Vores udledning af drivhusgasser er ved at skabe så store klimaændringer, at vi bliver nødt til at finde løsninger, der kan sænke indholdet af drivhusgasser i atmosfæren.

Vi skal mindske vores forbrug af fossile brændsler som kul, olie og gas, der udleder CO2. Vi er også nødt til at gøre noget ved udledningen af andre drivhusgasser som metan, blandt andet i landbruget.

Vedvarende energi

En del af løsningen findes ude i naturen, i uendelige mængder endda, i form af sol, vand, vind og Jordens indre varme. Det kaldes med en samlet betegnelse for vedvarende energi, fordi det er energikilder, som aldrig slipper op.

Ved hjælp af vindmøller, solceller, vand- og bølgekraft og jordvarme kan vi udnytte disse energikilder til at tilfredsstille vores store energibehov - lige fra at få varme i radiatoren til at få strøm på mobilen.

Et godt eksempel er den danske ø Samsø som faktisk producerer mere vedvarende energi, end indbyggerne forbruger.

Pomfritolie i tanken

På transportområdet er den grønne omstilling også i gang. Det første eldrevne fly er lettet, og der er fundet alternativer til benzinbiler i form af biler, som kører på el, brint, gas eller planterester.

Det sidste kaldes biobrændstof og er også en vedvarende energiform, som findes i mange forskellige udgaver. Det kan for eksempel bestå af halm, sojabønner, rapsolie eller madrester.

Håbet er, at selv store containerskibe i fremtiden vil sejle med for eksempel pomfritolie i tanken. Skibsfarten står nemlig for en stor del af verdens udledning af drivhusgasser.

Genopretning af vandmiljø og natur

I landbruget kan klimavenligt foder til køer, braklægning af landbrugsjord og mindre brug af gødning være med til at mindske udledningen af drivhusgasserne metan og lattergas.

Ligesom indsatsen for forbedring af vandmiljø og natur har betydet en kraftig reduktion i landbrugets drivhusgasudledning siden 1990'erne.

Forskning i bæredygtige løsninger

Men hvorfor omstiller vi ikke bare samfundet til vedvarende energi og grøn teknologi nu og her?

Der er stadig brug for mere viden om og udvikling af de alternative løsninger, før de bliver så effektive, at de kan erstatte de gamle energiformer 100 procent.

Derfor ligger en del af løsningen også i at investere i forskning og udvikling af de bæredygtige løsninger.

(Opdateret september 2019)