Tag et kig i DR’s økonomi

På denne side finder du en række oplysninger om DR’s økonomiske prioriteter samt oversigt over DR’s programkategorisering.

(Foto: © Uffe Weng)

Du kan blandt andet finde informationer om, hvordan DR’s programmidler fordeler sig på genrer, hvad dit DR-yndlingsprogram er kategoriseret som, og hvor stor en del af DR’s økonomi, der går til administration.

DR’s omkostninger er på denne side fordelt på forskellige udgiftsposter, på genrer og på hovedindgange. Desuden finder du en liste over alle programmer inddelt efter programkategori.

Beregningsmodellen til fordeling af DR’s omkostninger er aftalt i public service-kontrakten for 2022-2025. Oplysningerne bliver opdateret med tal fra det seneste offentliggjorte og reviderede årsregnskab. De aktuelle tal stammer fra det seneste årsregnskab for 2022.

Fordeling af DR’s omkostninger i 2022

DR havde i 2022 driftsudgifter for i alt 3.764 mio. kr., hvoraf 3.361 mio. kr. blev brugt på programudgifter og 403 mio. kr. på øvrige driftsudgifter. Programudgifter indeholder alle udgifter, som direkte eller indirekte kan henføres til programproduktion.

Programudgifterne udgjorde således ca. 90 pct. af driftsudgifterne i 2022, hvilket er lidt højere end niveauet i 2021. De resterende ca. 10 pct. af driftsudgifterne fordelte sig på henholdsvis administration (113 mio. kr., ca. 3 pct.), faste fællesomkostninger (207 mio. kr., ca. 5 pct.) og anden virksomhed (83 mio. kr., ca. 2 pct.).

DR’s samlede programudgifter fordelt på genrer i 2022

DR i henhold til public service-kontrakten 2022-2025 er forpligtet til at fordele programudgifterne på genrer og hovedindgange.

Der er udarbejdet en fordeling af programudgifterne på 3.361 mio. kr. på genrer, jf. nedenstående tabel. I DR’s økonomistyring er det ikke muligt at fordele samtlige programudgifter direkte til en genre. De ’teknisk fordelte’ udgifter skønnes dermed at følge samme fordeling som de direkte henførbare udgifter og er derfor fordelt forholdsmæssigt. Det bemærkes, at de direkte henførbare programudgifter refererer til det producerede og ikke nødvendigvis det udsendte inden for kalenderåret.

DR’s samlede programudgifter fordelt på genrer i 2022

*Visningsrettigheder gælder indkøb af visningsrettigheder til dansk og udenlandsk indhold

DR er ifølge public service-kontrakten 2022-2025 desuden forpligtet til at fordele DR’s programressourcer på hovedindgange, jf. nedenstående tabel. Da hovedindgang ligesom kanaler ikke er en styringsdimension i DR’s økonomisystemer, er en del af programudgifterne estimeret ved samme metode som i de foregående tabeller. Det bemærkes i øvrigt, at tallene i tabel NN ikke er udtryk for marginaludgiften ved en given hovedindgang.

Af tabellen fremgår det, at ca. 71 pct. af programudgifterne i 2022 vedrørte DRTV, 23 pct. vedrørte DR LYD og 6 pct. vedrørte dr.dk.

Det fremgår ligeledes, at DR i 2022 benytter 6 pct. af de direkte henførbare programudgifter på indkøb af visningsrettigheder til udenlandsk indhold, mens 94 pct. af programudgifterne blev prioriteret til dansk indhold.

DR’s estimerede programudgifter fordelt på hovedindgange i 2022, mio. kr.

DR’s programkategoriseringer

Alle DR’s programmer bliver kategoriseret inden for medieformål – også kaldet programtyper. Her har du mulighed for at få indsigt i DR’s samlede programkategoriseringer. Det er vigtigt at bemærke, at medieformål og genre ikke direkte kan sammenlignes.

En gang om året offentliggør vi listen over alle programmer og deres programkategorier.

Programkategorierne er baseret på European Broadcasting Unions programkategorisystem, og kategorierne udgør et fælles system, som den samlede danske tv-branche benytter.

Kategorierne, der benyttes, er: ’aktualitet og debat’, ’nyheder’, ’oplysning og kultur’, ’dansk dramatik og fiktion’, ’udenlandsk dramatik og fiktion’, ’musik’, ’underholdning’, ’sport’ og ’præsentation og services’. Herudover er der på radio 'kor- og orkestervirksomhed' og på TV 'undervisning'. Bemærk, at medieformål ikke kan sammenlignes direkte med genrer.

Herunder kan du downloade en samlet oversigt over, hvad alle DR’s programmer er blevet kategoriseret som i 2022.