Udfordringer på nettet

Nettet og de sociale medier tilbyder en masse spændende muligheder. Man kan holde sig opdateret, møde nye mennesker og følge med i vennernes liv. Men der er også udfordringer forbundet med at bruge nettet og de sociale medier.

Trin: Opgaver til udskoling

Fag: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, dansk

Tilrettelæggelse:

Arbejd med opgaverne i mindre grupper på tre til fire elever med fælles fremlæggelse og opsamling.

Opgaverne kan tilrettelægges som et samlet forløb. Der kan også udvælges én eller flere opgaver, som kan anvendes som selvstændige forløb.

Varighed for det samlede forløb: 4, 5 timer (6 lektioner)

Læringsmål:

 • Eleverne har viden om udfordringer og dilemmaer på nettet

 • Eleverne har viden om rettigheder på nettet

 • Eleverne kan diskutere etiske aspekter ved adfærd og kommunikation på nettet og sociale medier

 • Eleverne kan opstille ideer til, hvordan man kan forebygge og håndtere udfordringer og dilemmaer på nettet

Opgave 1: Udfordringer på nettet

Varighed: 1 time

1. Udvælg to af klippene på siden.

2. Se klippene, og notér alle de udfordringer på nettet, der bliver talt om i klippene.

3. Tal med hinanden i gruppen om de udfordringer, som I har noteret. Udpeg i fællesskab den udfordring, der har de største konsekvenser for unges trivsel på nettet.

4. Forbered en kort præsentation for resten af klassen om den udfordring, som I har valgt som den største udfordring for unges trivsel på nettet.

Jeres præsentation skal indeholde følgende overvejelser:

 • Hvad handler udfordringen om?

 • Hvad betyder udfordringen for unges trivsel på nettet?

 • Hvem har et ansvar i forhold til udfordringen?

 • Hvad kan man som ung gøre for at forhindre, at man selv - eller andre - bliver udsat for udfordringen?

 • Hvordan kan man som ung håndtere udfordringen, hvis man oplever den?

5. Fremlæg jeres præsentation for resten af klassen.

6. Tal fælles i klassen om udfordringer, god stil og håndtering af dilemmaer på nettet.

Opgave 2: Retten til privatliv og retten til at bestemme over egen krop

Varighed: 45 minutter

Se klippet:

1. Tal om, hvad der gør størst indtryk på jer i klippet med Emma Holten.

2. Nedenfor følger en liste med udsagn fra klippet med Emma Holten. Gennemgå udsagnene ét for ét og tal om, hvad der menes med hvert udsagn. Udarbejd herefter en prioriteret liste med udsagnene. Øverst noterer I det udsagn, I finder vigtigst. Derefter noterer I det næstvigtigste, så det tredjevigtigste og så videre indtil alle udsagn er noteret i prioriteret rækkefølge.

Udsagn:

 • Jeg vidste, jeg havde ret til privatliv.

 • Jeg vidste, jeg havde ret til at tage billeder til min kæreste.

 • Det handler ikke om nøgenhed. Det handler om, at det bliver gjort mod ens vilje.

 • Det handler om den magt, det giver at udnytte et andet menneske.

 • Jeg skammer mig ikke over min krop, men jeg skal have lov til at bestemme, hvornår folk ser den.

 • Retten til at bestemme over egen krop skal være en hel fundamental rettighed.

3. Forbered en fremlæggelse af jeres prioriterede liste for resten af klassen, hvor I argumenterer for jeres valg af prioriteringer.

4. Præsentér jeres prioriteringer fælles i klassen og tal om:

 • Hvordan er klippet med Emma Holten et eksempel på et overgreb på nettet?

 • Hvilke overvejelser gør I jer over, hvordan man behandler andres private oplysninger og billeder på nettet efter at have set klippet?

 • Kender i andre eksempler på, at unges privatliv er blevet krænket på nettet?

 • Hvad kan man som ung gøre, hvis man får krænket retten til privatliv på nettet?

 • Hvad kan man som ung gøre, hvis man oplever, at andre får krænket deres ret til privatliv og ret til at bestemme over egen krop på nettet?

Opgave 3: Kropsidealer på nettet

Varighed: 2 timer

1. Lav en liste med fordele og ulemper ved at unge hyppigt møder billeder, der viser et urealistisk syn på den perfekte krop, når de færdes på nettet og sociale medier.

2. Se klippene:

Notér pointer fra klippene.

3. Efter at have set klippene noterer I - og taler om - de nye overvejelser, som I kan føje til jeres liste over fordele og ulemper ved sociale medier og nettets urealistiske billeder af den perfekte krop.

Lav et forslag til en kampagne på sociale medier.

Kampagnen skal:

 • Vise, hvor mangfoldige kroppe er.

 • Være en modreaktion til urealistiske fremstillinger af kroppen og brugen af retoucherede kropsbilleder på nettet.

Tag udgangspunkt i de ulemper I har noteret. I kan lade jer inspirere af klippet "Modreaktion på det perfekte skønhedsideal" eller finde på noget helt nyt.

4. Fremlæg jeres kampagneforslag for resten af klassen. Tal I fælleskab om:

 • Hvordan påvirker urealistiske billeder af den perfekte krop på nettet unges syn på kroppen?

 • Hvad betyder det for unges trivsel, at krop og udseende fylder meget i opslag og billeder

 • på sociale medier?

 • Hvordan kan unge bruge de sociale medier til at ændre på normer om, at krop og udseende er noget der skaber værdi?

 • Hvordan kan gruppernes kampagneforslag bidrage til at ændre på normer om den perfekte krop?

Opgave 4: Mobning på nettet

Varighed: 45 minutter

1. Læs om lovgivning på nettet under ”L” i Sexikon på www.sexfordig.dk

2. Se klippet:

Det handler om Rikke, som er blevet udsat for mobning og lovovertrædelser på nettet. Hvilke eksempler på lovovertrædelser fortæller klippet om?

3. I klippet fortæller Rikkes familie, hvad de ønsker, der skal komme ud af Rikkes historie. Hvad er Rikkes families ønske? Hvad tænker I, at eksempelvis børn og unge, forældre og skolen kan gøre for at familiens ønske bliver opfyldt?

4. I klippet udtaler Bente Boserup fra Børns Vilkår:

”Det er jo ikke de sociale medier, der har opfundet mobning. I en klasse, hvor der er rigtig plads til forskelligheder, i et fællesskab, hvor man har det godt med hinanden og behandler hinanden ordentlig, der vil det være sværere at se situationer som den her. Så det er jo vigtigt ikke bare at kigge på de sociale medier og sige, det er deres skyld, men vi skal kigge på: her på skolen - hvordan kan vi behandle hinanden ordentlig, så den slags ikke sker”.

Hvad tænker I om Bente Boserups udtalelse? Hvordan kan man som elev i en klasse selv tage ansvar for at alle i en klasse trives og har det godt?

5. Noter tre forslag til, hvad man som ung kan gøre for at forebygge digital mobning.

6. Præsentér jeres forslag for hinanden i klassen.

7. Afslut med at tale fælles om, hvad der gør indryk på jer i historien om Rikke, og hvad I tror, der skal til, for at den slags historier ikke sker i de fællesskaber, som I er en del af.