Tag et kig i DR’s økonomi

På denne side finder du en række oplysninger om økonomien bag DR’s kanaler og medieformål samt en samlet oversigt over DR’s programkategorisering.

Du kan blandt andet finde informationer om, hvor mange penge DR bruger på nyheder og aktualitet, om DR3 er dyrere end P3, hvad dit yndlingsprogram er kategoriseret som, og hvor stor en del af DR’s økonomi, der går til administration.

DR’s omkostninger er på denne side fordelt på forskellige udgiftsposter, på kanaler, på formål og på dansk og udenlandsk indhold. Desuden finder du en liste over alle programmer inddelt efter programkategori.

Oplysningerne om DR’s økonomi bygger på en ny og mere nuanceret beregningsmodel, som giver mere præcise opgørelser af udgifterne. Du kan læse mere om beregningsmodellen i fakta-boksen nederst på siden.

Oplysningerne bliver løbende opdateret med tal fra det seneste offentliggjorte regnskab. De aktuelle tal stammer fra det nyeste årsregnskab for 2018.

I 2018 var DR’s samlede udgifter 4.197 millioner kroner. Programproduktionen udgjorde 3.306 millioner kroner og dermed gik 79 procent af de samlede udgifter til programmer. Øvrige driftsudgifter til blandt andet administration, faste fællesomkostninger og licensinddrivelse samt afskrivninger og finansielle nettoomkostninger udgjorde tilsammen 21 procent af udgifterne.

FIGUR A

FIGUR B

Figur B viser, hvordan DR’s samlede programudgifter fordeler sig på de overordnede formål. Over to tredjedele af programudgifterne går til tv-produktion.

Figurerne C, D og E viser en mere detaljeret fordeling af DR’s samlede omkostninger.

  • Figur C: DR's øvrige driftsudgifter
  • Figur D: Fordeling af programudgifter i 2017
  • Figur E: DR's afskrivninger og finansielle nettoomkostninger i 2017
1 / 3

Figur F viser fordelingen af DR’s programudgifter på ca. 3,3 miliarder kroner på de forskellige medieformål (programtyper eller genrer), som de defineres af den Europæiske Broadcasting Union (EBU).

Udgifterne er fordelt mellem medieformål: ’Aktualitet og debat’, ’nyheder’, ’oplysning og kultur’, ’dansk dramatik og fiktion’, ’udenlandsk dramatik og fiktion’, ’musik’, ’underholdning’, ’sport’ og ’præsentation og services’. Derudover indgår ’kor og orkestervirksomhed’ som selvstændig kategori.

FIGUR F

TABEL 1: DR's samlede programudgifter fordelt på formål

DR’s programudgifter på ca. 3,3 milliarder kroner er fordelt på direkte programudgifter og en række teknisk fordelte programudgifter. I tabel 1 er både de direkte og de teknisk fordelte udgifter fordelt på medieformål.

FIGUR G

I figur G er både de direkte og de teknisk fordelte udgifter fordelt på kanaler.

Tabel 2: DR’s samlede programudgifter fordelt på kanaler

I tabel 2 er både de direkte og de teknisk fordelte udgifter ligeledes fordelt på kanaler. Samtidig viser tabellen, hvor stor en del af udgifterne der bruges på henholdsvis danske og udenlandske programmer.

FIGUR H

Figur H viser fordelingen af de samlede direkte programudgifter, som DR bruger på henholdsvis danske og udenlandske programmer. De teknisk fordelte programudgifter er ikke medtaget i tallene her.

I 2018 blev knap 1,8 milliarder kroner brugt på danske programmer, mens der blev brugt knap 0,14 milliarder kroner på udenlandske programmer.

Oplysningerne på denne side bliver opdateret i forbindelse med, at DR’s årsrapport bliver offentliggjort.

Du kan finde mere information om DR’s indhold og økonomi samt om danskernes brug og vurdering af DR’s indhold i DR’s årsrapport og DR’s public service-redegørelse.

Beregningsmodel for tallene

  • Den mere detaljerede opgørelse af DR’s udgifter bygger på en forholdsvis ny beregningsmodel. Modellen ligner den opgørelse, som blev anvendt i en større analyse af DR's økonomi, som er udarbejdet på opdrag fra regeringen. Kulturministeriet offentliggjorde analysen i januar 2018.

  • Analysen blev udarbejdet af konsulentfirmaerne KPMG og Struensee & Co. sammen med DR, og den tydeliggør DR’s direkte udgifter forbundet med de forskellige kanaler og medieformål samt de teknisk fordelte udgifter.

  • Den nye beregningsmodel giver et højere detaljeringsniveau i afrapporteringen af DR’s samlede programudgifter, hvor der skelnes mellem programudgifterne til henholdsvis intern programproduktion, ekstern programproduktion (inkl. rettighedsudgifter) og indirekte programudgifter.

  • Opgørelsen af DR’s samlede programudgifter fordelt på kanaler sker også ud fra en mere præcis fordeling af DR’s tekniske fordelte programudgifter. Metoden betyder, at de teknisk fordelte udgifter vægtes forskelligt mellem de forskellige platforme (tv, radio og web) efter samme metode som i analyserne.

  • Dermed giver beregningsmodellen en større præcision og gennemsigtighed i udgifterne.

DR’s programkategoriseringer

Alle DR’s programmer bliver kategoriseret inden for medieformål – også kaldet programtyper. Her har du mulighed for at få indsigt i DR’s samlede programkategoriseringer.

En gang om året offentliggør vi listen over alle programmer og deres programkategorier.

Programkategorierne er baseret på European Broadcasting Unions programkategorisystem, og kategorierne udgør et fælles system, som den samlede danske tv-branche benytter.

Kategorierne, der benyttes, er: ’aktualitet og debat’, ’nyheder’, ’oplysning og kultur’, ’dansk dramatik og fiktion’, ’udenlandsk dramatik og fiktion’, ’musik’, ’underholdning’, ’sport’ og ’præsentation og services’. Herudover er der på radio 'kor- og orkestervirksomhed' og på TV 'undervisning'.

Herunder kan du downloade en samlet oversigt over, hvad alle DR’s programmer er blevet kategoriseret som i 2018.

Kom tilbage til dr.dk/møddr her.