Opgaver til filmene fra The Why

Her finder du opgaver til de seks film om moderne slaveri fra The Why.

FILMENE FRA THE WHY

I det følgende skal vi se på nogen analyseopgaver til hver enkelt film i serien ’Why slavery?’ Først ser vi på nogle generelle opgaver, der kan bruges på alle film. Nogle af de generelle opgaver overlapper med opgaverne under hver film, og de kan med fordel bruges i kombination. I flere opgaver skal I bruge teorien længere oppe i dette materiale i kombination med traditionel medieanalyse i forhold til filmene.

For langt de fleste film gælder det, at det ofte er interessant at se på begyndelsen af filmen som medieanalytiker. Så det kunne være et godt sted at begynde sin analyse. Her etablerer filmen sig både dramaturgisk og filmisk. For dokumentarfilm er det måske endnu mere interessant, for det er også her, at filmen placerer sig over for publikum som fakta via faktakontrakten. Det er altså her, filmen får kommunikeret til sit publikum, at materialet har en særlig forpligtelse til virkeligheden: det er ikke opdigtet!

Opgaver om faktagenren

 • Overvej, hvordan faktakontrakten skabes. Giv eksempler fra filmen. Hvordan bliver publikum klar over, at der er tale om fakta?

 • Diskutér i hvilken grad filmen fremtræder som en subjektiv dokumentarfilm.

 • Diskutér i hvilket omfang, filmens vigtigste påstande fremtræder veldokumenterede. Giv eksempler.

Dokumentartyper

 • Analysér, hvilke(n) dokumentartype(r) dokumentaren anvender. Her skal I notere alle de elementer, der peger i retning af netop de(n) dokumentartyper(r), der tjener som jeres belæg.

 • Diskutér, hvad instruktøren vil opnå med netop at anvende de(n) dokumentartype(r).

Lyd

 • Find to til tre forskellige eksempler på ikke-diegetisk lyd fra filmen. Forsøg at karakterisere musikken så godt, som I kan. Er den sørgelig, munter eller mystisk? Hvordan fungerer den i de scener, I har fundet?

 • Hvordan bruger filmen voice over? Hvad opnår filmen her?

 • Vælg den scene, I mener, er mest central for filmen. Overvej, hvordan filmen bruger atmosfærisk lyd, samt offscreen- og on-screen lyd.

Kildetyper

 • Hvilke kildetyper anvendes i filmen? Giv flere eksempler, og forklar hver gang hvilken funktion, de har i filmen.

OPGAVER TIL '10 ÅR SOM HUSSLAVE'

Opgaver om dramaturgi

 • Se ’10 år som husslave’, og overvej i hvilket omfang en dramaturgisk model kan bruges på filmen. Inddel efter modellen, og overvej om alle elementer i modellen passer ind.

 • Overvej til sidst: Hvad er formålet med anvendelsen af dramaturgiske modeller i dokumentarfilm?

 • Diskutér: Bliver en dokumentarfilm mindre troværdig af at være struktureret efter en dramaturgisk model?

 • Find en til to scener fra ’10 år som husslave’, hvor der arbejdes med fordeling af viden. Overvej, hvordan det påvirker publikum.

 • Undersøg, hvordan de filmiske virkemidler understøtter historien i filmen. Se på fotografering, lyd (on-screen, off-screen), klipning, kulisser og rekvisitter og de medvirkendes ageren.

Opgaver om lyd

 • Find en til to scener fra ’10 år som husslave’, hvor tale er fraværende, og hvor underlægningsmusikken træder tydeligt frem. Hvordan kan man sige, at de scener er centrale for filmen? Sæt så mange ord, som I kan, på hvilke følelser, der er vigtige her.

 • John Corner talte om, at den ikke-diegetiske musik kan træde frem og give oplevelsen af en selvbevidst film med en kunstnerisk vision. I hvilket omfang er det tilfældet med ’10 år som husslave’? Udpeg scener, der underbygger jeres argumenter.

Opgaver om budskab og instruktørrolle

 • Hvad er budskabet i ’10 år som husslave’? Overvej, hvilke scener der er mest centrale som bærere af dette budskab.

 • Diskutér: I hvilket omfang dokumenterer instruktøren noget i ’10 år som husslave’, og i hvilket omfang er hun selv med til at producere og fremprovokere den virkelighed, der vises i filmen?

 • Bør en dokumentarfilminstruktør holde sig fra at gribe ind i begivenheder, eller er det helt naturligt (og måske endda moralsk det rigtige) at gøre? I hvilket omfang er der en risiko for, at det bliver halvfiktivt?

OPGAVER TIL 'NORDKOREAS HEMMELIGE SLAVEHÆR'

Opgaver om dramaturgi

 • Det skjulte kamera har på mange måder en indbygget dramaturgi. Vælg én af de mange scener med skjult kamera, hvor I synes, der er meget på spil. Analysér dramaturgien, og kom ind på elementer som fremdrift, fordeling af viden, konflikter og tidsfrister i relation til det skjulte kamera.

 • Analysér kameraføringen: Hvordan bryder det skjulte kamera traditionelle regler for fotografering? Se på linjeføring, billedkomposition og motivafstand/billedbeskæring. Diskutér, hvordan denne stil påvirker publikum.

 • Hvordan fotograferingen understøtter og hænger den sammen med det skjulte kameras dramaturgi?

OPGAVER TIL 'HUSHJÆLP I HELVEDE'

Opgaver om dramaturgi

 • Hvilke fortællinger er de vigtigste i filmen?

 • I hvilket omfang kan man bruge en dramaturgisk model på de fortællinger? Kig f.eks. efter, om de har en begyndelse, et point of no return i midten, og/eller en klar slutning.

 • Hvis I finder en dramaturgisk model eller dele af én: Hvad er formålet med at tilrette fortællingen efter en dramaturgisk model?

 • Kig på scenen, hvor de nye tjenestepiger skal ankomme fra Ghana. Den begynder lidt før midten af filmen. Overvej, hvordan klipning og dramaturgi går hånd i hånd. Hvordan arbejder filmen med fordeling af viden her? Hvordan virker det, at publikum allerede har fået præsenteret Maher Doumit, og at pigerne fra Ghana ikke kender ham? Sæt dramatugiske begreber på, og peg på bestemte eksempler fra scenen.

Opgaver om filmiske virkemidler

 • Hvilke klippestrategier anvendes? Tænk f.eks. på, om der anvendes kontinuitetsklipning, montageklipning, krydsklipning, parallelklipning. Overvej, hvorfor der klippes på denne måde: Hvilken effekt opnås i forhold til publikum?

 • Analysér fotograferingen, og kom herunder ind på motivafstand/billedbeskæring, billedkomposition og kameraføring.

 • Kig også på lyden i scenen. Hvilke typer lyd møder vi? Hvordan fungerer de? Hvornår træder underlægningsmusikken ind og hvorfor?

 • Karakterisér underlægningsmusikken, og overvej hvilken funktion den har for publikum.

OPGAVER TIL 'BØRNESLAVER TIL SALG'

Opgaver om dramaturgi og budskab

 • Overvej først, hvordan faktakontrakten indgås.

 • Analysér hvilken dokumentartype, der er mest dominerende. Giv flere eksempler. Hvorfor er denne type anvendt her?

 • Inddel filmen i kapitler. Overvej, hvordan der skabes fremdrift fra kapitel til kapitel? Kig på, hvordan de filmiske virkemidler understøtter dramaturgien her. Anvend desuden dramaturgiske begreber.

 • Overvej også: Hvad er formålet med denne struktur?

 • Specifikt om filmens afslutning. Overvej, hvilken betydning det har for modtageren, at netop dokumentarfilmen er valgt som form frem for f.eks. en rapport, artikel, fiktionsfilm eller et debatindlæg: Hvordan kan dokumentarfilmen opnå en særlig effekt?

 • I hvilket omfang kan filmen opfattes som en subjektiv dokumentarfilm? Giv eksempler fra filmen. Overvej, hvorfor filmen bruger eller undlader at bruge det subjektive som greb.

OPGAVER TIL 'FØDT TIL ET LIV I FÆNGSEL'

Opgaver om faktagenre, virkemidler og budskab

 • Analysér anslaget frem til og med introteksten 'Født til et liv i fængsel'. Kig på filmiske virkemidler og dramaturgi.

 • Diskutér, i hvilket omfang animation hører til i faktagenrer.

 • I hvilket omfang kan filmen opfattes som en subjektiv dokumentarfilm? Giv flere eksempler fra filmen, og overvej, hvorfor filmen bruger det subjektive som greb.

 • Hvordan forklarer filmen det amerikanske retsvæsen og fængselssystem som moderne slaveri? Find de mest centrale scener, og analysér de mest fremtrædende filmiske virkemidler.

 • Diskutér: I hvilket omfang virker filmen overbevisende her? Bliver I overbevist om, at det amerikanske retsvæsen kan sidestilles med moderne slaveri?

 • Hvilke kildetyper anvendes i filmen? Giv flere eksempler, og forklar hver gang, hvilken funktion de har i filmen.

OPGAVER TIL 'JEG VAR SEXSLAVE I ISLAMISK STAT'

 • Hvilke centrale vendepunkter ser I for Dalal?

 • Hvad er budskabet med filmen? Og i hvilke scener synes I, det står mest tydeligt frem?

 • Analysér filmiske virkemidler og dramaturgi i scenerne.

 • Giv eksempler på, hvordan henholdsvis voice over og underlægningsmusik bruges i filmen.