DANMARKS VÆRSTE POLIO-EPIDEMI GIVER UNGE STUDENTER ILDDAABEN

700 unge Medicinere har i snart 2 Maaneder med Millioner af Liter Ilt pumpet Liv i aandedrætslammede Poliopatienter.

Alene i den første Uge af September blev 335 Patienter fra Københavns Amt indlagt paa Blegdamshospitalets Polio-Af deling. Danmarks værste Polio-Epidemi kulminerede! Patienternes Antal var ved at sprænge Afdelingens Rammer. De 8 Jernlunger kunde ikke klare de haardest ramte, hvis Aandedrætscentre ogsaa var lammede. Afdelingens Chef, Professor H. C. A. Lassen, havde forinden taget Initiativet til et Samarbejde mellem Narkosespecialister, Halslæger og Laboratorielæger for at finde frem til en bedre Behandling af de aandedrætslammede og til en Aflastining af Jernlungerne. Resultatet har fuldstændig revolutioneret Behandlingen af denne Kategori Patienter. Nu foretager Halslægen et lille operativt Indgreb i Halsen, gennem hvilket Narkoselægen pumper Ilt ned i Lungerne, og Laboratorie-Lægen afgør ved Blodundersøgelser, om der tilføres netop den rigtige Mængde Ilt.

Men der skal pumpes Døgnet rundt! Hvem skulde gøre det? Der var ikke nær Narkoselæger nok. I sin Nød henvendte Professor Lassen sig til Formanden for det medicinske Studenterraad, Arne Boiesen, som efterhaanden rekrutterede 700 lægestuderende og organiserede dem i Vagthold paa fire til hver Patient. Døgnet rundt skiftes de til at pumpe. De unge Medicinere har her faaet Ilddaaben til deres fremtidige Gerning. Selv de, som i Foraaret satte Studenterhuen paa, er nu daglig med til at frelse Menneskeliv.

Men Springet fra Skolebænken til Epidemihospitalet er stort og ikke lige let for alle. Mange Gange har ældre Kammerater maattet hjælpe de helt unge over det psykiske Chok. Men det er ogsaa fysisk anstrengende; i Nødsituationer har det været nødvendigt at holde ud uafbrudt i 16 Timer ved en ny-indlagt Patients Seng. Men det, at Behandlingen øjeblikkelig forbedrer Patientens Almenbefindende, har faaet dem til at holde ud. Det er en modig og storslaaet Indsats, der ydes af disse unge. Vi andre udenfor kan ikke hjælpe saa direkte. Men alle maa føle det som en Pligt at give, hvad de formaar, til Polio-Landsindsamlingen. Pengene kan sendes til Giro 64,300.

Se billedserien: Polio-epidemi i Danmark

Fotograf: H. Lund Hansen

Det har ikke været muligt for redaktionen at finde frem til ophavspersonerne til pågældende fotos i billedserien: Polio-epidemi i Danmark. Skulle personer senere henvende sig til redaktionen desangående, vil ophavspersonerne naturligvis blive behandlet efter gældende regler.

Facebook
Twitter