Generelle vilkår for brugen af DR Skole

Indholdet på ”DR Skole” strækker sig over en lang række fag, såsom; dansk, medier, historie, samfundsfag, geografi, engelsk og naturfag.

Læs her om DR Skoles generelle vilkår. (© ColourBox)

Nærværende vilkår gælder for brug af og adgang til DR produktet ”DR Skole”, der er et interaktivt Læringsværksted, der tilbydes grundskolen til brug i undervisningen.

Indholdet på ”DR Skole” strækker sig over en lang række fag, såsom; dansk, medier, historie, samfundsfag, geografi, engelsk og naturfag. Det omfattende materiale bliver løbende bearbejdet til brug i undervisningen af DR i samarbejde med fagkompetente medarbejdere. Der vil kontinuerligt ske en opdatering og udbygning af materialer og funktionaliteten på ”DR Skole”.

Det er en forudsætning for brugen af ”DR Skole”, at den enkelte skole har en aftale med Copydan AVU-medier om brug af TV udsendelser i undervisningen. Næsten alle skoler har i dag en aftale med Copydan AVU-medier om adgang til optagelse af Tv-udsendelser m.v. til undervisningsbrug. Er du i tvivl om din skole har de fornødne aftaler så kontakt Copydan AVU-medier.

1. Brug af ”DR Skole”

Nedenstående vilkår skal efterleves ved brug af ”DR Skole”. ”DR Skole” anvendes af lærere og elever på den pågældende skole. Den enkelte skole skal indskærpe overfor lærer og elever, at de skal efterleve nedenstående betingelser for brugen af ”DR Skole”, samt sikre, at brugen sker i overensstemmelse med vilkårene. Den enkelte skole er ansvarlig for lærernes og elvernes brug af ”DR Skole”.

Følgende punkter skal efterleves:

1) Skolens anvendelse af ”DR Skole” skal til enhver tid ske efter de anvisninger herfor, som er fastsat af DR i de til enhver tid gældende vilkår eller på anden måde fastsat af DR overfor brugeren fx i form af meddelelser. Dette gælder også skolens lærere og elever. DR kan til enhver tid ændre vilkårene for brugen af ”DR Skole”.

2) Adgangen til ”DR Skole” indebærer muligheden for at anvendelse undervisningsrelevant materiale tilgængeliggjort i et lukket netværk, der kræver password. Skolens lærere og elever må ikke videregive dette password til tredjemand eller på anden vis lade andre anvende det pågældende password.

3) Skolen må ikke videredistribuere, downloade eller på anden måde tilgængeliggøre materiale fra "DR Skole" for offentligheden - brugeren må således heller ikke ændre tekniske formater valgt af DR til brug for materialet på "DR Skole". Dette gælder også skolens lærere og elever.

4) Skolen må ikke ændre i materiale stillet til rådighed på ”DR Skole”, herunder eksempelvis foretage ændring af still-billeder eller af streamede formater. Dette gælder også skolens lærere og elever.

5) Har skolen indgået aftale med Copy Dan Tekst og Node kan der ske kopiering til papir fra DR Skole på de i denne aftale fastsatte vilkår.

2. Behandling af oplysninger

DR modtager fra UNI-C en af UNI-C defineret bruger-identifikation samt oplysninger om navnet på den tilsluttede skole og navnet på den enkelte elev/lærer, der skal have adgang til ”DR Skole”, se straks nedenfor. UNI-C har registreret de pågældende oplysninger og indestår for at lov om persondata er overholdt.

Følgende oplysninger overdrages til DR:

Oplysninger om brugeridentifikation

DR modtager fra UNI-C en brugeridentifikation. Brugeridentifikationen består af 2 hoveddele, oplysninger om en person (fx oplysning om en enkelt elevs adgang) og oplysninger om en institution (fx oplysning om hvilken skole der her tegnet abonnement), disse er begge delt i et navn og i et unikt ID, som sikrer at alle elever og lærere på trods af eventuelle navnesammenfald, kan tildeles en brugeridentitet på DR Skole.

Oplysningerne anvendes til følgende to formål:

Tildelingen af en unik brugeridentitet muliggør profilstyring, hvilket betyder, at elever og lærere kan gemme produktioner, audiovisuelle materialer, m.v. i personlige mapper. Den af DR modtagne information anvendes til dette formål.

Brugeridentifikationen anvendes endvidere til udarbejdelse af statistik over brugen af ”DR Skole”. Dette gøres for at for at optimere brugen af ”DR Skole”. Det statistiske materiale er alene tilgængeligt for DR og behandles fortroligt, og videregives ikke til tredje mand.

Det er muligt for den enkelte bruger, at få indsigt i de data DR har fået overdraget fra UNI-C, samt at rette heri eller forlange disse slettet. Dette kan ske ved henvendelse til DR.

3. Skolens ansvar

Måtte der som følge af brug af materiale på ”DR Skole” ske inficering af skolens hardware og software med virus er DR ikke ansvarlig herfor og kan ikke drages til ansvar for tab som opstået heraf.

4. DR’s ansvar

DR indestår for, at materiale, der ligger på og indgår i ”DR Skole”, er ophavsretlig clearet. Dette gælder dog ikke for rettigheder, der klareres af kunden via aftaler med Copydan AVU-medier.

Læs også

  1. Om DR Skole
  2. Sådan får du adgang til DR Skole