DR’s politik for forebyggelse og håndtering af krænkelser

(Foto: © Uffe Weng, Uffe WengGunl¿gsgade 33)

I 2020 satte Sofie Lindes tale til Zulu Comedy Awards for alvor gang i nogle vigtige samtaler om kulturen på arbejdspladser i hele Danmark, også i DR. Lige siden har DR - i et tæt samarbejde mellem ledelsen og de faglige organisationer og også i samarbejde med eksterne konsulenter - haft fokus på at skabe en kultur, hvor krænkelser ikke forekommer – og hvis de alligevel gør, at de bliver håndteret korrekt.

Herunder en oversigt over, hvordan DR arbejder for at skabe en sund kultur, der forebygger krænkelser – og håndtere dem hensigtsmæssigt, hvis de forekommer:

Adfærdskodeks DR har et adfærdskodeks, der beskriver den kultur, DR ønsker. Før kodeks blev vedtaget var det i høring blandt DR’s medarbejdere.

Politik for forebyggelse og håndtering af krænkelser DR har vedtaget en politik for forebyggelse og håndtering af krænkelser. Forebyggelse er det centrale omdrejningspunkt i politikken, så alle gør, hvad vi kan for at forhindre, at der finder krænkelser sted. Dernæst er det helt centralt, at krænkelser bliver håndteret hensigtsmæssigt, hvis de alligevel forekommer. I politikken tydeliggøres den rolle ledere, tillidsvalgte og medarbejdere har i forhold til såvel forebyggelse som håndtering af konkrete sager.

Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter DR har gennemført supplerende arbejdsmiljøuddannelse om temaet, så arbejdsmiljøorganisationen og tillidsrepræsentanterne er klædt på til at følge op på arbejdet. Nye tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter uddannes løbende.

Uddannelse af chefer, teamleder mv. Chefer, teamledere, redaktører samt praktikant- og elevvejledere har været på uddannelse i forebyggelse og håndtering af krænkelser. Nye chefer mv kommer løbende på uddannelse-.

Mailboks DR har oprettet en intern mailboks, som man kan bruge, hvis man er blevet udsat for krænkende adfærd i DR og ikke ved, hvor man kan henvende sig og få hjælp.

Særlig opmærksomhed på 'sårbare' medarbejdergrupper DR har særlig opmærksomhed på medarbejdere med kortere tilknytning til DR som for eksempel praktikanter og elever. Indsatserne målrettet praktikanter og elever dækker blandt andet over etablering af vejlederordning og styrket uddannelse af vejledere.

Styrke kommunikation med freelancere I forhold til freelancere og medvirkende arbejdes der med styrket kommunikation, så det sikres, at fx også freelancere kender til DR’s politik for krænkende adfærd og adfærdskodeks.

Udvikling af læringsmoduler Der er fokus på at fastholde den viden og bevidsthed om vigtigheden af et krænkelsesfrit arbejdsmiljø, som DR har udviklet i fællesskab. Det vil bl.a. ske ved, at DR’s HR-afdeling i samarbejde med DR’s eksterne konsulenter udvikler e-læringsmoduler og målrettet inspirations- og undervisningsmateriale om adfærdskodeks og politikkens øvrige indhold.

Løbende trivselsmålinger Trivselsmålingen har længe indeholdt spørgsmål vedr. krænkelser. Denne del af trivselsmålingens spørgsmålsbatteri bliver fremover udbygget, så målingen bedre kan bruges til at følge op på, om krænkende adfærd finder sted i DR

Indsats over for nye medarbejdere og chefer Når nye ansatte kommer til DR, er det vigtigt at, at de bliver introduceret grundigt til politikken og adfærdskodeks. De skal kende DR’s holdning og forventninger til deres adfærd, og vide hvor de kan få hjælp, hvis de udsættes for krænkende adfærd. Det samme gælder naturligvis for nye tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt praktikant- og elevvejledere. Derfor er forebyggelse af krænkelser samt viden om DR’s politik og adfærdskodeks integreret i DR’s løbende onboarding- og uddannelsesaktiviteter: Ny i DR, Ny leder i DR, vejlederdage, den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse mv.

Årlige offentliggørelse af sager DR offentliggør årligt på dr.dk antallet af sager med personaleretslige konsekvenser. I 2020 var antallet fem, i 2021 var antallet tre, og i 2022 var antallet een.