Generelle vilkår for brugen af DR Undervisning

Den enkelte skole bærer det fulde ansvar for overholdelse af følgende for brug af DR Undervisning.

Her kan du blive klogere på de generelle vilkår for brugen af DR Undervisning.

Nærværende vilkår gælder for brug af og adgang til DR produktet "DR Undervisning", der er et interaktivt læringsværksted, der tilbydes gymnasiale uddannelser til brug i undervisningen.

Indholdet på "DR Undervisning" strækker sig over en lang række fag, såsom; dansk, medier, historie, samfundsfag, geografi, engelsk og naturfag.

Det omfattende materiale bliver løbende bearbejdet til brug i undervisningen af DR i samarbejde med fagkompetente medarbejdere. Der vil kontinuerligt ske en opdatering og udbygning af materialer og funktionaliteten på "DR Undervisning".

Det er en forudsætning for brugen af ”DR Undervisning”, at den enkelte skole har en aftale med Copydan AVU-medier om brug af TV udsendelser i undervisningen. Næsten alle skoler har i dag en aftale med Copydan AVU-medier om adgang til optagelse af tv-udsendelser med videre til undervisningsbrug.

1. Brug af "DR Undervisning"

Den enkelte skole skal efterleve og bærer det fulde ansvar for overholdelse af følgende for brug af "DR Undervisning".

Eftersom skolens adgang til "DR Undervisning" indebærer en adgang for den enkelte skoles elever og lærere indebærer nedenstående, at skolen er forpligtet til at sikre disses efterlevelse af nedenstående punkter:

" Skolens anvendelse af "DR Undervisning" skal til enhver tid ske efter de anvisninger herfor, som er fastsat af DR i de til enhver tid gældende vilkår eller på anden måde fastsat af DR overfor brugeren fx i form af meddelelser. Dette gælder også skolens lærere og elever.

" Adgangen til "DR Undervisning" indebærer muligheden for at anvendelse undervisningsrelevant materiale tilgængeliggjort i et lukket netværk, der kræver password. Skolens lærere og elever må ikke videregive dette password til tredjemand eller på anden vis lade andre anvende det pågældende password.

" Skolen må ikke videredistribuere, downloade eller på anden måde tilgængeliggøre materiale fra "DR Undervisning" for offentligheden - brugeren må således heller ikke ændre tekniske formater valgt af DR til brug for materialet på "DR Undervisning". Dette gælder også skolens lærere og elever.

" Skolen må ikke ændre i materiale stillet til rådighed på "DR Undervisning", herunder eksempelvis foretage ændring af still-billeder eller af streamede formater. Dette gælder også skolens lærere og elever.

" Har skolen indgået aftale med Copy Dan Tekst og Node kan der ske kopiering til papir fra "DR Undervisning" på de i denne aftale fastsatte vilkår.

2. Behandling af oplysninger

DR modtager fra UNI-C en af UNI-C defineret bruger-identifikation samt oplysninger om navnet på den tilsluttede skole og navnet på den enkelte elev/lærer, der skal have adgang til "DR Undervisning", se straks nedenfor. UNI-C har registreret de pågældende oplysninger og indestår for at lov om persondata er overholdt.

Følgende oplysninger overdrages til DR:

Oplysninger om brugeridentifikation
DR modtager fra UNI-C en brugeridentifikation. Brugeridentifikationen består af 2 hoveddele, oplysninger om en person (fx oplysning om en enkelt elevs adgang) og oplysninger om en institution (fx oplysning om hvilken skole der her tegnet abonnement), disse er begge delt i et navn og i et unikt ID, som sikrer at alle elever og lærere på trods af eventuelle navnesammenfald, kan tildeles en brugeridentitet på /skole.

Oplysningerne anvendes til følgende to formål:

Tildelingen af en unik brugeridentitet muliggør profilstyring, hvilket betyder, at elever og lærere kan gemme produktioner, audiovisuelle materialer, m.v. i personlige mapper. Den af DR modtagne information anvendes til dette formål.

Brugeridentifikationen anvendes endvidere til udarbejdelse af statistik over brugen af "DR Undervisning". Dette gøres for at for at optimere brugen af "DR Undervisning". Det statistiske materiale er alene tilgængeligt for DR og behandles fortroligt, og videregives ikke til tredje mand.

Det er muligt for den enkelte bruger, at få indsigt i de data DR har fået overdraget fra UNI-C, samt at rette heri eller forlange disse slettet. Dette kan ske ved henvendelse til DR.

3. Skolens ansvar

Måtte der som følge af brug af materiale på "DR Undervisning" ske inficering af skolens hardware og software med virus er DR ikke ansvarlig herfor og kan ikke drages til ansvar for tab som opstået heraf.

4. DR's ansvar

DR indestår for at materiale, der ligger på og indgår i "DR Undervisning" er ophavsretlig clearet. Dette gælder dog ikke for rettigheder, der klareres af kunden via aftaler med Copydan AVU-medier.