Regler for OBS-udsendelsen

Hvad kan man informere om i OBS, og hvem kan få indslag med? Læs mere om det her.

OBS-udsendelsen har eksisteret i DR siden 4. oktober 1977. Den består af en række oplysende indslag, samlet under programtitlen OBS ( = Oplysning til Borgerne om Samfundet).

Formålet med OBS-indslag på DR's platforme er at bringe samfundsinformation af generel interesse for seerne.

OBS-udsendelsen sammensættes og redigeres af OBS-redaktøren i samarbejde med OBS-udvalget. OBS-udvalget udpeges af DR's mediedirektør.

Anmodninger om udsendelse af indslag skal sendes til OBS-redaktionen på mail:obs@dr.dk eller tlf.: 35 20 83 43.

OBS-indslagene behandles efter følgende regler:

1. Hvad kan man informere om i OBS?

1.1 Samfundsinformation defineres i denne forbindelse som rådgivning om almene livsforhold samt oplysninger om borgernes rettigheder og pligter i vort samfund.

1.2 Informationerne kan have karakter af oplysning om for eksempel humanitære og sygdomsmæssige forhold, trafik, miljø m.m.

1.3 Information om love, anordninger, bekendtgørelser og lignende bør som hovedregel først bringes efter endelig vedtagelse. Det er vigtigt, at denne form for information er klar og entydig, for eksempel i forhold til tidligere gældende regler.

1.4 OBS-indslag kan indeholde henvisning til, hvor borgerne kan få yderligere relevant information, for eksempel telefonnummer eller henvisning til webadresse. Se endvidere 4.4.

2. Hvem kan få indslag med i OBS? 2.1 OBS-udvalget vurderer ud fra almindelige redaktionelle principper, om et indslag har en karakter, der kan vises i OBS, herunder om det skønnes at være af betydning for seerne. 2.2 Følgende virksomheder/organisationer m.v. kan ikke helt eller delvist finansiere produktioner til OBS:

* Virksomheder m.v., hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge tobaksprodukter eller andre varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning. * Arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, politiske partier og religiøse bevægelser. * Virksomheder, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover.

3. Krav til OBS-indslag 3.1. Informationerne skal være saglige og upartiske.

3.2. Der må ikke forekomme agitation for et bestemt synspunkt vedrørende det forhold, der informeres om.

3.3. I forbindelse med eller i OBS-indslag må der ikke forekomme nogen form for reklamemæssig udnyttelse. Det gælder både for enkeltpersoner, firmaer, foreninger, organisationer, produkter, interesser og andet.

3.4. Der kan ikke bringes indslag i OBS om indsamlinger. Med hensyn til DR's støtte til landsindsamlinger henvises til DR's gældende praksis med skiltning i TV og omtale i radio. Se kapitel 13 i DR's Programetik.

3.5. Afsender krediteres på afmeldingen af spottet med navn.

3.5.1 Hvis produktionen er støttet (sponsoreret) af andre end afsender, skal sponsor krediteres i rulleteksten eller på slutskiltet – det er alene sponsors virksomhedsnavn, der skal anføres. Ikke sponsors logo.

3.6. Varigheden af OBS-indslaget aftales med OBS-redaktionen. Den maksimale varighed er 45 sekunder.

3.7. Inden produktion af et OBS-indslag skal manus med angivelse af indslagets omtrentlige varighed indsendes til OBS-redaktionen. Manus skal godkendes af OBS-udvalget, før produktion af indslaget kan sættes i gang. OBS-redaktionen kan tages med på råd under produktionen.

Dersom indslaget allerede er forproduceret, skal OBS-redaktionen have det til gennemsyn og godkendelse. Dette kan eventuelt føre til krav om ændringer inden udsendelse.

3.8. Den færdige produktion godkendes af DR. Efter denne godkendelse bliver indslaget endeligt programsat.

4. Ansvar 4.1. OBS-udvalget tager stilling til, om de indkomne forslag kan godkendes, og om det færdige produkt kan udsendes som OBS indslag.

4.2. DR Medier har ansvaret for udsendelse af OBS-indslag i TV. DR har således redigeringsretten og retten til placering i programfladen. Når det er muligt, bliver producenten dog kontaktet, inden DR foretager en redigering af indslaget.

4.3. Alle indslag skal indeholde afsender, det vil sige navn på den myndighed, organisation eller forening, som står for informationen, og som er indholdsansvarlig for denne

4.4. Henvisninger. Hvis indslaget henviser til en hjemmeside, skal sidens primære formål være at oplyse. Den må ikke reklamere for en kommerciel virksomhed. Den må ikke fremhæve opfordring til medlemskab og økonomisk støtte.

Henvisning i indslaget til Facebook eller andre sociale tjenester skal være redaktionelt begrundet og der må ikke vises logo.

5. Rettigheder 5.1. DR opnår non-eksklusiv ret til at bruge produktionen i DR's udsendelsesvirksomhed. DR's udsendelsesvirksomhed omfatter enhver programvirksomhed, der foregår trådløst (terrestrisk eller via satellit), primær kabeldistribution, simulcasting (samtidig og uændret udsendelse via internettet), webcasting (selvstændig udsendelse via internettet), samt andre fremførelsesformer uanset format, herunder on demand udnyttelse (tilrådighedsstillelse af hele eller dele af produktionen på en sådan måde, at almenheden får adgang til den på et individuelt valgt tidspunkt og sted, både på DR’s egne hjemmesider, apps, samt DR’s sider på tredjemandsplatforme som fx YouTube, Twitter, Facebook, Instagram mv.

5.1.2. OBS-programmet bliver udsendt på DR's TV kanaler, via DR’s apps samt på dr.dk. Det vil sige, at hele programmet kan ses på hjemmesiden dr.dk/tv, samt i øvrigt på dr.dk i op til en måned efter hver udsendelse.

5.2. Afsenderen indestår for at have truffet alle de nødvendige aftaler med de i OBS indslaget implicerede tredjemænd (som fx forfattere, dramatikere, skuespiller mv.) samt at have erhvervet rettigheder til samtlige værker, fremførelser, fotografier samt lyd- og billedoptagelser, der indgår i programmet, således at DR kan udnytte programmet som angivet i pkt. 5.1.1.

5.3. Afsenderen indestår for, at der er indhentet fornøden NCB-autorisationtil udsendelsesformål på DR’s flader (web og tv).

5.4. Uanset 5.2. påhviler det dog DR at afregne KODA/Gramex afgifter i forbindelse med DR’s udnyttelse af sine rettigheder i henhold til nærværende aftale. Herudover skal Undertegnende aflevere udfyldte rapporteringsskemaer som angivet på dr.dk/producent til DR, således at DR kan rapportere og afregne vederlag via sine aftaler med de følgende organisationer på evt. brug af: IFPI-materiale (on demand), AP materiale, fotomateriale fra Scanpix, kunstværker til VISDA (tidligere CopyDan Billedkunst) mv. Producenten skal derfor oplyse om eventuel anvendelse af musik (plademærke og -nummer, varighed, titel, komponist, kunstner). Oplysningerne skal senest fremsendes sammen med produktionen.6. Praktiske oplysninger 6.1. Produktionen skal uden omkostning for DR og friholdt for 3. mands krav leveres i udsendelsesklar stand. DR fastsætter det endelig udsendelsestidspunkt.

6.2. Produktionen bliver tekstet. Det anbefales derfor at holde den nederste fjerdedel af billedet fri for væsentlige informationer.

6.3. Produktionen afleveres i en XDCAMHD 422 1080i med PCM-lyd, eller hvis det drejer sig om en SD-version, en DVCPro50. Overføres via FTP-server ifølge særskilt aftale. Eller på usb.

6.4. Producenten skal fremsende en jpg-billedfil i høj opløsning med afsenderens logo til brug for OBS-udsendelsens hjemmeside med informationer om de enkelte indslag.

6.5. Tidsfrister. Den færdige godkendte film, skal være redaktionen i hænde senest 14 dage før den første planlagte sendeuge. (Senest revideret november 2017)