Indsnævring eller udvidelse af demokratiet

Demokrati handler om indflydelse. Men hvor meget eller lidt er der i dag?

Se først videoen ovenfor 'Danskernes Akademi: Demokrati - idealer og magt' ovenfor. Her redegør lektor ved Aalborg Universitet, Johannes Andersen, for teorierne om demokratiidealer og den parlamentariske styringskæde.

OPGAVE 1: Deadline: Problematikken ved borgerforslag

REDEGØRELSE

I det danske demokratiske system er der mulighed for to valghandlinger: Repræsentative valg, som vi kender fra Folketings-, regionsråds- og kommunalvalg; og direkte valg, som vi kender fra folkeafstemninger, eksempelvis i forbindelse med EU-spørgsmål.

Redegør i den sammehæng for:

 • Ligheder og forskelle på de to valghandlinger med fokus på borgerens position. Inddrag her begreberne 'konkurrencedemokrati' og 'deltagelsesdemokrati'.

 • Hvor lægger borgerforslagene sig i ovenstående sammenhæng?

 • Hvilke argumenter præsenteres for og imod borgerforslag i debatten fra 'Deadline'?

ANALYSE

Besøg www.borgerforslag.dk, og dan et overblik over de forslag, der ligger fremme nu:

 • Hvad er borgerforslag, og hvad skal der til, for at de bliver taget op til afstemning i Folketinget?

 • Kan man sige noget overordnet om de forslag, der får mange stemmer?

 • Kan man sige noget overordnet om de forslag, der får få stemmer?

 • Hvor mange forslag har opnået det antal stemmer, der berettiger til at blive sendt til afstemning i Folketinget?

 • Hvor mange af de forslag, der er nået til afstemning i Folketinget, er blevet vedtaget?

DISKUSSION

Diskutér, om afstanden mellem borgere og politikere mindskes ved at borgerne har mulighed for at stille borgerforslag.

OPGAVE 2: TVA: Rigsrevisionen kritiserer ministerium

REDEGØRELSE

 • Hvad er forholdet mellem den parlamentariske styringskæde og de aktører, der udfordrer den?

 • Hvad er aktindsigt? Og hvad anvendes det til?

 • Hvilke slags informationer må ikke videregives ved aktindsigt?

ANALYSE

Se klippet 'TVA: Rigsrevisionen kritiserer ministerium', og få overblik over sagen på interesseorganisationen Greenpeaces hjemmeside. Analysér hvilke dele af den parlamentariske styringskæde, der kritiseres af Rigsrevisionen, og forskellige parters interesser i, at sagen ser dagens lys:

 • Ministerens rolle

 • Embedsværkets rolle

 • Folketingets rolle

 • Mediernes rolle

 • Interesseorganisationers rolle

DISKUSSION

Hør tidligere minister Esben Lunde Larsens holdning til aktindsigt og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning, og læs artiklen 'Esben Lunde i hemmelig optagelse: Aktindsigt er en sygdom' fra Ekstra Bladets udlægning af historien.

Diskutér hvor meget indsigt medier og befolkning skal have i de politiske beslutningsprocesser. Inddrag Esben Lunde Larsens argumenter.

OPGAVE 3: Deadline: RV vil lave offentlighedsloven om

REDEGØRELSE

Redegør for, hvad offentlighedsloven - eller 'Lov om offentlighed i forvaltningen' som den rent faktisk hedder - fra 2013 er, hvem der stemte for den, og hvorledes begrebet aktindsigt fungerer.

ANALYSE

Hvilke argumenter anvender Morten Østergaard (R) og Pia Olsen Dyhr (SF) for, at de to partier vil stemme for eller imod en kommende ændring af den nuværende offentlighedslov?

Inddrag herunder, hvilken betydning det har, at et parti sidder i henholdsvis regering og opposition, for dets syn på ministeriernes åbenhed og lukkethed.

DISKUSSION

Undersøg, hvad blev der stemt om d. 24.05.2018 i Folketinget i denne sammenhæng:

 • Diskuter, hvorfor stemmerne fordelte sig som de gjorde?

 • Holder SF og Radikale Venstre deres ord ved afstemningen d. 24.05.2018, som de lovede i klippet fra Deadline?