.

Orientering

Producenten skal orientere DR om større ændringer i planen for børnemedvirkende. Ved større ændringer menes der eksempelvis, at optagelser flyttes længere væk, at børn skal gøre ting, som for nogen kan være grænseoverskridende (fx at svømme, holde en slange, en skarp genstand eller lignende). Således skal DR have en opdateret tidsplan indeholdende information om, hvad der er på programmet for den børnemedvirkende.

Hvis et program under udsendelse skaber særlig debat, vil DR og producent drøfte, om der er behov for at afholde et ekstraordinært møde ifm. debatten.

DR opfordrer producent til løbende generel orientering til og dialog med DR.

Evaluering til DR

Producenten skal stille med en medarbejder, hvis opgave er:

 • løbende at holde DR orienteret samt foretage løbende evaluering af relevante hændelser mv. ifm. produktionen

 • at guide forældre løbende i forbindelse med spørgsmål vedrørende socialitet, fritid og økonomi og lign.

 • at varetage en evaluering af produktionen, når den er afsluttet og en evaluering af forløbet for de børnemedvirkende til DR. Selve evalueringen skal overleveres både mundtligt og skriftligt til DR.

Ved prioriterede indsatser skal producent i samarbejde med DR gennemføre en evaluering med den/de børnemedvirkende og deres forældre (ved flere medvirkende fx en spørgeskemaundersøgelse). Evalueringen skal foretages maksimalt tre måneder efter endt produktion. Producenten er ansvarlig for evalueringen. Producent kan tage fat i DR Medier-redaktør, som beslutter, hvem der involveres fra DR’s side.

I særlige tilfælde, hvis producent og DR vurderer, at det nødvendigt, kan det være nødvendigt at afholde et evalueringsmøde med den børnemedvirkende, forældre, producent og DR. I den forbindelse vil det være producentens ansvar at indkalde mv.

Den gode afslutning

Vært: Kristian Gintberg. Hannibal og Kristian - Mysteriet om Rosa og Lottes lyskæde (Foto: Henrik Vierø- DR © Type 1)

Børnemedvirken skal afsluttes ordentligt. Derfor skal producenten tage stilling til, hvordan produktionen og forløbet afsluttes for hele produktionen, men i særdeleshed for de børnemedvirkende, som kan opleve et stort tomrum efter endt produktion. Der skal i den forbindelse tages højde for udsendelsestidspunkt, og om afslutningen skal kombineres med forpremiere eller lignende. Producenten bør i øvrigt overveje at give de mindste børnemedvirkende et minde fra oplevelsen i form af diplom eller lignende, således at barnets medvirken anerkendes.

Hvis der opstår spørgsmål eller lignende efter endt udsendelse, vil den børnemedvirkende og forældre skulle kontakte producent.

Øvrige særvilkår

Producenten skal desuden forholde sig til, om der er særlige opmærksomhedspunkter/forhold grundet produktionens/indholdets natur.

Klageindgivelse

Følgende information henvender sig til børnemedvirkende og deres forældre.

Hvis du som børnemedvirkende eller som forælder til en børnemedvirkende oplever, at konflikter og problematikker ikke kan løses i samarbejde med producent (fx via den børneansvarlige), eller at arbejdstidsreglerne ikke overholdes af producent, kan der rettes henvendelse til Kanalredaktør for DR Ramasjang & DR Ultra Morten Skov Hansen: bornemedvirkende@dr.dk

Relevante links til producenter, forældre og børn

 • DR’s etik

 • Politi, ifm. indhentning af arbejdstilladelse for børn under 13 år

 • Arbejdstilsynet Ifølge Arbejdstilsynet kan alle klage til Arbejdstilsynet, hvis man mener eller har mistanke om, at arbejdsmiljøreglerne er overtrådt. Klage kan indgives til Arbejdstilsynet på forskellig måde, fx ved at ringe til Arbejdstilsynets Call Center, ved at udfylde en digital klageformular på Arbejdstilsynets hjemmeside eller ved at sende en mail til Arbejdstilsynet. Klager til Arbejdstilsynet over arbejdsmiljøet vil altid blive behandlet fortroligt, idet Arbejdstilsynet ikke må videregive oplysninger om, at tilsynet har modtaget en klage, eller hvad klagen omhandler – heller ikke når tilsynet kommer på tilsynsbesøg på den virksomhed, som klagen vedrører. Børn og deres forældre kan således klage til Arbejdstilsynet, hvis de mener eller har mistanke om, at arbejdsmiljøreglerne er overtrådt i forbindelse med barnets arbejde. Det er en forudsætning for, at Arbejdstilsynet kan behandle klagen, at barnets arbejde er omfattet af arbejdsmiljøloven. For yderligere oplysninger, telefonnumre etc. klik her.

 • Børnetelefonen

 • Børnerådet

 • Børns vilkår

 • Medierådet for børn og unge

 • Center for digital Pædagogik

Facebook
Twitter