Retningslinjer for indhentelse af børneattester i DR

Sådan indhenter DR børneattester hos personer, der færdes blandt børn under 15 år.

DR. (Foto: Uffe Weng)

Børneattesten er en særlig straffeattest, som udstedes af Rigspolitiet. Børneattesten indeholder oplysninger om domme om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år.

Hvem i DR

Ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der fast færdes blandt børn under 15 år, skal DR – med den pågældende medarbejders samtykke – indhente en børneattest. Det gælder for både lønnede, ulønnede medarbejdere og Freelancere.

DR indhenter også attester på allerede ansatte med deres samtykke, hvis det bliver aktuelt i forhold til deres opgavevaretagelse i DR.

Til vurdering af hvad ”fast færdes” betyder, så kræver lovgivningen indhentelse af en børneattest senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet DR i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed har haft direkte kontakt, herunder kontakt via sociale medier mm. med personer under 15 år, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet DR. I forhold til de sociale medier skal der tages hensyn til, om kontakten er kendetegnet ved, at den giver anledning til at opbygge en længerevarende relation. I tvivlstilfælde kan chefen kontakte teamleder Silas Anhøj Soelberg i HR-service.

Hvornår skal børneattesten indhentes

Børneattesterne indhentes forud for ansættelsen og derefter hvert 3. år.

Det betyder, at en kommende medarbejder ikke kan starte før der er indhentet en børneattest. Hvis det er en forudsætning for varetagelse af stillingen, at medarbejderen har en ren børneattest bør dette fremgå af stillingsopslaget.

For allerede ansatte indhentes en børneattest, hvis det, under deres ansættelse i DR, bliver aktuelt i forhold til deres opgavevaretagelse. Medarbejderen må ikke påbegynde den nye opgave før der er indhentet en børneattest.

For Freelancere indhentes børneattesten i forbindelse med indgåelsen af freelancekontrakten. Freelanceren må ikke starte på opgaven før der er indhentet en børneattest.

Hver måned udsender HR-service en reminder til cheferne for medarbejdere, der har en børneattest, som står til at udløbe med henblik på at afklare behovet for en genindhentelse.

Hvordan

For så vidt angår medarbejdere, der skal fastansættes eller TBA-ansættes, samt elever og praktikanter udfylder chefen den elektroniske ansættelsesblanket på DRinde, der er DRs intranet. HR-service indhenter børneattesten og giver chefen besked når børneattesten modtages i DR. Herefter kan ansættelseskontrakten udarbejdes.

I forhold til ansættelse af freelancere, visse timelønnede og honorarlønnede, håndteres deres ansættelse i områderne. Chefen skal i disse tilfælde udfylde en blanket om indhentelse af børneattest. Det beror på chefens initiativ, at HR-service får opgaven med at indhente børneattester.

For allerede ansatte gælder det, at nærmeste chef udfylder en blanket om indhentelse af børneattest, hvis det bliver aktuelt.

Når det er vurderet, at det er relevant med en børneattest indhenter HR børneattesten digitalt hos Rigspolitiet. Medarbejderen modtager automatisk samtykkeerklæring i deres digitale postkasse (e-Boks), hvor man nemt kan give sit samtykke. Rigspolitiet oplyser, at de har en sagsbehandlingstid på ca. 10 hverdage. Efter endt sagsbehandling sender Rigspolitiet børneattesten til HR-service.

Børneattest med bemærkninger

Hvis DR modtager en børneattest fra Rigspolitiet som ikke er uden anmærkninger kontakter HR den ansættende chef, som vil hjælpe vedkommende med, hvordan man skal forholde hertil i forhold til mulighed for ansættelse eller forsat mulighed for at varetage arbejdsopgaverne i DR.

Opbevaring af børneattester

Børneattesten opbevares i DR HR´s Børneattestsystem.

Oplysning om gyldig børneattest

HR-service kan oplyse chefer, om der er børneattest på en eller flere af medarbejdere i chefens eget område.