Lærervejledning - Konsekvenser

Klipsamlingen 'Konsekvenser' indeholder en række DR-klip om, hvordan klimaændringerne kan medføre både oversvømmelser og tørke, samt betydninger for dyrs og menneskers levevilkår.

Som supplement til elevopgaverne til 'Konsekvenser' finder du nedenfor en vejledning til forsøg og miniprojektet.

FORSØG: ISEN SMELTER - VANDET STIGER

Lad eleverne lave forsøget.

Vejledning:

Forsøget illustrerer på enkel vis, hvordan afsmeltning af is på land bidrager mere til vandstandsstigning end smeltning af havisen.

Tal med eleverne om, at afsmeltning af havisen accelerer, når processen først er kommet i gang, blandt andet på grund af albedoeffekten (refleksion af sollys).

Albedoeffekten kan forklare, hvordan det blotlagte mørke hav suger langt mere af solens energi til sig og derfor bliver hurtigere opvarmet. Det hænger sammen med, at sne og is reflekterer meget lys.

Sne og lys har en høj albedoeffekt på cirka 60 procent, mens en mørk overflade kun reflekterer lidt lys tilbage og har en lav albedoeffekt. For eksempel reflekterer asfalt kun 4 procent af lyset. Albedoeffekten kan nemt illustreres ved at lade en lampe lyse på henholdsvis en mørk og en lys overflade.

Arbejd videre med konsekvenser af vandstandsstigninger for det område, som eleverne selv bor i og for andre steder i verden.

Lad eleverne undersøge I hvilke områder, der er store mængder af is og sne, som vil kunne få vandstanden i verdenshavene til at stige, hvis det smelter. Brug verdensatlas til arbejdet.

Lad eleverne bruge det interaktive kort "Vandet stiger" til at undersøge, hvor meget vandstanden skal stige for at oversvømme det område, hvor I bor.

Tal om, hvilke landområder i verden der er i stor fare for at blive oversvømmet. Hvilke konsekvenser kan det have for dyr og mennesker på kort og lang sigt? Inddrag eventuelt et eller flere af de øvrige klip fra klipsamlingen 'Konsekvenser'.

FORSØG: KLIMAÆNDRINGER OG MANGEL PÅ MAD

Lad eleverne lave forsøget.

Vejledning:

Forsøget illustrerer, hvordan tørke og oversvømmelse har betydning for dyrkning af afgrøder.

Eleverne skal udsætte en ”minimark” bestående af karse for forskellig klimapåvirkninger.

Sidste del af opgaven lægger op til, at eleverne skal undersøge muligheder og risici ved brugen af genmodificerede planter. Supplér med klassens læremidler til biologi eller nettet.

MINIPROJEKT: KLIMAÆNDRINGERNES BETYDNING FOR MENNESKER OG DYR

Lad eleverne lave miniprojektet.

Vejledning:

I denne opgave skal eleverne undersøge, hvilke konsekvenser af klimaforandringerne, vi kan forvente i fremtiden. Eleverne skal også tage stilling til, hvordan man kan håndtere disse konsekvenser.

Eleverne kan vælge at fordybe sig i klimaændringernes konsekvenser for enten mennesker eller dyr. Det kan være levevilkår for befolkningen i et bestemt land eller konsekvenserne for et bestemt dyr. Undersøg for eksempel Kiribati, Indonesien, Sudan, Bangladesh eller Indien, eller undersøg for eksempel isbjørn, narhval, ringsæl, pingvin, grønlandshval, ryle eller storspove.

Afhængig af hvilken opgave eleverne vælger, lægges der op til at diskutere begreberne klimaflygtninge og biodiversitet.

Opgaven kræver, at eleverne søger viden på nettet og i klassens øvrige læremidler til biologi, geografi eller samfundsfag. Find eventuelt inspiration på hjemmesiden Climaminds.